Lietuviškų adresų geokodavimo problemos ir jų sprendimo būdai
Informacinės technologijos ir kalba
Viktoras Paliulionis
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3235
PDF

Kaip cituoti

Lietuviškų adresų geokodavimo problemos ir jų sprendimo būdai (V. Paliulionis , Trans.). (2009). Information & Media, 50, 217-222. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3235

Santrauka

Geokodavimas yra procesas, kai tekstinis vietos aprašas transformuojamas į geografi nes koordinates. Vienas iš dažniausiai naudojamų vietos aprašymo būdų yra pašto adresas, kurį sudaro gyvenvietės pavadinimas, gatvės pavadinimas, namo numeris ir kiti adreso elementai. Šiame straipsnyje nagrinėjamos lietuviškų adresų geokodavimo problemos, atsirandančios dėl adreso formatų įvairovės, netiksliai ir su rašybos klaidomis užrašomų adresų. Straipsnyje aprašyti geokodavimo proceso
etapai ir juose naudojamų algoritmų principai. Pasiūlytas lietuvių kalbai pritaikytas LT-Soundex algoritmas, leidžiantis indeksuoti adreso elementus pagal fonetinį panašumą ir atlikti apytikslę paiešką.

Lithuanian Address Geocoding: Problems and Solutions
Viktoras Paliulionis

Summary
Geocoding is the process of converting of a textual description of a location into geographic coordinates. One of the most frequently used way to describe a place is its postal address that contains a city name, street name, house number and other address components. The paper deals with the problems of the geocoding of Lithuanian addresses. The main problems are variety of used address formats and possible typing and spelling errors. The paper describes the steps of the geocoding process and used algorithms. We propose a phonetic algorithm called LT-Soundex, adapted for the Lithuanian language and enabling to index addresses components by phonetic similarity and perform approximate address searching. It is used with Levenshtein distance for effective approximate address searching.

;">

PDF