Paraiškos
Jaunųjų mokslininkų darbai
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Atmintinė teikiantiems paraiškas

##submission.submit.submissionChecklistDescription##

 • Pateikimas ankščiau nebuvo išleistas ir nėra svarstomas kitame žurnale (arba pateikite paaiškinimą Komentaruose redaktoriui).
 • Straipsnio tekstas pateikiamas Open Office, Microsoft Word arba RTF dokumentų formate.
 • Tekstas tenkina rašybos ir formatavimo reikalavimus (Tekstas atitinka kalbos ir rašto kultūros reikalavimus. Tekstas renkamas viena skiltimi A4 formato lape 1,5 eilutės intervalu. Paraštės 2 x 2 x 2 x 2 cm. Straipsnio lentelės ir paveikslėliai pateikti ties aprašomu tekstu, o ne straipsnio pabaigoje. Straipsnio apimtis 5–10 psl.).
 • Santraukos apimtis 0,5–1 psl. Santraukoje pateikiama svarbiausia informacija, atspindinti visas straipsnio dalis. Santrauka pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis. Užsienio autoriai santrauką pateikia tik anglų kalba.
 • Pateikiamame straipsnio tekste nėra paliktų užuominų apie jo autorystę (autorių vardai pateikti tik ties santraukomis ir straipsnio pavadinimu, nėra kitų užuominų, leidžiančių identifikuoti bent vieną autorių).
 • Autoriai sutinka, kad norint užtikrinti anoniminį recenzavimo procesą, recenzentams siunčiamas straipsnio tekstas bus koreguojamas žurnalo redaktorių, jame anonimizuojant autorių duomenis, panaikinant kitą kontekstinę informaciją, galinčią atskleisti autorių tapatybes.
 • Tekstas atitinka stiliaus ir bibliografinius reikalavimus.

Nurodymai autoriams

Žurnale publikuojami originalūs jaunųjų mokslininkų parengti moksliniai straipsniai, kuriuose skelbiami autorių biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų srityse atliktų tyrimų rezultatai. Moksliniai straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.

Bibliografija

Literatūros šaltinių bibliografiniai aprašai pateikiami šaltinių originalo kalba. Pirmiausia abėcėlės tvarka vardijami šaltiniai lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų kalbomis, po to – rusų. Socialinių ir humanitarinių mokslų straipsniuose cituojant nurodomas autorius ir skliaustuose – cituojamo literatūros šaltinio leidimo metai, pvz.: J. Petraitis (2013) arba (Petraitis, 2013). Biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų sričių straipsniuose leidžiama nurodyti tik cituojamo literatūros šaltinio numerį sąraše, pvz.: [2]; [5, 6]; [2–5]. Literatūros sąraše neturi būti tekste necituojamų šaltinių ir atvirkščiai – visi cituojami šaltiniai turi būti nurodyti literatūros sąraše.

Bibliografiniai šaltinių aprašai sudaromi laikantis šių nurodymų:

 • Knygų – autoriaus pavardė ir vardo inicialai, leidimo metai, knygos pavadinimas, leidimo vieta (miestas), leidykla, pvz.: Petraitis J., 1995, Visatos istorija. Vilnius: Mokslas.
 • Žurnalų straipsnių – autoriaus pavardė ir vardo inicialai, leidimo metai, straipsnio antraštė, žurnalo pavadinimas, tomas, numeris, pirmas ir paskutinis straipsnio puslapis, pvz.: Petraitis J., 1996, Supply and Demand. Vol. 23. No. 3. P. 56–65.
 • Petraitis J., 2003, Logistikos vieta marketinge. Socialiniai mokslai: Vadyba.  2. P. 47–55.
 • Konferencijų medžiagos, straipsnių rinkinių – autoriaus pavardė ir vardo inicialai, leidimo metai, straipsnio pavadinimas, straipsnio puslapiai, leidimo vieta ir leidykla, pvz.: Petraitis J., 1991, Bendrieji teksto teorijos klausimai. Tekstų analizė: tarptautinės konferencijos medžiaga.  12–15. Šiauliai: Titnagas.
 • Straipsnių dienraštyje – autoriaus pavardė ir vardo raidė, leidimo metai, mėnuo, diena, straipsnio pavadinimas, dienraščio pavadinimas, puslapis, pvz.: Petraitis A., 2003, gruodžio 5 d., Empirinis intelektas. P. 5.
 • Patentų – patento numeris, valstybė, metai, pvz.: Patentas 730653, Lietuva. 2003.
 • Disertacijų – autoriaus pavardė ir vardo inicialas, metai, pavadinimas, mokslo darbo pavadinimas, atlikimo vieta, pvz.: Petraitis J., 1997, Emocinių ir socialinių asmenybės bruožų analizė. Daktaro disertacija. Šiaulių universitetas.
 • Interneto adresų – nurodoma cituojamo šaltinio antraštė ir išsamus adresas, kad būtų galima surasti cituojamą tekstą.

Informacija apie autorius

Pateikiama straipsnio rankraščio pabaigoje, nurodant kiekvieno autoriaus:

 • atstovaujamą mokslo sritį ir kryptį,
 • mokslinių interesų sritį,
 • mokslo vardą,
 • atstovaujamą instituciją,
 • kontaktinius duomenis (telefoną, el. pašto adresus).

Recenzavimas, autorių informavimas

Straipsniai recenzuojami. Recenzentus skiria redaktorių kolegija. Po recenzavimo, atsižvelgiant į pastabas, straipsniai gali būti grąžinami autoriams taisyti. Autoriai, pagal recenzentų pastabas pataisę ir papildę straipsnį, perduoda jį el. paštu redakcijai.

Netvarkingi, neatitinkantys straipsniui keliamų reikalavimų rankraščiai grąžinami autoriams be vertinimo.

Galutinį sprendimą dėl straipsnio publikavimo priima redaktorių kolegija kasmet iki gegužės 15 d. ir iki spalio 15 d.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikti šiam tinklapiui, bus naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį - žurnalų leidybai ir publikavimui. Šie duomenys niekada nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).