Vilniaus universiteto leidyklos mokslo periodika

Vilniaus universiteto leidyklos mokslo periodika

##journal.journals##

Acta medica Lituanica

Įkurtas 1994 m. Periodinį mokslo žurnalą Acta medica Lituanica leidžia Lietuvos mokslų akademija, bendradarbiaudama su Vilniaus universiteto Medicinos fakultetu ir Nacionaliniu vėžio institutu. Jame spausdinami straipsniai apie aukšto lygio mokslinius tyrimus, atliekamus daugiausia Lietuvoje, Baltijos šalyse ir Rytų Europoje. Registruotas Scopus nuo 2021 m.

Acta Museologica Lithuanica

Įkurtas 2013 m. Nagrinėja muziejų istorijos, rinkinių valdymo, metamuzeologijos, ekspozicijų ir parodų rengimo, paveldo komunikacijos, skaitmeninių technologijų taikymo, edukacijos, vadybos ir politikos klausimus.

Acta Orientalia Vilnensia

Įkurtas 2000. Publikuoja empirines, teorines ir istorines studijas apie Indijos subkontinentą, Viduriniuosius Rytus, Centrinę Aziją, Tolimuosius Rytus ir Pietryčių Aziją.

Acta Paedagogica Vilnensia

Įkurtas 1991 m. Nagrinėja teorinius ir metodologinius švietimo ir ugdymo bei švietimo politikos ir kultūros analizės klausimus. Registruotas Scopus (Q4) nuo 2019 m.

Archaeologia Lituana

Įkurtas 1999 m. Nagrinėja archeologijos istorijos ir metodologijos klausimus, Baltijos regionui reikšmingus archeologinių tyrimų duomenis. Registruotas Scopus nuo 2021 m.

Baltic Journal of Political Science

Įkurtas 2012 m. Publikuoja straipsnius politinės teorijos, lyginamosios politikos, tarptautinių santykių ir viešosios politikos klausimais kreipiant dėmesį į Baltijos jūros regiono šalis.

Bibliotheca Lituana

Įkurtas 2011 m. Nagrinėja bibliotekų istorijos ir dokumentinio paveldo klausimus.

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Įkurtas 2007 m. Nagrinėja buhalterinės apskaitos, audito ir analizės klausimus. 

Colloquia

„Colloquia“ – du kartus per metus leidžiamas recenzuojamas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo žurnalas.  Žurnalo misija – skleisti XX–XXI a. Lietuvos bei Rytų ir Vidurio Europos regiono literatūros tyrimų, teorijos darbų, tarpdalykinių literatūros studijų medžiagą ir skatinti mokslinių idėjų apykaitą. 

Ekonomika

Įkurtas 1960 m. Nagrinėja šiuolaikinės ekonomikos, sektorinės situacijos ir verslo plėtros strategijos vietos ir užsienio rinkose klausimus centrinės ir rytų Europos šalių ekonominio vystymosi kontekste. Registruotas Scopus (Q4) nuo 2020 m.

Information & Media

Įkurtas 1994 m. Nagrinėja informacijos ir žinių visuomenės, žinių vadybos, organizacijos komunikacijos vadybos, kultūros tyrimų, žiniasklaidos ir naujųjų medijų, globalios ir tarpkultūrinės komunikacijos, mokslotyros klausimus. Registruotas Scopus (Q3) nuo 2018 m.

Jaunųjų mokslininkų darbai

Įkurtas 2002. Publikuojami originalūs jaunųjų mokslininkų parengti moksliniai straipsniai, kuriuose skelbiami autorių biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų srityse atliktų tyrimų rezultatai.

Kalbotyra

Įkurtas 1958 m. Publikuoja įvairių kalbų sinchroninius ir diachroninius, taip pat ir tarpkalbinių aspektų, tyrimus. Registruotas Scopus nuo 2021 m.

