Paraiškos
Informacijos mokslai
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Leidinyje spausdinami originalūs kitur neskelbti moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjama informacijos ir komunikacijos mokslų srities problematika, analizuojama informacijos ir žinių visuomenės pobūdis, jos teisiniai, socialiniai, technologiniai aspektai, informacijos ir žinių visuomenės kultūros, švietimo, ekonomikos ir informacijos bei žinių vadybos klausimai, pateikiami organizacijos komunikacijos vadybos, kultūros, žiniasklaidos ir naujųjų medijų, globalios ir tarpkultūrinės komunikacijos, mokslotyros tyrimai. Skelbiamos naujų knygų, mokslinių tyrimų recenzijos, apžvalgos.

Straipsniai turi atitikti moksliniams tekstams keliamus reikalavimus. Juose turi būti aptartas nagrinėjamos problemos ištirtumas, nurodomas mokslinio tyrimo tikslas, objektas, metodai, pateikti tyrimų rezultatai, išvados.

Straipsniai, recenzijos, kronikos apžvalgos pateikiami skaitmeniniu pavidalu Mircrosoft Word formatu prisiregistravus žurnalo tinklalapyje.

Straipsniai publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis. Jie turi būti parengti laikantis tokios struktūros ir reikalavimų:
1) Straipsnio antraštė turi būti informatyvi. Jei reikia, rekomenduojamos paantraštės. Antraštė lietuvių kalba turi būti pateikta sakinio stiliumi, ne didžiosiomis raidėmis. Antraštė anglų kalba turi būti pateikta pirmąsias žodžių raides rašant iš didžiosios raidės. Antraštė turi būti pateikta dviem kalbomis – lietuvių ir anglų (kai straipsnis lietuvių kalba).  
2) Autorius ar autoriai bei duomenys apie juos (autoriaus (-ių) vardas ir pavardė, mokslinis vardas ir laipsnis, mokslo įstaigos pavadinimas (lietuvių ir anglų kalba), elektroninio pašto adresas, ORCID iD (jei yra)).
3) Trumpa santrauka lietuvių kalba ir anglų kalba (iki 200 žodžių).
4) Pateikti iki penkių reikšminių žodžių. Reikšminiai žodžiai turi būti pateikti individualiai juos vieną nuo kito atskiriant kableliais, pateikiami po vieną. Netinkamas būdas kopijuoti į paraiškos formą reikšminius žodžius kaip sakinį. Reikšminiai žodžiai pateikiami lietuvių ir anglų kalba (kai straipsnis lietuvių kalba). 
5) Straipsnio tekstas (rekomenduojama straipsnio apimtis 35 000–40 000 ženklų su tarpais).
6) Literatūros sąrašas pateikiamas abėcėliškai pagal bibliografinių nuorodų standartus ISO 690:1987 (e) Dokumentai. Bibliografinės nuorodos. turinys, forma ir struktūra ir LST ISO 690-2:1999 Informacija ir dokumentai. Bibliografinės nuorodos. D. 2: elektroniniai dokumentai ir jų dalys. Būtina nurodyti naudotos literatūros DOI, jeigu toks yra.
Nuorodos į literatūrą tekste teikiamos lenktiniuose skliaustuose, nurodant autoriaus pavardę ir leidimo metus, pavyzdžiui, (Pavardenis, 2007).

Dokumentų aprašų pavyzdžiai:

Knygos aprašas
WEILL, Peter; ROSS, Jeanne (2004). It governance: how top performers manage It decision rights for superior results. Boston: Harvard Business Schools Press. 288 p. ISBN 1591392535.

Straipsnio aprašas
TINSLEY, Catherine; O’CONNOR, Kathleen; SullIVAN, Brandon (2002). Tough guys finish last: the perils of a distributive reputation. Organizational Behavior and Human Decision Processes, No. 88,
p. 621–645.

Elektroninio leidinio aprašas
Research methods tutorials [interaktyvus]. [S.l., s.a.] [žiūrėta 2007 m. gegužės 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.socialresearchmethods.net/tutorial/tutorial.htm>.

Aprašai kirilika netransliteruojami ir netranskribuojami.

Visi straipsniai vertinami dviejų mokslinių recenzentų.

Redakcijos adresas:
Informacijos mokslų redaktorių kolegija
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas,
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 603 kab.
Tel. (+370 5) 236 61 19
Faks. (+370 5) 236 61 04

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms