Paraiškos
Informacijos mokslai
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Leidinyje spausdinami originalūs kitur neskelbti moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjama informacijos ir komunikacijos mokslų srities problematika, analizuojama informacijos ir žinių visuomenės pobūdis, jos teisiniai, socialiniai, technologiniai aspektai, informacijos ir žinių visuomenės kultūros, švietimo, ekonomikos ir informacijos bei žinių vadybos klausimai, pateikiami organizacijos komunikacijos vadybos, kultūros, žiniasklaidos ir naujųjų medijų, globalios ir tarpkultūrinės komunikacijos, mokslotyros tyrimai. Skelbiamos naujų knygų, mokslinių tyrimų recenzijos, apžvalgos.

Straipsniai turi atitikti moksliniams tekstams keliamus reikalavimus. juose turi būti aptartas nagrinėjamos problemos ištirtumas, nurodomas mokslinio tyrimo tikslas, objektas, metodai, pateikti tyrimų rezultatai, išvados. Straipsnį autorius pasirašo, nurodo savo gyvenamosios vietos adresą.

Straipsniai publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis. Jie turi būti parengti laikantis tokios struktūros ir reikalavimų:
1) Straipsnio antraštė turi būti informatyvi. Jei reikia, rekomenduojamos paantraštės.
2) Autorius ar autoriai bei duomenys apie juos (autoriaus (-ių) vardas ir pavardė, mokslinis vardas ir laipsnis, mokslo įstaigos pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas).
3) Trumpa anotacija lietuvių kalba (600–800 spaudos ženklų).
4) Pagrindinių žodžių sąrašas.
5) Straipsnio tekstas (rekomenduojama straipsnio apimtis 35 000–60 000 spaudos ženklų).
6) Literatūros sąrašas pateikiamas abėcėliškai pagal bibliografinių nuorodų standartus ISO 690:1987 (e) Dokumentai. Bibliografinės nuorodos. turinys, forma ir struktūra ir LST ISO 690-2:1999 Informacija ir dokumentai. Bibliografinės nuorodos. D. 2: elektroniniai dokumentai ir jų dalys.
Nuorodos į literatūrą tekste teikiamos lenktiniuose skliaustuose, nurodant autoriaus pavardę ir leidimo metus, pavyzdžiui, (Pavardenis, 2007).

Dokumentų aprašų pavyzdžiai:

Knygos aprašas
WEILL, Peter; ROSS, Jeanne (2004). It governance: how top performers manage It decision rights for superior results. Boston: Harvard Business Schools Press. 288 p. ISBN 1591392535.

Straipsnio aprašas
TINSLEY, Catherine; O’CONNOR, Kathleen; SullIVAN, Brandon (2002). Tough guys finish last: the perils of a distributive reputation. Organizational Behavior and Human Decision Processes, No. 88,
p. 621–645.

Elektroninio leidinio aprašas
Research methods tutorials [interaktyvus]. [S.l., s.a.] [žiūrėta 2007 m. gegužės 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.socialresearchmethods.net/tutorial/tutorial. htm>.

Aprašai kirilika netransliteruojami ir netranskribuojami.

7) Išsami santrauka anglų kalba (straipsnio pavadinimas, autoriaus vardas ir pavardė ir straipsnio santrauka (600–800 spaudos ženklų).

Rankraštis pateikiamas dviem spausdintais egzemplioriais, viena skaitmenine .doc arba .rtf forma, dviejų eilučių intervalu, šriftas – Times New Roman 12 pt. Straipsnyje panaudotų nuotraukų ar iliustracijų failai pateikiami atskirai. Galima pateikti jų originalus arba kokybiškas jų kopijas, tinkamas reprodukuoti popieriuje.

Visi straipsniai vertinami dviejų mokslinių recenzentų. Rankraščiai negrąžinami.
Netinkamai parengti straipsniai negrąžinami, o jų autoriai apie tai informuojami.
Straipsniai publikuojami tik autoriui (autoriams) pasirašius licencinę sutartį.

Straipsniai įteikiami ir išleisti tomai įsigyjami šiuo adresu:
Informacijos mokslų redaktorių kolegija
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas,
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 603 kab.
Tel. (+370 5) 236 61 19
Faks. (+370 5) 236 61 04

Nuo 2007 m. mokslo darbai Informacijos mokslai yra įtraukti į tarptautinę lISA duomenų bazę, kurioje referuojamų leidinių moksliniai straipsniai gali būti pripažįstami tinkami vertinant mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų kvalifikaciją (Lietuvos mokslo tarybos 2005 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. VI–24).

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms