Individo kompetencijų aprėptis žinių visuomenėje: problematikos apžvalga
APŽVALGOS
Saulė Gudauskaitė
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3414
PDF

Kaip cituoti

Gudauskaitė S. (2008). Individo kompetencijų aprėptis žinių visuomenėje: problematikos apžvalga. Information & Media, 42(43), 233-241. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3414

Santrauka

Žinių visuomenė šalia saugios visuomenės ir konkurencingos ekonomikos yra pirmas iš trijų Lietuvos valstybės prioritetų, įtvirtintų valstybės ilgalaikės perspektyvos tikslus apibrėžiančiame dokumente – Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje. Žinių visuomenėje išskirtinę reikšmę įgyja žmonių žinios ir kompetencija. Kompetencijos reiškia kompleksinę veiksmų sistemą, kuri apima žinias ar žinojimo gebėjimus, strategijas ir žinomus šablonus, kuriems reikia pritaikyti žinias ir įgūdžius, taip pat emocijas ir nuostatas bei efektyvų šių kompetencijų valdymą. Globalizacija informacijos sklaidai suteikia erdvės skirtinguose kontekstuose ir bando iš dalies įveikti skaitmeninę atskirtį. Modernus socialinis gyvenimas remiasi nebe tradicijomis, o nuolat kuriamu ir atnaujinamu reflektyviu žinojimu; visi socialiniai veiksmai yra nuolat analizuojami ir prireikus modifikuojami atsižvelgiant į gaunamą informaciją ir žinias. Tad kurios žinios reikalingos organizacijoje, o kurios tiesiog žalingos ar nepastebimos? Kompetenciją sudaro iššūkis, užduotis ar veikla, kurie apibrėžia vidinę kompetencijos struktūrą, susidedančią iš susijusių požiūrių, vertybių, žinių ir įgūdžių, kartu sudarančių galimybę efektyviam veiksmui pasireikšti. Kompetencijos negali būti sulygintos su jų kognityviniais komponentais. Kompetencijų struktūrą, vystymąsi ir vertinimą veikia socialinis ir kultūrinis kontekstas, kuriame individai gyvena. Individo ir visuomenės ryšys yra dinamiškas ir nepastovus. Straipsnyje aptariamas žinių visuomenės ir globalizacijos kontekstas, siekiama išsiaiškinti, kaip individai (organizacijos atvejis) vertina savo kompetencijas technologijų, naujovių, atsakomybės, mokymosi visą gyvenimą ir motyvacijos aspektais.

Global coverage of individual competencies in knowledge society
Saulė Gudauskaitė

Summary
Globalization is a suggestive term, which is often used in various contexts to describe a phenomenon of a field in world wide view. The term discusses the process of national economies integrated into global economy. First of all, globalization is characterized as a measure of internationalization. Competence means a complex action system, which takes in knowledge, knowledge abilities, strategies, as well as emotions and attitudes in effective governance of the competencies. Modern social life appeals not by traditions, but by changeable, creatable and renewed reflective knowledge. All social actions are analyzed all the time and modified when its needed by information and knowledge we get. There’s a question, which knowledge is necessary in organization and which ones are even harmful? A competence is the ability to meet a complex demand successfully or carry out a complex activity or task. The problem is in defining and selecting key competencies, which draws into power relations, political decisions, national cultures or practical considerations. The relationship between the individual and society is dialectic and dynamic one as well as the content of a competence, which creates the most important value. The main questions in the article, which is part of doctoral thesis, are: what could I define as a competence, key competence for individual and how do employees evaluate their competencies in aspects of technology, novation, responsibility, life long learning and motivation?

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.