Žinių visuomenės link: organizacijos darbuotojo kompetencijų poreikis
Žinių vadyba
Saulė Gudauskaitė
Publikuota 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2007.0.3467
PDF

Kaip cituoti

Gudauskaitė S. (2007). Žinių visuomenės link: organizacijos darbuotojo kompetencijų poreikis. Information & Media, 40, 66-72. https://doi.org/10.15388/Im.2007.0.3467

Santrauka

Kompetencijos reiðkia kompleksinæ veiksmø sistemà, kuri apima þinias ir þinojimo gebëjimus, strategijas ir þinomus ðablonus, kuriems reikia pritaikyti þinias ir ágûdþius, taip pat atitinkamai emocijas ir nuostatas, efektyvø ðiø kompetencijø valdymà. Modernus socialinis gyvenimas remiasi nebe tradicijomis, o nuolat kuriamu ir atnaujinamu refleksyviu þinojimu; visi socialiniai veiksmai yra nuolat analizuojami ir prireikus modifikuojami pagal gaunamà informacijà ir þinias. Tad kurios þinios reikalingos organizacijai, o kurios tiesiog þalingos ar nepastebimos? Kompetencijà sudaro iððûkis, uþduotis ar veikla. Jie apibrëþia vidinæ kompetencijos struktûrà, susidedanèià ið susijusiø poþiûriø, vertybiø, þiniø ir ágûdþiø, kartu sudaranèiø galimybæ efektyviam veiksmui pasireikðti. Kompetencijos negali bûti sulygintos su jø paþintiniais komponentais. Kompetencijø struktûrà, tobulinimà ir vertinimà veikia socialinis ir kultûrinis kontekstas, kuriame individai gyvena. Individo ir visuomenës ryðys yra kaitus ir nepastovus. Straipsnyje siekiama iðsiaiðkinti, kaip darbuotojai vertina savo kompetencijas technologijø, ávairovës, atsakomybës, bendruomeniðkumo ir motyvacijos aspektais*.

Towards knowledge society: demand of employee’s key competences in an organization
Saulė Gudauskaitė

Summary
Competence means a complex action system which takes in knowledge, knowledge abilities, strategies, as well as emotions and attitudes in an effective governance of the competences (Weinart, 2001). Modern social life appeals not by traditions, but by changeable, creatable and renewed reflective knowledge. All social actions are analyzed all the time and modified by information and knowledge we get. There’s a question, which knowledge is necessary in an organization and which is even harmful. Competence is the ability to meet a complex demand successfully or to carry out a complex activity or task (DeSeCo Symposium – Discussion Paper, 2002). The problem is defining and selecting the key competences which draw into power relations, political decisions, national cultures or practical considerations. The relationship between the individual and society is dialectic and dynamic, as is also the content of competence, which creates the most important value. The main questions in the article, which is part of the doctoral thesis, are: what could I define as a competence, key competence for an individual, and how do employees evaluate their competences in aspects of technology, diversity, responsibility, community relations and motivation?

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.