MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS BŪSIMŲ MUZIKOS PEDAGOGŲ POŽIŪRIO ANALIZĖ
DORINIO UGDYMO PROBLEMOS
Asta Kriščiūnaitė
Diana Strakšienė
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2014.33.4388
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas
muzikinis ugdymas
muzikos mokytojų rengimas

Kaip cituoti

Kriščiūnaitė A. ir Strakšienė D. (2014) „MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS BŪSIMŲ MUZIKOS PEDAGOGŲ POŽIŪRIO ANALIZĖ“, Acta Paedagogica Vilnensia, 330, p. 116-127. doi: 10.15388/ActPaed.2014.33.4388.

Santrauka

Meno pedagogikos magistrė
Šiaulių universiteto Menų fakulteto
Muzikos pedagogikos katedros asistentė
Šiaulių universiteto edukologijos krypties doktorantė
Adresas: P. Višinskio g. 25
LT-76351 Šiauliai
Tel.: +370 630 59 317
El. paštas: astakrisciunaite@yahoo.com

Socialinių mokslų (edukologija) daktarė profesorė
Šiaulių universiteto Menų fakulteto
Muzikos pedagogikos katedros vedėja
Adresas: P. Višinskio g. 25
LT-76351 Šiauliai Lietuva
Tel.: +370 41 595772
El. paštas: dianastraksiene@gmail.com

Straipsnyje analizuojamas būsimųjų muzikos pedagogų požiūris į pažangos ir pasiekimų vertinimą šiuolaikinio muzikinio ugdymo procese, esminį dėmesį skiriant pažymio, kaip turinčio metafizinį poveikį mokiniui ir sėkmingai muzikos pamokai, sampratai. Tyrimo metu nustatyta, kad būsimieji muzikos pedagogai mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą mano esant viena iš pagrindinių ugdymo proceso sudedamųjų dalių, priemone, padedančia įvertinti mokinio žinias, skatinančia mokinių konkurenciją, skiepijančią nuoseklaus darbo įgūdžius, formuojančią mokytojo autoritetą, darančią poveikį prigimtinėms mokinio savybėms, reguliuojančią mokymo(si) tempą, turinį, klasės drausmę ir išsaugančią mokyklos statusą. Toks požiūris neatliepia šiuolaikinėmis idėjomis grįsto ugdymo proceso tikslų ir nepalankiai veikia Lietuvos švietimo sistemos siekį persiorientuoti į šiandieniam pasauliui patrauklesnius ugdymo modelius, padedančius puoselėti mokinių emocinį sąmoningumą, kritinį požiūrį, laisvą pasirinkimo galimybę, kūrybiškumą, tinkamas moralines nuostatas ir kt.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.