Paraiškos
Archaeologia Lituana
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Bendra informacija

Leidiniui pateikiami straipsniai turi atitikti moksliniams darbams keliamus reikalavimus. Spausdinami originalūs, kitur nepublikuoti moksliniai straipsniai lietuvių arba anglų kalbomis su plačiomis santraukomis atitinkamai anglų arba lietuvių kalbomis. Autoriai prisiima visą atsakomybę už straipsnių turinį ir autoriaus teises.

Straipsniai recenzuojami dviejų, redaktorių kolegijos paskirtų, anoniminių recenzentų. Pastabas dėl straipsnio kokybės gerinimo pateikia ir leidinio vyriausiasis redaktorius. Recenzuoti straipsniai turi būti pataisyti, atsižvelgiant į recenzentų ir vyriausiojo redaktoriaus pastabas. Autoriui nesutinkant su pastabomis, nesutikimo priežastys turi būti motyvuotai paaiškinamos.

Straipsnio tekstinė dalis negali būti daugiau kaip dviejų autorinių lankų (80 000 spaudos ženklų su tarpais). Tekstas surenkamas Times New Roman 12 punktų dydžio šriftu, per 1,5 intervalo MS Word tekstiniu redaktoriumi. Lentelės pateikiamos MS Word arba MS Excel formatu. Straipsnio anotacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis. Anotacijos apimtis – ne daugiau kaip 200 žodžių abiem kalbomis. Po anotacijos pateikiami 5–7 reikšminiai žodžiai. Priimamos tik kokybiškos, ne didesnės kaip A4 formato iliustracijos, kurios numeruojamos ir susiejamos su tekstu. Po iliustracija pateikiamas jos pavadinimas ir autorius (pavyzdžiui, B. Dakanio nuotr.).

Atkreipiame dėmesį į praktinius kalbos redaktorės Patarimus kaip parengti tvarkingą teikimo tekstą.

Nuorodos tekste

Nuorodos į šaltinius ir literatūrą pateikiamos tekste, skliausteliuose, pavyzdžiui (Kulikauskas, 1995, p. 200). Jeigu straipsnyje panaudoti keli to paties autoriaus ir tų pačių metų darbai, prie leidinio metų rašoma mažoji raidė, pavyzdžiui, (Kulikauskas, 1995a, p. 210). Nuorodoje kelių autorių darbai atskiriami kabliataškiu (Kulikauskas, 1997, p. 10; Daugudis, 1993, p. 5). Jeigu nurodomas leidinys parašytas daugiau kaip trijų autorių, nurodoma tik pirmojo autoriaus pavardė, pridedant ir kt., pavyzdžiui (Kulikauskas ir kt., 1995, p. 10).

Šaltinių ir literatūros sąrašas

Sudaromi atskiri šaltinių ir literatūros sąrašai. Pirmasis pateikiamas šaltinių sąrašas, paskui – literatūros. Straipsnyje panaudoti leidiniai surašomi abėcėlės tvarka (pirmiausia lotyniškąja, paskui kirilica) ir chronologine seka. 

 • Šaltinių pateikimo pavyzdys: 
  Daugudis V. 1957. Aukštadvario (Trakų raj.) piliakalnio tyrinėjimų dienoraštis. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 73. Valstybės Archeologijos Komisija. Dokumentai dėl Kretingos apskrities Darbėnų, Kretingos, Palangos valsčių archeologijos paminklų apsaugos 1921–1950. Kultūros paveldo centro Paveldosaugos bibliotekos dokumentų fondai, f. 1, ap. 1, b. 25, p. 127–130.
 • Monografijos aprašo pavyzdys: 
  autoriaus (-ių) pavardė (-s), vardo raidė (-s), leidimo metai, pavadinimas (kursyvu), išleidimo vieta, leidykla. Pavyzdžiui, Zabiela G. 1995. Lietuvos medinės pilys. Vilnius: Mokslas. 
 • Straipsnio, išspausdinto tęstiniame leidinyje, aprašo pavyzdys: 
  Daugudis V. 1992. Dėl laidojimų Lietuvos piliakalniuose. Lietuvos archeologija, 9, p. 27–35. 
 • Straipsnio, išspausdinto straipsnių rinkinyje, aprašo pavyzdys:
  Steponavičienė D. 2013. Archeologinio kostiumo rekonstrukcijos metodika. A. Merkevičius (sud.) Metodai Lietuvos archeologijoje. Mokslas ir technologijos praeičiai pažinti. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 723–766. 
 • Elektroninio šaltinio aprašo pavyzdys: 
  elektroninio leidinio autoriai, metai, pavadinimas, puslapiai, nuoroda į šaltinio internetinę prieigą, autoriaus naudojimosi šaltiniu data. Pavyzdžiui, Jansson J. 1996. The burial rights in Sweden. Internet Archaeolology, 1 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://intarch.ac.uk/journal/issue1/beardah/> [žiūrėta 2015 m. vasario 2 d.].

Kilus klausimų dėl straipsnio parengimo, prašome kreiptis į Archaeologia Lituana redaktorių kolegiją.

Redaktorių kolegijos adresas:
Vilniaus universitetas, Istorijos
fakultetas, Archeologijos katedra
Universiteto g. 7, LT-01513 Vilnius
Tel.: + 370 5 268 7284
El. paštas: violeta.vasiliauskiene@if.vu.lt

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.