The Knowledge Management Process for Implementing Quality Improvement Programs
-
Adolfas Kaziliūnas
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2012.0.1580
PDF

Kaip cituoti

Kaziliūnas A. (2012). The Knowledge Management Process for Implementing Quality Improvement Programs. Information & Media, 62, 97-108. https://doi.org/10.15388/Im.2012.0.1580

Santrauka

The importance of quality to any and all organizations is well known, and it is necessary to teach employees quality discipline. However, the analysis of literature indicates that many of quality improvement programs are ineffective. This article discusses knowledge management processes for the organizational learning mechanisms that can help to plan and implement quality management programs more successfully. The processes are implemented in sequence for the development of knowledge management in an organization in which user needs and expectations are recognized as an input. The processes are controlled by knowledge management strategy planning, knowledge process, customer and knowledge supplier relationships. The mechanisms are led by a knowledge management leader, knowledge management personnel, and knowledge management system infrastructure. The input is transformed into knowledge management results in terms of users’ needs and expectations of knowledge management outcomes, knowledge management strategy and planning outcomes, knowledge management delivery outcomes. By using the knowledge management process organizations can increase the effectiveness of quality management training.
Keywords: quality management, knowledge management, ISO 9000 standards, quality programs

Žinių vadybos procesas kokybės gerinimo programoms įgyvendinti
Adolfas Kaziliūnas

Santrauka

Daugelis organizacijų, siekdamos konkurencinio pranašumo, įtraukia kokybės gerinimą į savo stra­teginius tikslus, tačiau literatūros analizė rodo, kad dažnai kokybės gerinimo programos nepasiekia numatytų savo tikslų. Tai dažniausiai atsitinka dėl netikslaus kokybės programų pritaikymo organiza­cijos reikmėms ir netinkamai vykdomo mokymosi proceso. Šio tyrimo tikslas – rasti būdų efektyviau įgyvendinti kokybės gerinimo programas. Tyrimai parodė, kad pasitelkdamos žinių vadybos patirtį organizacijos gali padidinti kokybės gerinimo pro­gramų efektyvumą. Žinių vadybos procesai padeda organizacijai geriau analizuoti, parengti ir įsisavin­ti aktualią organizacijos darbuotojams informaciją. Straipsnyje pateikiamas literatūros analizės pagrin­du parengtas septynių fazių žinių vadybos procesas. Procese nuosekliai išdėstytos veiklos, kurias reikia atlikti rengiant ir įgyvendinant kokybės gerinimo programą. Prieš rengiant šią programą būtina išana­ lizuoti organizacijos darbuotojų mokymosi poreikius ir pagal tai suformuluoti mokymų strategiją. Organi­zacijos vadovai turėtų asmeniškai dalyvauti planuo­jant programą ir pageidautina – mokant darbuotojus. Kokybės gerinimo programos tikslai ir jų pasiekimo planai turi būti aiškiai apibrėžti. Į planavimo proce­są būtina įtraukti vidurinės grandies vadybininkus, nes jie geriausiai pastebi darbuotojų žinių trūkumus. Būtina rimtai vertinti dalies darbuotojų skeptišką požiūrį į mokymų programą ir reaguoti į jų pasta­bas. Labai svarbu mokymosi rezultatų matavimas ir analizė bei nuolatinis grįžtamojo ryšio su programos dalyviais palaikymas. Rezultatų matavimas ir anali­zė turi būti atliekama po kiekvienos esminės proceso fazės: vartotojų poreikių nustatymo, mokymosi stra­tegijos suformulavimo ir planavimo, mokymo planų įgyvendinimo.
Reikšminiai žodžiai: kokybės vadyba, žinių va­dyba, kokybės programos, ISO 9000 standartai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.