Paraiškos
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Žurnale Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika publikuojami straipsniai, nagrinėjantys aktualius buhalterinės apskaitos, audito ir analizės teorinius ir praktinius klausimus, atskleidžiančius nuolat kintančios aplinkos įtaką šių sričių raidai, jų mokslo vystymosi vertinimą ir tendencijas, taikomų metodų, procesų, metodologijų bei kitų aspektų problemiškumą, naujausius mokslinius tyrimus. Žurnale taip pat publikuojami susijusių su apskaita, auditu ir analize sričių (vadybos, verslo administravimo, finansų valdymo) tyrimai, praplečiantys jų pritaikymo, sąsajų bei vystymo kitomis kryptimis galimybes.

Straipsniai turi atitikti moksliniams tekstams keliamus reikalavimus. juose turi būti aptartas nagrinėjamos problemos ištirtumas, nurodomas mokslinio tyrimo tikslas, objektas, metodai, pateikti tyrimų rezultatai, išvados.

Straipsniai publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis. Rekomenduojama straipsnio apimtis 35000 – 60000 ženklų.

Straipsniai turi būti parengti laikantis tokios struktūros ir reikalavimų:
1. Straipsniai privalo būti parengti vadovaujantis žurnalo straipsnio šablonu
2. Straipsnio pradžioje pateikiama straipsnio antraštė, duomenys apie autorių, trumpa anotacija, reikšminiai žodžiai ir JEL klasifikacija. Jeigu straipsnis rengiamas lietuvių kalba, ši informacija pateikiama ir anglų kalba.
3. Straipsnio tekstą turi sudaryti įvadas, pagrindinis tekstas, išvados ir literatūros sąrašas. Straipsnio įvade turi būti suformuluotas tyrimo tikslas ir uždaviniai, apibrėžtas tyrimo objektas, nagrinėjamos problemos ištyrimo laipsnis, tyrimo metodai, aktualumas ir (ar) naujumas. Pagrindinėje straipsnio dalyje pateikiama autoriaus(-ių) atlikta analizė. Tyrimo medžiaga turėtų būti suskaidyta į smulkesnes dalis. Atskirai formuluojamos išsamios tyrimo išvados. Po straipsnio pridedamas abėcėlinis šaltinių ir literatūros sąrašas. Galimi ir kiti priedai.
4. Straipsnio pabaigoje pateikiama svarbiausia informacija apie autorių: išsilavinimas, mokslinis ir pedagoginis vardas (-ai), mokslinių interesų sritys, atstovaujamos institucijos pavadinimas, autoriaus užimamos pareigos joje, institucijos adresas.
5. Visi straipsniai vertinami dviejų mokslinių recenzentų.

Straipsnių įteikimas
Straipsnį pateikite prisijungę prie žurnalo. Registracijos ikoną rasite viršutiniame meniu dešinėje. 

Kilus klausimų dėl straipsnio parengimo, prašome kreiptis į žurnalo Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika redaktorę adresu:
Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas, Apskaitos ir audito katedra
Saulėtekio al. 9, II rūmai, 603 kab., 10222, Vilnius, tel. 370 5 236 6153.
El. paštas: rasa.subaciene@evaf.vu.lt

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.