Paraiškos
Vertimo studijos
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

1. Kalbos

 • Žurnale spausdinami straipsniai lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.
 • Prie visų straipsnių pateikiama santrauka straipsnio kalba ir anglų kalba, jeigu straipsnio kalba ne anglų.
 • Prieš pateikiant straipsnį, būtina straipsnį suredaguoti.

2. Straipsnio struktūra

 1. pavadinimas
  B. autoriaus vardas, pavardė, institucija, el. pašto adresas, ORCID
  C. santrauka straipsnio kalba ir anglų kalba (100–150 žodžių)
  D. 4–6 pagrindiniai žodžiai
  E. straipsnio tekstas
  F. šaltiniai ir nuorodos
  G. priedai (jeigu reikia)

Visas straipsnis su priedais (nuo A iki G) turi būti neilgesnis kaip 8 000 žodžių.

3. Straipsnio pateikimas

Straipsniai įkeliami prisijungus prie žurnalo leidybos sistemos https://www.journals.vu.lt/vertimo-studijos/about/submissions. Atsakingasis redaktorius atlieka pirminę patikrą ir sprendžia, ar teikti straipsnį recenzentams.

Atvirosios prieigos politika žr. „Vertimo studijos“ „Atvirosios prieigos politika“ arba Open Access Policy: http://www.zurnalai.vu.lt/vertimostudijos/

4. Straipsnio pateikimo formatas

Prašome nuosekliai laikytis formatavimo ir stiliaus reikalavimų.

Pavyzdžiai, citatos, lentelės, skirsnių pavadinimai pateikiami aiškiai ir nuosekliai, numeruojant iš eilės.

Tekstas rašomasa Calibri 11 pts.

Tarp eilučių paliekamas 1,5 intervalo tarpas.

Lentelės ir išnašos rašomos Calibri 10 pts.

Pastabų vengiama, o ten, kur jos būtinos, rašomos išnašose, numeruojant arabiškais skaitmenimis.

4.1. Tipografinis išskyrimas

 • Pasviruoju šriftu rašomi kitų kalbų nei straipsnio kalba intarpai, be to, taip žymimos išskirtinos teksto vietos.
 • Paryškintas šriftas arba pabraukimas vartojamas pavyzdžiuose ir išskiriant žodžius pasviruoju šriftu parašytame tekste.
 • VISOS DIDŽIOSIOS RAIDĖS turėtų būti vartojamos tik straipsnio pavadinime, santrumpos ar pažymint kirčiuotą žodžio vietą.

4.2. Didžiosios raidės

 • Pavadinimuose anglų kalba visi pagrindiniai žodžiai (daiktavardžiai, įvardžiai, veiksmažodžiai, būdvardžiai, prieveiksmiai) rašomi didžiąja raide.
 • Rašant pavadinimus ar tekstą kitomis kalbomis, taip pat pateikiant pavadinimų vertimą į anglų kalbą laužtiniuose skliaustuose (Literatūros sąraše), laikomasi įprastų didžiųjų raidžių rašymo taisyklių tomis kalbomis.

4.3. Skirsnių pavadinimai

Straipsniai skirstomi į smulkesnes dalis – skirsnius ir poskirsnius. Žurnale taikoma ne daugiau kaip trijų lygių sistema:

1 lygmens pavadinimas paryškintu šriftu, paliekant vienos eilutės tarpą iš viršaus. Tekstas rašomas kitoje eilutėje iš karto po pavadinimu, tarpas tarp eilučių nedaromas.

2 lygmens pavadinimas pasviruoju šriftu, paliekant vienos eilutės tarpą iš viršaus. Tekstas rašomas iš karto po pavadinimu, tarpas tarp eilučių nedaromas.

3 lygmens pavadinimas pasviruoju šriftu, paliekant vienos eilutės tarpą iš viršaus. Tekstas rašomas toliau toje pačioje eilutėje.

Skirsnių pavadinimai gali būti numeruojami arabiškais skaičiais, bet tai nėra būtina, jeigu toliau tekste nėra nuorodų į atitinkamus teksto skirsnius. Skirsnių numeriai pasviruoju šriftu neskiriami.

4.4. Citatos

Tiesioginės citatos tekste išskiriamos „dvigubomis kabutėmis“; ilgos citatos (ilgesnės negu trys eilutės) turėtų būti išskiriamos iš bendro teksto perkeliant tekstą į kitą eilutę paliekant eilutės tarpą iš viršaus ir apačios ir rašomos su įtrauka (1 cm) iš kairės be kabučių. Citatos šaltinis nurodomas iš karto toje pačioje eilutėje. Po citatos šaltinio taškas nededamas.

4.5. Pavyzdžiai

Pavyzdžiai kita negu straipsnio tekstas kalba rašomi pasviruoju šriftu, pateikiamas pavyzdžių vertimas.

