Nuotolinis darbas – neįgaliųjų užimtumo kokybės gerinimo būdas
Informacinės visuomenės plėtra
Eglė Bilevičiūtė
Tatjana Bilevičienė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3310
PDF

Kaip cituoti

Bilevičiūtė E., & Bilevičienė T. (2009). Nuotolinis darbas – neįgaliųjų užimtumo kokybės gerinimo būdas. Information & Media, 50, 24-29. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3310

Santrauka

Lisabonos strategija buvo siekiama spręsti išsamių ir integruotų socialinių, ir rinkos reformų poreikio klausimą. Lanksčios socialinės apsaugos koncepcijos tikslas – modernizuoti darbo organizavimą ir darbo santykius. Neįgalųjų užimtumo problema yra iš dalies susijusi su technikos naujovėmis darbo rinkoje. Naujos informacinės ir ryšių technologijos suteikia daugiau galimybių kurti modernias darbo vietas, kurios kompensuoja tradicinių darbo vietų praradimą. Nuotolinis darbas tam tikromis
aplinkybėmis suteikia neįgaliesiems pasirinkimo galimybę, gerina užimtumo kokybę. Autorių atlikto neįgaliųjų nuomonės tyrimo ir ekspertinio vertinimo analizė leido nustatyti neįgaliųjų užimtumo kokybės veiksnius, jų sandarą ir įrodyti, kad nuotolinio darbo modelio taikymas gali pagerinti neįgaliųjų užimtumo kokybę, palyginti su dabartine jų profesinės reabilitacijos ir įdarbinimo sistema. Straipsnyje autorės nagrinėja atlikto darbo rezultatus.

Telework – Method of Development of Disabled Persons’ Employment Quality
Eglė Bilevičiūtė, Tatjana Bilevičienė

Summary
Lisbon strategy should solve the question of requirement of comprehensive and integrated social and market reforms. Flexible conception of social protection is designed to modernize the organisation and relation of work. Problem of employment for disabled persons is partly connected with technical achievements in labour market. New information and connection technologies provide better opportunities for creation of modern work places that could compensate the loss of traditional work places. Telework in particular circumstances create for disabled persons’ positive opportunity for choice, improves quality of employment. For mostly of distance workers the work at home is convenience. Accomplished research of authors let the factors of quality of employment and proved that implementation of telework model for disabled persons could improve quality of work of such persons in comparison with recent system of profession rehabilitation and employment of disabled persons in Lithuania. Results of accomplished research are analysed in article. 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.