Paraiškos
Verbum
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Verbum yra mokslo leidinys, skirtas germanų, romanų ir slavų lingvistikos (04H) bei edukologijos (07S) tyrinėjimams. Leidinyje spausdinami originalūs, kitur neskelbti moksliniai straipsniai, naujų knygų bei mokslinių tyrimų recenzijos ir apžvalgos, informacija apie mokslines konferencijas, seminarus ir kitus mokslo renginius, mokslinių publikacijų vertimai. Straipsnio apimtis – nuo 15 000 iki 30 000 spaudos ženklų su tarpais, apžvalgos ir recenzijos – iki 10 000 spaudos ženklų su tarpais.

Tekstai redakcijai pateikiami atspausdinti dviem egzemplioriais, 12 pt Times New Roman šriftu, 1,5 eilutės intervalu, kiekvienas puslapis numeruojamas dešinėje pusėje viršuje. Prie atspausdinto teksto turi būti pridėta elektroninė teksto rinkmena (teksto redaktorius – „Microsoft Word“, „Office 2003“), rinkmeną galima atsiųsti elektroniniu paštu adresu verbum@uki.vu.lt. Leidiniui „Verbum“ teikiamus mokslo straipsnius vertina mažiausiai du redaktorių kolegijos paskirti recenzentai. Recenzentų pavardės neskelbiamos.

Pateikiami straipsniai turi būti parengti laikantis tokios struktūros ir reikalavimų. Mokslo straipsnyje turi būti suformuluotas mokslinių tyrimų tikslas, aptartas nagrinėjamos problemos ištirtumas, pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatai, padarytos išvados, nurodyta naudota literatūra. Prie lietuvių kalba skelbiamo straipsnio turi būti pridėta ne mažiau kaip 1 000 spaudos ženklų anotacija lietuvių kalba, nurodyti reikšminiai žodžiai ir ne mažiau kaip 2 000 spaudos ženklų santrauka anglų kalba bei ne mažiau kaip 2 000 spaudos ženklų santrauka lietuvių kalba. Prie užsienio kalba skelbiamo straipsnio turi būti pridėta ne mažiau kaip 1 000 spaudos ženklų anotacija ir reikšminiai žodžiai straipsnio kalba bei ne mažiau kaip 2 000 spaudos ženklų santrauka anglų kalba. Straipsniai spausdinami A4 formato lape, vienoje lapo pusėje, paliekant 3 cm paraštes iš visų keturių kraštų. Pagrindinis tekstas lygiuojamas iš abiejų pusių. Po straipsniu nurodoma jo įteikimo data.

Publikacijos pradžioje, kairėje lapo pusėje nurodoma:
autoriaus vardas ir pavardė (pajuodintu pasviruoju 12 pt šriftu).
Toliau pasviruoju 10 pt šriftu (tarpai tarp eilučių – 1 intervalas), nurodoma:
įstaiga, kuriai ji(s) atstovauja (straipsnio kalba),
autoriaus įstaigos adresas (autoriaus atstovaujamos šalies kalba),
telefonas,
elektroninio pašto adresas,
moksliniai interesai (straipsnio kalba).

STRAIPSNIO ANTRAŠTĖ didžiosiomis raidėmis pateikiama puslapio centre 14 pt šriftu. Tarpas prieš ir po antraštės – 2 intervalai. Paantraštes išskirti juodu šriftu.

Anotacija (straipsnio kalba) renkama pasviruoju 10 pt šriftu. Po santraukos naujoje eilutėje nurodomi reikšminiai žodžiai.Tarpas po reikšminių žodžių – 2 intervalai, po kurio eina pagrindinis tekstas.

Straipsnio pavadinimas, autoriaus vardas ir pavardė, atstovaujama įstaiga, moksliniai interesai kartojami prieš santrauką (Summary) anglų kalba straipsnio pabaigoje.

