Mokslo komunikacijos kaita
Mokslo komunikacija
Marija Stonkienė
Zenona Atkočiūnienė
Renata Matkevičienė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3331
PDF

Kaip cituoti

Mokslo komunikacijos kaita (M. Stonkienė, Z. Atkočiūnienė, & R. Matkevičienė , Trans.). (2009). Information & Media, 48, 46-67. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3331

Santrauka

Straipsnyje tiriamos šiuolaikinės mokslo komunikacijos kaitos kryptys, lemiamos tiek tradicinės mokslo komunikacijos nepajėgumo (dėl mokslo komunikacijos subjektų disfunkcijos) užtikrinti mokslo visuomenės poreikius atitinkančią mokslinės informacijos sklaidą, tiek informacinių ir komunikacinių technologijų teikiamų naujų mokslinės informacijos, mokslo kūrinių sklaidos galimybių. Išanalizavus tradicinės formaliosios mokslo komunikacijos modelį, šios komunikacijos vyksmo informacijos grandine ypatumus, įvertinus mokslo periodikos krizę mokslo komunikacijos kontekste, nagrinėjamas informacijos ir ryšių technologijų poveikis mokslo komunikaci jos subjektų veiklai, aptariamas naujo mokslo komunikacijos modelio – mokslo komunikacijos tinklo – radimasis. Supažindinama su dar vienos mokslo komunikacijos kaitos krypties, kuriai būdingas atviros prieigos prie mokslo kūrinių suteikimas, klostymusi, kurį lemia informacinių ir ryšių technologijų sukelti visuomenės informaciniai mokslinės informacijos poreikiai, dėl šių technologijų poveikio pakitę informacinių, žinių produktų gamybos būdai.
Reikšminiai žodžiai: mokslo komunikacija, formalioji mokslo komunikacija, mokslo periodikos krizė, pilkieji mokslo kūriniai, skaitmeninės talpyklos, atviroji prieiga, saviarchyvavimas.

Change of scientific communication
Marija Stonkienė, Zenona Atkočiūnienė, Renata Matkevičienė

Summary
The aim of the present work was to investigate the tendencies in changes of the scientific communication Scientist to Scientist. Scientific communication is very important for the approval of the status of a scientist, for scientific researches and for data priority reference. Estimation of the importance of the formal communication Scientist to Scientist in the paper is presented within a scientific communication research analyzing changes in scientific communication. The following issues are discussed: contemporary tendencies in scientific communication change, determined by inability of traditional scientific communication (dysfunction of scientific communication subjects) to ensure the spread of scientific information that is in demand of scientific society, to use information and relations technologies for spreading new scientific information and capacities for spreading scientific works. In the paper the traditional formal model of scientific communication and the communication process in the information chain are presented, the impact of information technologies on scientific communication subjects’ activities is demonstrated. A new model of scientific communication – the scientific communication network – is presented.
Key words: scientific communication, formal scientific communication, science journal crisis, pree print, digital repositories, self archyving, open access.

PDF