Knygotyra

Įkurtas 1961 m. Skirtas tarpdisciplininiams spausdintinių ir skaitmeninių leidinių tyrimams, apimantiems knygos ir periodikos istoriją, istoriografiją ir kultūrą, tradicinę ir skaitmeninę leidybą, skaitymo, rašytinių medijų komunikacijos, spausdintinio ir rankraštinio paveldo problemas. Registruotas Scopus (Q1) nuo 2018 m.

Kriminologijos studijos

Įkurtas 2014 m. Publikuoja kriminologijos tematikos straipsnius.

Lietuvos istorijos studijos

Įkurtas 1992 m. Publikuoja straipsnius apie Lietuvos praeitį, jos istorinę raidą, lietuvių tautos valstybingumą, materialinės ir dvasinės kultūros raidą, jos sąveiką su kitomis tautomis, vietą pasaulio civilizacijoje. 

Lietuvos statistikos darbai

Įkurtas 1990 m. Publikuoja statistikos teorijos ir metodologijos, statistikos taikymo ekonomikoje, fizikoje, technologijose, biomedicinoje ir socialiniuose moksluose tyrimus, analizuoja statistikos metodus oficialioje statistikoje, nagrinėja statistikos istoriją.

Lietuvos chirurgija

Įkurtas 1993 m. Publikuoja chirurgijos srities straipsnius.

Lietuvių kalba

Įkurtas 2007 m. Publikuoja įvairių kalbos lygmenų – fonetikos ir fonologijos, morfologijos ir sintaksės, leksikos ir diskurso, semantikos ir pragmatikos – tyrimus.

Lietuvos matematikos rinkinys

Įkurtas 1961 m. Publikuoja straipsnius, pristatančius naujus ir svarbius įvykius visose matematikos srityse. 

Literatūra

Įkurtas 1958 m. Publikuoja straipsnius apie Lietuvos ir užsienio literatūrų ir kultūrų tyrimus. Registruotas Scopus (Q4) nuo 2020.

Neurologijos seminarai

Įkurtas 1997. Publikuojami neurologinių, neurochirurginių bei gretimų ligų etiopatogenezės, klinikos, diagnostikos, gydymo bei profilaktikos laimėjimų straipsniai.  

Nonlinear Analysis: Modelling and Control

Įkurtas 1997 m. Publikuoja tarpdisciplininius netiesinių procesų ir reiškinių mokslo darbus, įskaitant netiesinį sistemų ir gamtos reiškinių modeliavimą. Registruotas Scopus (Q2) nuo 2009, Web of Science (Q1) nuo 2010.

Organizations and Markets in Emerging Economies

Įkurtas 2010 m. Publikuoja straipsnius apie naujus organizacinių ir rinkos tyrimų aspektus besiformuojančios ekonomikos šalyse. Registruotas Scopus (Q3) nuo 2016 ir Web of Science nuo 2021.

Politologija

Įkurtas 1989 m. Publikuoja straipsnius politikos mokslų, tarptautinių santykių ir tarpdisciplinėms temomis. Registruotas Scopus (Q4) nuo 2012.

Problemos

Įkurtas 1968 m. Filosofijos žurnalas, skelbiantis akademinius straipsnius, knygų recenzijas ir akademinio gyvenimo kroniką. Registruotas Scopus (Q2) nuo 2002, Web of Science nuo 2005.

Psichologija

Įkurtas 1962 m. („Psichologija“ – nuo 1980 m.). Publikuoja straipsnius visų psichologijos mokslo krypčių ir tarpdisciplinėmis temomis.

Religija ir kultūra

Įkurtas 2004 m. Publikuoja religijos fenomeno bei religijos ir kultūros santykio tyrimų, integruotai apimančių religijotyrines, religijos filosofijos ir etc. disciplinas, tematikos straipsnius.

Respectus Philologicus

Įkurtas 1999 m. Skirtas lingvistiniams tyrimams, literatūros naratyvų ir kontekstų problematikai, reklamos diskurso paveikumo klausimams, vertimo teorijai ir praktikai, audiovizualiniams tyrimams. Registruotas Scopus (Q1) nuo 2019.

