Paraiškos
Acta Paedagogica Vilnensia
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Straipsniai skelbiami lietuvių arba anglų kalbomis. Spausdinamų straipsnių apimtis – ne daugiau kaip vienas autorinis lankas (apie 40 000 spaudos ženklų).

Publikuojami originalūs teorinius ir metodologinius švietimo bei ugdymo klausimus gvildenantys, naujausius edukologinius tyrimus pristatantys straipsniai, kuriuose atskleidžiamas nagrinėjamos temos kontekstas, iškeliama ir pagrindžiama mokslinė problema, formuluojamas tyrimo objektas ir tikslas, nurodomos teorinės ir metodologinės tyrimo nuostatos, metodika, apibrėžiami konkretūs straipsnio tikslai ir pateikiami juos atitinkantys tyrimo rezultatai ir diskusijos, daromos išvados, pateikiamas literatūros sąrašas.

Į tai atsižvelgus, straipsnio medžiaga pateikiama šia tvarka:
Spausdinamo straipsnio pavadinimas.
Straipsnio autoriaus vardas, pavardė, mokslinis vardas ir laipsnis, darbovietė ir jos adresas, elektroninio pašto adresas.
Straipsnio anotacija originalo kalba (apie 500 spaudos ženklų) ir pagrindiniai žodžiai (4–6).
Straipsnio įvadas, jame iškeliamas nagrinėjamos temos kaip mokslinės problemos aktualumas ir pagrindžiamos jos tyrimo pagrindinių dėmenų (objekto ir tikslo) formuluotės.
Straipsnio turinys (jo struktūrinės dalys turėtų atitikti iškeltus straipsnio tikslus). Iliustracinė medžiaga, lentelės, schemos, grafikai ir kt. pateikiami originalūs, geros kokybės, nepažeidžiant autoriaus teisių.
Diskusijos ir išvados. 
Literatūros sąrašas ir nuorodos tekste į informacijos šaltinį sudaromi pagal APA (Publication Manual of the American Psychological Association, www.apastyle.org) standartą.

Straipsnio tekste minint autorius, būtina pateikti nuorodas į konkrečius šaltinius, skliaustuose po autoriaus pavardės nurodant jų išleidimo metus, pvz., (Pavardaitė, 2015). Kai straipsnyje minimas dviejų autorių šaltinis, kaskart būtina nurodyti abiejų autorių pavardes, kai cituojama trijų ir daugiau autorių publikacija, skliausteliuose rašoma pirmojo autoriaus pavardė, priduriant „ir kt.“ Kai šaltinis neturi autoriaus, pateikiant nuorodą minimas tik šaltinio pavadinimas ir išleidimo metai. Pateikiant tikslią citatą iš kito autoriaus šaltinio, būtina nurodyti to šaltinio puslapį (Pavardaitė, 2015, p. 18), o minint to paties autoriaus skirtingas publikacijas, išleistas tais pačiais metais, po publikacijų išleidimo metų pridėti raides a, b, c ir kt.
Literatūros sąrašas nenumeruojamas.

Literatūros sąrašo pavyzdžiai:
Straipsnis žurnale: Pavardė, V. V.; Pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai.
Knyga: Pavardė, V. V.; Pavardė, V. V. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas.
Neidentifikuotas autorius: Antraštė. (Metai). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas.
Knygos dalis: Pavardė, V. V. (Metai). Knygos dalies antraštė. In V. Pavardė, V. Pavardė (red.). Knygos antraštė (puslapiai). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas.
Publikuoti konferencijų straipsniai: Pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. In Leidinio pavadinimas (puslapiai). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas.
Elektroninė knyga: Pavardė, V. (Metai). Knygos antraštė. [žiūrėta metai, mėnuo, diena]. Prieiga per internetą: http://xxxxxxxxxxxxxx.
Elektroninis straipsnis: Pavardė, V. V.; Pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai. [žiūrėta metai, mėnuo, diena]. Prieiga per internetą: http://xxxxxxxxxxxxxx.
Interneto tinklalapis: Autorius. (Metai). Tinklalapio antraštė: paantraštė. [žiūrėta metai, mėnuo, diena]. Prieiga per internetą: http://xxxxxxxxxxxxxx
Straipsnis iš duomenų bazių: Pavardė, V. (Metai). Straipsnio pavadinimas. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai. Straipsnio DOI numeris (jeigu yra). [žiūrėta metai, mėnuo, diena]. Prieiga per internetą: 
http://xxxxxxxxxxxxxx

Literatūros šaltiniai pateikiami tik lotyniškosios abėcėlės tvarka. Jei šaltinis kita abėcėle, pvz., kirilica, būtina atlikti transliteraciją.
Straipsnio santrauka (ne trumpesnė kaip 1600 spaudos ženklų) anglų kalba. Jei straipsnis parašytas anglų kalba, santrauka rašoma lietuvių kalba.
Įteikiant straipsnį, atskirai pateikiami duomenys apie autorių. Be autoriaus vardo, pavardės, mokslinio vardo ir laipsnio, darbovietės adreso ir pareigų, nurodomos mokslinių interesų sritys. Duomenys pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis.
Kiekvieno straipsnio metrikoje nurodoma, kada straipsnis įteiktas redaktorių kolegijai.
Leidinio straipsniai skelbiami viešai prieinamoje universiteto interneto svetainėje bei Lietuvos ir užsienio internetinėse bazėse. Universiteto interneto svetainėje naudotis straipsniais galima mokslo, studijų ir savišvietos tikslais. Cituojant informaciją nurodomas straipsnio autorius (ar autoriai) ir informacijos šaltinis.

Straipsnio pateikimas ir recenzavimas. Visų autorių prašoma atskirame lape pateikti šiuos duomenis apie save: vardą, pavardę, mokslo laipsnį ir vardą, darbovietės pavadinimą ir adresą, telefono ar fakso numerį, el. pašto adresą, taip pat nurodyti pagrindines mokslinių interesų sritis. 
Redaktorių kolegijai rankraštis turi būti pateiktas elektroniniu paštu („MS Word“ formatu) acta.paedagogica@fsf.vu.lt Autorius turi pažymėti straipsnio įteikimo datą.
Pateikiant straipsnio rankraštį e-laiške turi būti deklaruotas straipsnio originalumas, t.y. tai, kad straipsnis nebuvo publikuotas jokiame kitame leidinyje ir nėra pateiktas ar teikiamas publikavimui kitame leidinyje.

Kiekvieną straipsnį vertina du redaktorių kolegijos paskirti recenzentai, kuriems straipsniai įteikiami be autorių pavardžių. Autoriai supažindinami su recenzijomis (vertintojų pavardės neatskleidžiamos) ir, jei išvada dėl tinkamumo skelbti yra teigiama, prašoma pataisyti nurodytus trūkumus ir raštu atsakyti, kaip atsižvelgta į pastabas. Redaktorių kolegija, gavusi pataisytus straipsnius ir atsakymus raštu į recenzentų pastabas, prireikus gali dar kartą prašyti recenzentų įvertinti autorių taisymus bei atsakymus ir tada priima galutinį sprendimą dėl straipsnio tinkamumo spausdinti.  Autoriai apie tai informuojami elektroniniu paštu.

 

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.