1.
Matas D. The Image of Refugees and the Features of its Development in Lithuanian Online Newspapers. ZT/JR [Prieiga per internetą]. 2017 m.gegužės22 d. [žiūrėta 2021 m.sausio26 d.];100:71-109. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/article/view/10701