Platesnio supratimo link: formalioji mokyklos mikropolitikos koncepto analizė
Mokyklos bendruomenė ir klasės kultūra
Aida Kairienė
Publikuota 2018-10-12
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2018.0.11892
PDF

Reikšminiai žodžiai

mikropolitika, formalioji koncepto analizė, požymiai, ryšys

Kaip cituoti

KairienėA. (2018) „Platesnio supratimo link: formalioji mokyklos mikropolitikos koncepto analizė“, Acta Paedagogica Vilnensia, 400, p. 127-141. doi: 10.15388/ActPaed.2018.0.11892.

Santrauka

[straipsnis anglų kalba; santrauka ir reikšminiai žodžiai lietuvių kalba]

Šiame straipsnyje yra analizuojama mokyklos mikropolitikos samprata – mokyklos, kaip besimokančios organizacijos – kontekste.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokyklos mikropolitikos sąvoką, išskiriant esminius jos požymius. Šiam tikslui įgyvendinti buvo iškelti pagrindiniai klausimai: 1) Kas yra mokyklos mikropolitika? 2) Kokie yra mokyklos mikropolitikos požymiai ir kaip jie susiję?
Mokslinės literatūros analizė padėjo atskleisti šešis mikropolitikos objektų rinkinius: mikropolitikos kaip lyderystės dimensijos; mikropolitikos kaip makropolitikos dalies; mikropolitikos – mokytojo gyvenimo ir veiksmų; mikropolitikos – sąveikos organizacijoje; mikropolitikos – kasdienio organizacijos gyvenimo; mikropolitikos – kaip tamsesnės organizacijos pusės. Formalioji koncepto analizė leido atrasti objektų ryšį per mikropolitikos požymių prizmę. Dominuojančiais mikropolitikos požymiais galima laikyti bendravimą ir bendradarbiavimą, autoriteto ir galios sąsają, tarpusavio santykius, švietimo politikos supratimą ir jos įgyvendinimą organizacijos lygmeniu.
Mikropolitikos objektų ir jos požymių ryšio analizė leidžia apibrėžti mikropolitiką kaip makropolitikos sudedamąją dalį. Taip pat ji orientuota į valstybinės švietimo politikos ar mokyklos tikslų įgyvendinimą savarankiškai besimokančioje organizacijoje, kurios siekis – sustiprinti bendruomenės pastangas, skatinant supratimą apie tarpasmeninių sąveikų stiprinimą tarp mokymo (-si) proceso dalyvių organizacijos tikslams įgyvendinti. 
Rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad mikropolitika priklauso nuo organizacijos makropolitinių tikslų, lyderystės bendruomenėje dominavimo ir asmeninių jos narių savybių.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.