Scandinavistica Vilnensis

Įkurtas 2009 m. Vilniaus universiteto Skandinavistikos centro. Publikuoja akademinių straipsnių rinkinius, akademines knygas ir skandinavų literatūros vertimus.

Semiotika

Įkurtas 1994. Skirtas įvairių semiotikos problemų gvildenimui ir semiotinių prieigų taikymui kultūros diskursų analizėje.

Slauga. Mokslas ir praktika

Įkurtas 1997. Higienos instituto mokslo žurnalas skirtas slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams.

Slavistica Vilnensis

Įkurtas 1997 m. Publikuoja paleoslavistikos, baltų ir slavų kalbų sąsajų, LDK kalbų, kultūrų ir raštijos, slavų kalbų istorinės gramatikos bei bendrinių kalbų raidos, lyginamosios, tipologinės ir kontrastyvinės slavų kalbų gramatikos, slavų dialektologijos, etnolingvistikos ir kultūros tematikos straipsnius. Registruotas Scopus nuo 2021.

Specialusis ugdymas

Įkurtas 1998 m. Yra tarptautinis leidinys, siekiantis papildyti mokslinius bei praktinius neįgaliųjų ugdymo bei socialinio dalyvavimo resursus. Čia kuriamas mokslininkų ir praktikų, dirbančių su negalę turinčiais žmonėmis įvairiausiose srityse ir aplinkose, forumas.

Social Welfare: Interdisciplinary Approach

Įkurtas 2011 m. Publikuoja straipsnius tarpdisciplinines socialinės, edukacinės, sveikatos, aplinkos klausimais. Tarpdiscipliniškumas yra žurnalo stiprybė. 

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

Įkurtas 2001 m. Publikuoja straipsnius socialinio darbo ir socialinės politikos klausimais. Registruotas Web of Science nuo 2021.

Socialiniai tyrimai

Įkurtas 2002 m. Publikuoja įvairių socialinių tyrimų rezultatus.

Sociologija. Mintis ir veiksmas

Įkurtas 1997 m. Publikuojantis šių dienų visuomenės ir kultūros pokyčių, socialinės teorijos raidos bei besikeičiančios sociologijos savivokos tematikos straipsnius. 

Taikomoji kalbotyra

Įkurtas 2012 m. Publikuoja tiriamuosius, apžvalginius, diskusinius straipsnius, recenzijas ir mokslinius esė taikomosios kalbotyros tematika. Registruotas Scopus nuo 2021.

Tautosakos darbai

The journal is published since 1935. Its current publisher is the Institute of Lithuanian Literature and Folklore. The journal presents studies in folklore, mythology, cultural anthropology, ethnology and other related disciplines relevant in terms of cultural history and contemporary cultural processes.

Teisė

Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.

Verbum

Įkurtas 2010 m. Publikuoja germanų, romanų ir slavų lingvistikos bei edukologijos tyrimų tematikos straipsnius. Registruotas Scopus nuo 2021.

Vertimo studijos

Įkurtas 2008 m. Publikuoja straipsnius įvairiomis vertimo temomis. 

Vilnius University Open Series

Įkurtas 2019 m. Publikuoja įvairios tematikos proginius straipsnių rinkinius.

Vilnius University Proceedings

Įkurtas 2019 m. Publikuoja Vilniaus universiteto organizuotų konferencijų tekstus pranešimų pagrindu.

Žurnalistikos tyrimai

Įkurtas 2008 m. Publikuoja žurnalistikos ir medijų studijų tematikos straipsnius.

Lithuanian Mathematical Journal

The first 12 volumes (1961-1972) of the Lithuanian Mathematical Journal (also known as Литовский математический сборник, Lietuvos matematikos rinkinys), published only in Russian.
Association of European University Presses
We are Crossref Member
LLA
LLA
Lietuvos akademinių leidyklų asociacija
LMPA