LIETUVIŲ TAUTINIO TAPATUMO FORMAVIMAS(IS) AIRIJOJE: ŠVIETIMO POLITIKŲ, PRAKTIKŲ IR MOKINIŲ DISKURSAS
ŠVIETIMO POLITIKOS IŠŠŪKIAI
Agnė Strolytė
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2013.30.1547
PDF

Reikšminiai žodžiai

tautinis tapatumas
emigracija
Airijos švietimo politika
tarpkultūris ugdymas

Kaip cituoti

Strolytė A. (2013) „LIETUVIŲ TAUTINIO TAPATUMO FORMAVIMAS(IS) AIRIJOJE: ŠVIETIMO POLITIKŲ, PRAKTIKŲ IR MOKINIŲ DISKURSAS“, Acta Paedagogica Vilnensia, 30, p. 114-125. doi: 10.15388/ActPaed.2013.30.1547.

Santrauka

Edukologijos magistrė
Vilniaus universiteto Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
El. paštas: agnestrolyte@gmail.com

Straipsnyje aptariamas lietuvių mokinių tautinio tapatumo formavimas(is) Airijos vidurinių mo­kyklų kontekste. Remiantis empirinio tyrimo rezultatais, analizuojama Airijos švietimo dokumen­tuose reglamentuoto tarpkultūrio ugdymo modelio teorinė ir praktinė dermė, atskleistos lietuvių mokinių, besimokančių Airijos vidurinėse mokyklose, galimybės formuoti(s) tautinį tapatumą ir jaunuolių požiūris į savo tautiškumą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.