Paraiškos
Taikomoji kalbotyra
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Atmintinė teikiantiems paraiškas

Pateikdami paraišką, autoriai turi patvirtinti, jog sutinka su visais žemiau išvardintais reikalavimais. Priešingu atveju paraiškos gali būti atmestos.
  • Straipsnis iki šiol nebuvo publikuotas ir nėra pateiktas kitiems žurnalams (arba paaiškinimai šia tema pateikiami Komentaruose redaktoriui).
  • Straipsnio tekstas pateikiamas Open Office, Microsoft Word arba RTF dokumentų formate.
  • Jei yra, bibliografinėse nuorodose pateikiami URL.
  • Tekstas pateikiamas 12 dydžio šriftu. Kur reikalinga, akcentavimui naudojamas kursyvas, o ne pabrauktas tekstas (kadangi pabrauktas tekstas reiškia nuorodą į internetinius šaltinius). Visos iliustracijos, paveikslai ir lentelės tekste pateikiamos atitinkamose vietose, o ne straipsnio pabaigoje.
  • Straipsnio stilius ir bibliografinės nuorodos tenkina reikalavimus, išdėstytus Reikalavimai autoriams.

Nurodymai autoriams

Žurnalas Taikomoji kalbotyra skelbia tiriamuosius, apžvalginius, diskusinius straipsnius, recenzijas ir mokslinius esė taikomosios kalbotyros tematika: iš sociolingvistikos, gimtųjų ir svetimųjų kalbų mokymo ir mokymosi, psicholingvistikos, daugiakalbystės, kalbų politikos, tarpkultūrinės komunikacijos, diskurso analizės ir pragmatikos, leksikografijos, dalykinių kalbų, teismo lingvistikos, gestotyros ir kitų taikomosios kalbotyros šakų. Išsamiau skaitykite skiltyje Apie žurnalą.

Jei norėtumėte tapti žurnalo autoriumi, prašome susipažinti su žurnalo politika skiltyse Apie žurnalą ir Žurnalo politika ir reikalavimais publikacijoms skiltyje Pateikite straipsnį. Straipsniai, parengti nesilaikant reikalavimų, bus grąžinami autoriams nerecenzuoti.

Autoriai yra atsakingi už pateikto rankraščio (ir pirminio, ir teikiamo po pataisymų) kalbos taisyklingumą, nepriklausomai nuo to, kokia kalba (lietuvių, anglų ar kitomis) parašytas tekstas. Tekste neturi būti jokių gramatinių, skyrybos ar kitų klaidų. Priimto straipsnio maketas siunčiamas autoriui prieš publikavimą ir turi būti operatyviai grąžintas redakcijai.

Informacija autoriams apie straipsnių pateikimą vasaros metu:
Vasaros metu straipsniai nėra recenzuojami, todėl autorių prašome straipsnius pateikti nuo kiekvienų metų rugsėjo mėn. 1 d. iki birželio mėn. 30 d.

Straipsnių vertinimo planas

  • pradinis sprendimas recenzuoti: 2 savaitės po pateikimo;
  • sprendimas po recenzavimo: 2 mėnesiai po pateikimo;
  • numatomas siūlomų pakeitimų įgyvendinimo laikotarpis: 1–2 mėnesiai;
  • laikas iki straipsnio paskelbimo: 4–6 mėnesiai nuo priėmimo.

Žurnale spausdinami darbai lietuvių, anglų, lenkų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis.

Pateikiami straipsniai ir recenzijos neturi būti publikuoti anksčiau ar atiduoti publikuoti kituose leidiniuose. Kiekvieną iš jų recenzuoja mažiausiai du anoniminiai recenzentai.

Autorius privalo garantuoti, kad nėra pažeidęs trečiųjų asmenų autorinių teisių ir kad tiesiogiai ar netiesiogiai panaudodamas kitų autorių mintis jis pateikia atitinkamas nuorodas.

Kad būtų užtikrintas anoniminis recenzavimas, autorius (-iai) privalo pateikti nuasmenintą rankraščio tekstą, be nuorodų ar užuominų į autorystę, galinčių padėti atpažinti autorių (be padėkų, projekto pavadinimų, finansavimo šaltinių ar pan.; tai galės atsirasti galutiniame, publikuojamame straipsnio variante). Nurodant savo darbus tekste ir literatūros sąraše rašytina ne pavardė, bet „Autorius“ ir publikavimo metai, pavyzdžiui, (Autorius 2015).

