Paraiškos
Acta Museologica Lithuanica
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

“Acta Museologica Lithuanica” publikuojami originalūs, kitur neskelbti moksliniai straipsniai muzeologine tematika: muziejų, kolekcionavimo, muzealizavimo istorija; muziejinių rinkinių atranka, kaupimas, tyrimai, apskaita, apsauga, saugojimas, restauravimas, konservavimas; teorinė ir  metamuzeologija; muziejų ekspozicijų, parodų rengimas, nekilnojamojo paveldo komunikacija, skaitmeninių technologijų taikymas muziejuose ir virtualūs muziejai; muziejinė edukacija ir komunikacija; muziejų vadyba, muziejų politika. Leidinyje publikuojami muzeologijos šaltiniai, skelbiamos naujų knygų, mokslinių tyrimų, muziejinių ekspozicijų ir parodų mokslinės recenzijos.

Straipsniai publikuojami lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Straipsnių santraukos publikuojamos anglų kalba. Visi „Acta Museologica Lithuanica“ straipsniai vertinami dviejų recenzentų.

Visi leidinyje skelbiami straipsniai turi atitikti moksliniams tekstams keliamus reikalavimus. Juose turi būti suformuluota mokslinė problema, aptartas nagrinėjamo klausimo ištirtumas, nurodomas mokslinio tyrimo tikslas, objektas, metodai, pateikiami tyrimų rezultatai, išvados. Straipsnio autorius atsako už pateikto teksto ir iliustracinės medžiagos turinį, autorinį originalumą, mokslinę ir teksto kokybę, panaudojimo teisėtumą.

Straipsniai turi būti parengti laikantis tokios struktūros ir reikalavimų:
1.  Straipsnio antraštė turi būti informatyvi. Jei reikia, rekomenduojamos paantraštės. 
2.  Autorius ar autoriai bei duomenys apie juos (autoriaus (-ių) vardas ir pavardė, mokslinis vardas ir laipsnis, mokslo įstaigos pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas). 
3.  Trumpa anotacija (600–800 spaudos ženklų).
4.  Reikšminių žodžių sąrašas. 
5.  Straipsnio tekstas (rekomenduojama straipsnio apimtis 35 000–60 000 spaudos ženklų). Teksto rašyba, skyryba, naudojamos kabutės, skyrybos ženklai, skaičių ir datų užrašymo formatai ir kt. turi atitikti bendrinės kalbos, kuria pateikiamas straipsnis, reikalavimus.
6.  Išnašos straipsnyje turi būti puslapio apačioje.
7.  Santrauka anglų kalba  (rekomenduojama santraukos apimtis 1 500–3 000 spaudos ženklų. 
8.  Nuorodos į literatūrą tekste teikiamos lenktiniuose skliaustuose, nurodant autoriaus pavardę, leidimo metus ir puslapius, pavyzdžiui, (Pavardenis 2007, 15-17). 
9.  Literatūros ir šaltinių sąrašas pateikiamas straipsnio pabaigoje pagal “The Chicago Manual of Style” bibliografinių nuorodų reikalavimus. Skirtingų dokumentų aprašo pavyzdžiai pateikiami internete: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html (reikia naudoti Author-Date schemą). Aprašai kirilika netransliteruojami ir ne¬transkribuojami. 
10. Iliustracijų sąrašas pateikiamas straipsnio pabaigoje, nurodant iliustracijos pavadinimą lietuvių ir anglų kalbomis (straipsniams rusų kalba – rusų ir anglų kalbomis). Iliustracijos vieta nurodoma tekste pateikiama nuoroda į ją, pavyzdžiui (5 iliustracija).

Rankraštis pateikiamas elektroniniu paštu .rtf formatu, dviejų eilučių intervalu, šriftas – TimesNew Roman 12 pt. Straipsnyje panaudotų iliustracijų bylos pateikiamos atskirai (neintegruotos į tekstinį dokumentą).

Straipsnių iliustracijos teikiamos šiais formatais:
Rastrinė grafika (fotografijos, brėžiniai, diagramos, grafikai ir pan.) - .jpeg ar .tiff, ne mažesne kaip 400 dpi raiška ir ne mažesnių kaip 1500 X 1200 px fizinių matmenų.
Vektorinė grafika - .svg, .dxf
Garsas - .wav, .aiff, .mp3
Judantis vaizdas - .avi, .mj2
Virtualioji realybė - .x3d, .vrml
3D skenuoti vaizdai - .x3d

Straipsniai įteikiami ir spausdintu pavidalu išleisti tomai įsigyjami šiuo adresu:

„Acta Museologica Lithuanica” redaktorių kolegija 
Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakultetas, 
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 511 kab. 
Tel. +370 5 219 3290
El. paštas: rimvydas.lauzikas@kf.vu.lt


Netinkamai parengtų straipsnių autoriai informuojami elektroniniu paštu. 
Straipsniai publikuojami tik autoriui (autoriams) pasirašius licencinę sutartį.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.