ŠV. GEORGIJAUS KONISKIO (1717–1795) NUOSAVYBĖS ĮRAŠAI JO BIBLIOTEKOS KNYGOSE (BALTARUSIJOS NACIONALINĖS BIBLIOTEKOS PAGRINDU)
XVI-XX a. knygų ir bibliotekų istorija
TATJANA SOLOVEJ
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v54i0.3575
PDF

Reikšminiai žodžiai

...

Kaip cituoti

SOLOVEJ T. (2010) „ŠV. GEORGIJAUS KONISKIO (1717–1795) NUOSAVYBĖS ĮRAŠAI JO BIBLIOTEKOS KNYGOSE (BALTARUSIJOS NACIONALINĖS BIBLIOTEKOS PAGRINDU)“, Knygotyra, 540, p. 225-232. doi: 10.15388/kn.v54i0.3575.

Santrauka

Šv. Georgijus Koniskis (1717–1795) – vienas žymiausių Baltarusijos ir Ukrainos Stačiatikių bažnyčios atstovų, gimęs Ukrainoje, Nežino mieste, studijavęs Kijevo Mohylos akademijoje, laisvai kalbėjęs lotynų, graikų, hebrajų, lenkų ir vokiečių kalbomis. 1747 m. jis tapo jerovienuo­liu, filosofijos profesoriumi ir Akademijos pre­fektu, 1752 m. paskirtas Akademijos vadovu. Jis buvo mokymo novatorius, reformavo teologijos dėstymą, parengė naujus retorikos ir filosofijos kursus, 1755 m. pakeltas Baltarusijos vyskupu, 1793 m. – arkivyskupu.
Arkivyskupo asmeninė biblioteka liudija jį buvus didelės erudicijos. Gyvenimo pabaigoje jo biblioteką sudarė 1269 knygos ir 241 rankraštis bei dokumentai. Bibliotekos inventorinis sąrašas saugomas Sankt Peterburgo centriniame valsty­bės archyve (Šventojo Sinodo archyvas, f. 796). Bibliotekoje buvo sukaupti geriausi Europos teologų, filosofų, geografų leidiniai bei žinynai. Pagal jo testamentą knygos buvo perduotos Mo­giliavo seminarijos bibliotekai. Po 1917 m. per­versmo Rusijoje knygos perduotos Baltarusijos valstybinio universiteto bibliotekai, kuri vėliau buvo perorganizuota į V. I. Lenino valstybinę biblioteką, o neseniai tapo Baltarusijos naciona­line biblioteka. Dabar G. Koniskio knygos sau­gomos Knygotyros skyriaus fonduose.
Šio skyriaus fondų tyrimai dar tik įsibėgė­ja. Knygos su G. Koniskio įrašais, pastabomis ir žymėmis dar tik kataloguojamos, todėl dar nėra tikslios informacijos, kiek jų yra Baltarusijos na­cionalinėje bibliotekoje. Kol kas identifikuota apie 90 leidinių. Daugiausia bibliotekoje buvo kaupiama teologijos knygų: Šventojo Rašto interpretacijų, pamokslų, žodynų, retorikos ir dogmatikos knygų. Taip pat būta fizikos, medi­cinos, istorijos leidinių, XVII–XVIII a. knygų lotynų, rusų (bažnytine slavų), lenkų kalbomis, leistų Vokietijoje, Lenkijoje, Austrijoje, Nyder­landuose ir Rusijoje.
G. Koniskis rašė pastabas knygų antrašti­niuose puslapiuose, atsklandose dažniausiai lo­tynų, kartais vokiečių, lenkų, bažnytine slavų ir rusų kalba. Jis paliko pastabų apie tekstus, rašė pratarmes ir išmintingus posakius. Minėtina 1686 m. knyga Dux viae ad vitam puram, piam, perfectam... su G. Koniskio tėvo Jozefo Konis­kio nuosavybės įrašais, gausiai ornamentuota vario raižiniais. 1735 m. išleistoje ir Šventojo Sinodo uždraustoje knygoje Писанию Святому согласующоеся наставление... yra autografas „Pertinet ad libros Georgij Koniskj Ep. A R“ (Knyga priklauso Georgijui Koniskiui, Baltaru­sijos vyskupui). Nepaisydamas imperatorienės įsakymo sunaikinti knygą, šv. Georgijus ją laikė savo užsienio kalbos mokytojo, knygos vertėjo arkivyskupo Simono Todorskio atminimui.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.