Apimtis

Mokslo publikacijos apimtis gali būti 10 000–80 000 spaudos ženklų su tarpais. Rekomenduojama mokslinių recenzijų apimtis – 16000 spaudos ženklų. Dėl kitokios apimties reikėtų tartis su redakcine kolegija.

Maketavimas ir redagavimas

Straipsniai pateikiami sumaketuoti ir suredaguoti pagal nurodytus reikalavimus. Straipsniai, parengti nesilaikant pateiktų gairių, bus grąžinami autoriams nerecenzuoti.

Struktūra ir forma

1. Straipsnio pavadinimas

14 pt, paryškintas

2. Anotacija

Anotacijos apimtis 800–1000 spaudos ženklų su tarpais, ji rašoma straipsnio kalba.

3. Raktažodžiai

5–7 žodžiai, atskirti kabliataškiais, rašomi pasviruoju šriftu, po jų nededamas taškas.

Raktažodžiai straipsnio kalba rašomi po anotacijos. Taip pat raktažodžiai pateikiami ir tomis kalbomis, kuriomis rašomos santraukos. Raktažodžiai pateikiami po santraukų.

5. Straipsnio tekstas

Rankraščio tekstas rašomas A4 formato puslapyje, tarp eilučių paliekant 1,5 intervalą, 12 pt Times New Roman šriftu (jei nebūtina kitaip), paraštėms paliekama 1,5 cm dešinėje, 2,5 cm viršuje, kairėje ir apačioje, eilutės išlyginamos. Puslapiai numeruojami nuo pirmo iki paskutinio, numeriai pateikiami viršutiniame dešiniajame puslapio kampe.

Tekstas skirstomas į skyrius ir poskyrius, nurodant numerį (1, 1.1., 1.1.1.) ir pavadinimą. Numeris ir pavadinimas rašomi paryškintai, bet ne didžiosiomis raidėmis. Visame tekste pastraipos atskiriamos tuščia eilute, be įtraukų pirmosiose eilutėse.

Lentelės ir paveikslėliai numeruojami atskirai.
1 lentelė. Pavadinimas (po pavadinimo taškas nededamas)
1 paveikslėlis. Pavadinimas (po pavadinimo taškas nededamas)

Numeriai ir pavadinimai rašomi lentelių viršuje, o paveikslėlių apačioje. Tekstas lentelėse pateikiamas Times New Roman (jei nebūtina kitaip), 11 pt ar kitu mažesniu šriftu, tarp eilučių paliekant viengubą intervalą, tekstas turi būti parašytas ta pačia kalba kaip straipsnis (lietuviškame tekste – naudojant lietuvišką abėcėlę). Informacija grafikuose, schemose, lentelėse turi būti aiškiai matoma. Prieš ir po lentelių ir paveikslėlių reikia palikti 3 pt ar 6 pt tarpą.

Pateikiami tiriamos medžiagos pavyzdžiai rašomi 11 pt Times New Roman šriftu, kursyvu, su 1 cm įtrauka. Visi pavyzdžiai tekste numeruojami nuo pirmo iki paskutinio. Būtina nurodyti pavyzdžių šaltinius (galima naudoti santrumpas). Žodžio ar posakio reikšmė nurodoma su viengubomis kabutėmis. Norint išryškinti kurią nors kursyvu pateikiamų pavyzdžių dalį arba svarbius terminus ir sąvokas, galima naudoti pusjuodį šriftą. Prieš ir po pateiktų pavyzdžių reikia palikti 2 pt ar 3 pt tarpą.

Kursyvu taip pat rašomi svetimos kalbos žodžiai – terminai, sąvokos ir pan. Tai, kas norima pabrėžti, rašoma paryškintai. Laužtiniuose skliaustuose [taip] rašomi autoriaus (-ių) papildymai ar komentarai.

Trumpos (iki vieno sakinio) citatos tekste rašomos išskiriant jas dvigubomis kabutėmis „štai taip“. Citatos citatose arba perfrazuoti svetimos kalbos žodžiai ir pateikti vertimai rašomi viengubose kabutėse. Ilgesnės citatos rašomos atskiroje įtrauktoje pastraipoje be kabučių (įtrauka – 1 cm).

Visos nuorodos tekste pateikiamos reikiamoje vietoje skliaustuose: [tekstas] (Howarth 1998: 27–28). Nelotyniška abėcėle (kirilika ir kt.) parašytos autorių pavardės ir tekste, ir literatūros sąraše (taip pat ir publikacijų pavadinimai) turi būti transliteruojami, jei straipsnis pateikiamas ne rusų kalba.

