Informacinių technologijų rinkos analizė automatizuotų organizacinių procesų valdymo požiūriu
Informacinės technologijos
Algimantas Juozapavičius
Kazimieras Mickus
Gediminas Mikaliūnas
Mindaugas Pelanis
Evaldas Urbonas
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3328
PDF

Kaip cituoti

Juozapavičius A., Mickus K., Mikaliūnas G., Pelanis M., & Urbonas E. (2009). Informacinių technologijų rinkos analizė automatizuotų organizacinių procesų valdymo požiūriu. Information & Media, 48, 100-116. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3328

Santrauka

Mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms aktuali problema yra pasirinkti ir įdiegti integruotą, lanksčią ir atvirą automatizuotų organizacinių procesų valdymo sistemą. Siekiant tai padaryti efektyviai, reikalingi adekvatūs moksliniai taikomieji tyrimai ir programinės įrangos produkto parinkimo etapai. Bendras skirtingų organizacinių procesų valdymas yra būtina prielaida šių įmonių konkurencingumui didėti. Straipsnyje pateikiama informacinių technologijų rinkos analizė ne tik atskleidžia veiksnius, nusakančius poreikį įmonėms įdiegti veiklos procesus automatizuojančias sistemas, bet ir vertina informacinių technologijų įmonių bandymus integruoti šias sistemas. Kadangi analizė remiasi atlikto projekto darbais, ji pateikia sistemų lanksčios integracijos ir plėtros sprendimų rekomendacijas. Šis darbas parengtas pagal projektą „Integruota, lanksti bei atvira automatizuotų organizacinių procesų valdymo sistema mažoms ir vidutinėms įmonėms: moksliniai taikomieji tyrimai ir bandomojo programinės įrangos produkto kūrimas“ (identifikacijos projekto Nr. BPD04-ERPF-3.1.7-03-05/0019), įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 3 prioriteto „Gamybos sektoriaus plėtra“ 1 priemonės „Tiesioginė parama verslui“ veiklų grupę „Mokslinių tyrimų ir plėtros veikla (taikomieji tyrimai ir technologinė plėtra)“, skirtą pramonei ir verslui. 
Reikšminiai žodžiai: informacinės sistemos, organizacinių procesų valdymas, informacinių technologijų rinka, integruoti sprendimai

Information technologies market analysis in the aspect of automated management of organizational processes
Algimantas Juozapavičius, Kazimieras Mickus, Gediminas Mikaliūnas, Mindaugas Pelanis, Evaldas Urbonas

Summay
An urgent issue of small and medium enterprises is to select and implement an integrate, flexible and open management system for automated organizational processes. To do this effectively, adequate applied research is required along with software selection stages. United management of different organizational processes is an indispensable condition for increasing the competitiveness of enterprises. The information technologies market analysis presented in the article not only deals with the factors expressing the necessity for enterprises to implement automated systems of business processes, but also estimates efforts of IT eterprises in such systems’ integration. Since this analysis is based on the performed project work, it presents recommendations for the integration and development of a flexible system. This work is supported by the project “Integrated, flexible and open system of automated organizational process management for small and medium enterprises: applied research and the development of software demo version” (project identification number BPD04-ERPF-3.1.7-03-05/0019), in the realization of the Lithuanian 2004–2006 single programming document 3 priority “Development of productive sector” meassure 1 “Direct support of business” action group “Research and development activities (applied research and development of technologies)” for industry and business. Key words: information systems, organizational process management, IT market, integrated solutions.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.