Visos nuorodos straipsnyje pateikiamos pagal Harvardo nuorodų sistemą (http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/harvard_system.html)

Nuorodos pagrindiniame tekste pateikiamos taip:
Skliausteliuose nurodoma šaltinio autoriaus pavardė, leidimo metai, puslapis (Pruvost 2006, p. 21). Jei šaltinis turi daugiau negu du autorius, nurodoma tik pirmojo autoriaus pavardė: (Jonaitis ir kt. 2000, p. 6).

Paaiškinimai ir pastabos pateikiami pagrindinio teksto puslapio apačioje 10 pt. Jų numeracija – ištisinė.

Literatūros sąrašas pateikiamas po pagrindinio teksto. Šaltiniai sąraše išdėstomi abėcėlės tvarka pagal autorių pavardes. Šaltiniai kirilica arba kitais nelotyniškais šriftais pateikiami sąrašo pabaigoje. Šaltiniai nurodomi pagal šiuos pavyzdžius:

Nurodant knygą:
AUTORIAUS PAVARDĖ, Vardo inicialai, leidimo metai. Knygos pavadinimas. Leidimo vieta: Leidėjas. (PAKERYS, P., 1997. Lietuvių bendrinės kalbos fonetika. Vilnius: Enciklopedija.)

Nurodant grožinį kūrinį, straipsnį iš knygos:
AUTORIAUS PAVARDĖ, Vardo inicialai, leidimo metai. Grožinio kūrinio, straipsnio pavadinimas. In: Knygos autoriaus ar sudarytojo Vardo inicialai. PAVARDĖ. Knygos pavadinimas. Leidimo vieta: Leidėjas, puslapiai. (SÉRIOT, P., 2003. Une identité déchirée. In: P. SÉRIOT. Contributions suisses au XIIIe congrès mondial des slavistes. Bern: Peter lang, 269–292.)

Nurodant straipsnį iš periodinio leidinio:
AUTORIAUS PAVARDĖ, Vardo inicialai, leidimo metai. Straipsnio pavadinimas. Periodinio leidinio pavadinimas, numeris, puslapiai. (KAZLAUSKAS, J., 1966. Lietuvių literatūrinės kalbos fonemų diferencinių elementų sistema. Kalbotyra, Nr. 14, 73–81.)

Nurodant straipsnį iš elektroninio leidinio:
AUTORIAUS PAVARDĖ, Vardo inicialai, leidimo metai. Straipsnio pavadinimas. Prieiga: Interneto puslapio adresą [Žiūr. data]. (VAISSE, J., 2000. L‘Europe au miroir de Barack Obama. Available from: URL http://www.robert-schuman.eu/question_europe.php?num=qe-116(accesed on January 2, 2009).

Lietuviškame tekste lietuviški asmenvardžiai rašomi pagal dabartines rašybos normas, o nelietuviški asmenvardžiai – originalo kalba pagal leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (parengė SLIŽIENĖ, N., VALECKIENE, A., 1992. Vilnius: Mokslas, 81–89).

Pirmą kartą tekste pateikiamas visas vardas (vardai) ir pavardė, o toliau galima rašyti tik to paties asmens pavardę.

Nelietuviškame tekste asmenvardžiai rašomi pagal tos kalbos rašybos tradicijas.

Grafinė informacija – lentelės, schemos, grafikai ir pan. – turi būti originalai, kuriuos būtų galima reprodukuoti. Juos reikia sunumeruoti ir pateikti taip, kad būtų galima perkelti į kitą teksto vietą. Pavadinimas pateikiamas pasviruoju šriftu po grafine informacija.

Straipsnio pabaigoje nurodomi autoriaus vardas ir pavardė, mokslinis, pedagoginis vardas (-ai), pareigos atstovaujamos institucijos padalinyje.

Straipsniai turi būti suredaguoti, išspausdintas tekstas patikrintas. Straipsnių, parengtų nesilaikant šių reikalavimų, redakcija nesvarsto ir autoriams negrąžina.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.