BIOBANKŲ SAMPRATA IR STATUS QUO LIETUVOJE
-
Edvinas Meškys
Publikuota 2015-02-11
https://doi.org/10.15388/Teise.2014..3908
PDF

Kaip cituoti

Meškys, E. (2015) „BIOBANKŲ SAMPRATA IR STATUS QUO LIETUVOJE“, Teisė, 920, p. 80-95. doi: 10.15388/Teise.2014. 3908.

Santrauka

Šiame straipsnyje siekiama atskleisti žmogaus biobanko sampratą ir parodyti šios sampratos įvairiapusiškumą užsienio šalių praktikoje, dėl kurio dažnai atsiranda teisinių kliūčių bendrai plėtoti tarpvalstybinius ar tarptautinius mokslinius projektus, kurti europinį biobankų tinklą. Kartu bandoma palyginti biobanką su kitomis biologinių mėginių kolekcijomis ir nustatyti, koks biobanko apibrėžimas galėtų būti priimtinas Lietuvoje. Galiausiai, daug dėmesio straipsnyje skiriama atskirų Lietuvos Respublikos įstatymų analizei, siekiant įvertinti, ar esama teisinė aplinka sukuria pakankamą pagrindą kurti ir plėtoti specifinius mokslinius biobankus Lietuvoje. Šis straipsnis – įvadas į daug detalesnę, su moksliniais biobankais susijusių probleminių klausimų analizę.

This article aims to reveal the definition of human biobank and show the diversity of this definition in foreign countries‘ practice, which often creactes legal barriers for development of intercountry or international scintific research projects, creation of European biobanks‘ network. Additionally, this article aims to compare the biobank with other collections of biological materials and identify the most appropriate definition for Lithuania. Finally, considerable attention is paid for the analysis of separate laws of the Republic of Lithuania in order to evaluate if exsiting legal framework creates a sufficient ground for establishment and development of specific research biobanks in Lithuania. This article is a introduction to a more detailed analysis of the problematic aspects of research biobanks.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.