Lietuviškame tekste nelietuviški asmenvardžiai rašomi originalo kalba laikantis nustatytų svetimvardžių gramatinimo taisyklių (žiūrėti: http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/svetimvardziai/gramatinimas/). Pirmą kartą tekste pateikiamas visas asmens vardas ir pavardė, toliau rašytina tik jo (jos) pavardė.

Dažniausiai vartojami vietovardžiai, apie kuriuos žinių galima rasti prieinamose enciklopedijose ir žodynuose (žiūrėti: http://pasaulio-vardai.vlkk.lt/), lietuvių kalba rašomi pagal tarimą. Retus ir negirdėtus vietovardžių pavadinimus, neturinčius transliteracijos, taip pat reiktų rašyti lietuviškai pagal tarimą, pirmą kartą minint skliausteliuose nurodant originalią rašybą, jei tai yra įmanoma.

Išnašos pateikiamos puslapio apačioje, numeracija ištisinė. Išnašos rašomos 10 pt Times New Roman (jei nebūtina kitaip) šriftu paliekant vieno intervalo tarpą.

6. Santrumpų sąrašas (jeigu yra)

Pateikiamas prieš Šaltinius arba Literatūros sąrašą.

7. Šaltinių ir naudotos literatūros sąrašai

Straipsnio pabaigoje abėcėlės tvarka turi būti pateikiami darbe analizuojamų duomenų šaltiniai ir tik darbe cituojamos literatūros sąrašas. Kiekvienas šaltinis pateikiamas atskira pastraipa, eilutes išdėstant viengubu tarpeliu; antroji pastraipos eilutė įtraukiama 10 pt. Prašome rašyti pagal pateiktus pavyzdžius:

Duomenų šaltiniai

BNC The British National Corpus. Davies, M. 2004-. BYU-BNC. http://corpus.byu.edu/bnc
CorALit Lietuvių mokslo kalbos tekstynas (Corpus Academicum Lithuanicum). http://www.coralit.lt/

Literatūros sąrašas

Knygos:
Ambrazas, V. 1990. Sravnitel’nyj sintaksis pričastij baltijskich jazykov. Vilnius: Mokslas.
Huddleston, R., G. K. Pullum (eds.). 2002. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Kleiber, G. 1990. La sémantique du prototype: catégories et sens lexical. Paris: Presses de Universitaires de France.
Koženiauskienė, R. 2005. Juridinė retorika. Vilnius: Teisinės informacijos centras.
Notautaitė, G., M. Ramonienė, S. Žukas. 2007. Žmogus ir kalba.Vilnius: Baltos lankos.
Schwarz, M. 1996. Einführung in die Kognitive Linguistik. Tübingen: Narr.

Straipsniai:
Bolinger, D. 1965. The atomization of meaning. Language 41, 555–573.
Jaszczolt, K. 2009. Default semantics. The Oxford Handbook of Linguistic Analysis. B. Heine, H. Narrog (eds.). Oxford: Oxford University Press. 193–221.169
Rayson, P. 2004. Log-likelihood calculator. Prieiga internetu www.ucrel.lancs.ac.uk (žiūrėta 2019-02-10).
Schmidt, K. H. 1977. Probleme der Ergativkonstruktion. Münchner Studien zur Sprachwissenschaft 36, 97–116.

9. Santrauka

Apimtis – 1800–2500 spaudos ženklų su tarpais. Lietuviškiems straipsniams santrauka rašoma anglų kalba, angliškiems straipsniams – lietuvių kalba. Kitomis kalbomis parašytiems straipsniams santraukos rašomos lietuviškai ir angliškai. Prieš santrauką pateikiamas straipsnio pavadinimas ta kalba, kuria yra rašoma santrauka. Po santraukos pateikiami raktažodžiai ta kalba, kuria yra rašoma santrauka.

Prieš santrauką nurodomas straipsnio pavadinimas paryškintai 14 pt, po juo – autoriaus(ių) vardas ir pavardė, žodis Santrauka (12 pt) – kitoje eilutėje. Po visu straipsniu nurodoma jo įteikimo redaktorių kolegijai data.

10. Priedai

Iliustracijos, lentelės, grafikai ir pan. (jeigu yra) (gali būti pateikiami tekste arba prieduose).

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikti šiam tinklapiui, bus naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį - žurnalų leidybai ir publikavimui. Šie duomenys niekada nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).