Žurnalistikos raštingumo ugdymas kaip aukštojo mokslo studijų programos dalis
Iššūkiai profesionaliai žurnalistikai
Halliki Harro-Loit
Kadri Ugur
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3340
PDF

Reikšminiai žodžiai

none nėra

Kaip cituoti

Žurnalistikos raštingumo ugdymas kaip aukštojo mokslo studijų programos dalis (H. Harro-Loit & K. Ugur , Trans.). (2008). Information & Media, 47, 78-86. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3340

Santrauka

Europos komunikacijos ir švietimo politikos dokumentuose nuolat kalbama apie žiniasklaidos raštingumą, kaip būtiną sąlygą, ugdant aktyvius piliečius ir sąmoningus vartotojus informacinėje visuomenėje. Esminį vaidmenį sistemingame žiniasklaidos raštingumo ugdyme atlieka formalioji bendrojo lavinimo švietimo sistema. Taigi, kyla klausimas, kokias kompetencijas turėtų įgyti būsimieji mokytojai studijų arba mokymų metu? Pagrindinis šio straipsnio tikslas – išsiaiškinti, kaip vykdomos universitetinių studijų programos žiniasklaidos ir komunikacijos srityje galėtų prisidėti prie žiniasklaidos raštingumo ugdymo programų aukštojo mokslo sistemoje.
Autorės sutinka, jog žiniasklaidos raštingumo ugdymo programų įtraukimas į aukštojo mokslo studijų programas priklauso nuo nacionalinės žiniasklaidos ir švietimo politikos; jau vykdomų aukštojo mokslo bei tolesnio ugdymo programų; žiniasklaidos raštingumo ugdymo koncepcijos; vietinio žiniasklaidos konteksto.
Remiantis žiniasklaidos ugdymo komponentais, autorės rekomenduoja žiniasklaidos raštingumo ugdymo modulių turinį būsimiems mokytojams. Tokiems moduliams sukurti, būtinos žiniasklaidos studijų ir pedagogikos žinios, kadangi visa programa pagrįsta žiniasklaidos ir pedagogikos diskursu.

Media education as a part of higher education curriculum*
Halliki Harro-Loit and Kadri Ugur

Summary
European communication and education policy documents repeatedly refer to media literacy as a prerequisite of successfully performing active citizens and conscious consumers in information society. Substantial part of the task to provide systematic media education lies on the formal school-based education system. Hence a question arises about the competences teachers should acquire at university or from further training courses. The aim of this article is to examine how existing university curricula on media and communication could contribute to the development of media education programs in higher education system.
The authors take into consideration that the media education programs in curricula of a higher education system depend on the national media and education policy; already available programs in higher education curricula and further education projects; concept of media education in national curricula; local media context.
Proceeding from the media education components the authors propose a possible content of media education modules that should be available for the students in teacher training. In order to create such modules media studies and pedagogy should be combined and the whole program should be embedded in the discourse of media and pedagogy.
Key words: media education, media literacy, media education components, higher education curriculum, European communication policy

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>