Kai pavyzdžiai glosuojami, vartojamos Leipcigo glosavimo taisyklės (Leipzig Glossing Rules: www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php)

 1. Citatos ir nuorodos

SVARBU!
Nuorodos į straipsnyje cituojamus šaltinius pateikiamos tiksliai kaip nurodoma toliau, nes jos tvarkomos rankiniu būdu.

5.1. Bendra informacija

Tekste minima ar cituojama literatūra rašoma labai tiksliai, jeigu reikia, po leidimo metų dedant dvitaškį ir nurodant cituojamo darbo puslapius, pvz., (Baker 1991: 252) arba, jeigu autoriai keli: Gambier et al. (2016: 252); jeigu autoriai du, nurodomi abu tarp pavardžių rašant ir, pvz., (Armalytė ir Pažūsis 1990: 13). Jeigu skliaustuose pateikiamos kelių darbų šaltiniai, tarp jų autorių dedamas kabliataškis, pvz., (Baker 1991: 252; Gambier et al. 1991: 252; Toury 1980).

Literatūros sąrašas straipsnio gale  Tik straipsnyje minimi autoriai įtraukiami į Literatūros sąrašą abėcėlės tvarka be jokios numeracijos.

Kai cituojami ar minimi keli to paties autoriaus darbai, šaltiniai išdėstomi chronologine tvarka nuo seniausio iki naujausio.

Kai cituojami ar minimi du tais pačiais metais išleisti darbai, prie metų pridedama mažoji abėcėlės raidė ir cituojant nurodoma atitinkamai (pvz., Gambier 2007a; Gambier 2007b).

Santrumpos nevartojamos, t. y. autoriaus vardas, pavardė, leidykla, leidimo miestas rašomi visai žodžiais. Pagrindinis leidinys (knyga, žurnalas) išskiriamas pasviruoju šriftu.

Kirilica ar kitokiais rašmenimis parašytas tekstas transkribuojamas. Kirilicai transkribuoti naudojama akademinio transkribavimo sistema: https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_transliteration_of_Cyrillic. Laužtiniuose skliaustuose pateikiamas vertimas.

5.2. Literatūros sąrašo pavyzdžiai

Knygos

Bell, Roger T. 1991. Translation and Translating. Theory and Practice. Londres/New York: Longman.

Zanettin, Federico (ed). 2008. Comics in Translation. Manchester: St Jerome Publishing.

Armalytė, Olimpija ir Lionginas Pažūsis. 1990. Vertimo teorijos pradmenys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Straipsniai knygose arba knygų skyriai

Seago, Karen. 2014. Red Herrings and Other Misdirection in Translation. In The Voices of Suspense and Their Translation in Thrillers, edited by Susanne M. Cadera and Anita Pavić Pintarović. Amsterdam/New York: Rodopi. 207–220.

Straipsniai spausdintuose žurnaluose

Munday, Jeremy. 2013. The Role of Archival and Manuscript Research in the Investigation of Translator Decision-Making. Target 25 (1). 125–139.

Mikutaitė, Dovilė ir Liucija Černiuvienė. 2015. Žargono vertimo problemos: meninių filmų „Banlieue 13“ ir „Banlieue 13. Ultimatum“ vertimų analizė [Problems of Translating Jargon: The Analysis of the Translation of Films “Banlieue 13“ and Banlieue 13. Ultimatum“. Vertimo studijos 8. 98–118.

Straipsniai elektroniniuose žurnaluose

Skaitmeninis identifikatorius (Digital Object Identifier arba DOI) – tai nuolatinis identifikatorius, kurį įrašius naršyklės adreso eilutėje po http://dx.doi.org/ atidaromas publikacijos šaltinis. Pagal  Chicago Manual of Style žinyno rekomendaciją, DOI nurodytinas, kai cituojamas žurnalas naudoja identifikatorių. Daugelį DOI galima rasti Crossref (http://search.crossref.org/). Jeig DOI nėra, nurodomas šaltinio elektroninis adresas ir įrašoma naudojimosi data.

Biel, Lucja and Jan Egberg. 2013. Research Models and Methods in Legal Translation. Linguistica Antverpensia, New Series – Themes in Translation Studies 12, 1–11. [žiūrėta 2019-09-04]: https://lans-tts.uantwerpen.be/index.php/LANS-TTS/article/view/316/225.

Dynamic Language. 2010. “Google Puts Pressure on Interpreting Industry?” Dynamic Language Blog. Accessed June 1, 2012/ Žiūrėta 2012-06-01. http://blog.dynamiclanguage.com/2010/10/21/google-putspressure-on-interpreting-industry/.

Disertacijų, MA darbų pavadinimai

Atkinson, David P. 2007. Some Psychological Competences That Predict Freelance Translator Success and Wellbeing in the Demanding Globalised Business Context. Master Thesis, University of Auckland.

Mankauskienė, Dalia. 2018. Sinchroninio vertimo kliuviniai verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. Daktaro disertacija, Vilniaus universitetas.

 

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.