LATVIJOS MATEMATIKOS OLIMPIADŲ PROBLEMINIŲ UŽDUOČIŲ POKYČIAI
TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ UGDYMO STRATEGIJOS
Maruta Avotina
Agnese Šuste
Publikuota 2015-12-28
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2015.35.9189
PDF

Reikšminiai žodžiai

matematikos olimpiados
problemų grupė
teminės problemos
„mokyklos ly­gio“ problemos
mokinių rezultatai

Kaip cituoti

Avotina M. ir Šuste A. (2015) „LATVIJOS MATEMATIKOS OLIMPIADŲ PROBLEMINIŲ UŽDUOČIŲ POKYČIAI“, Acta Paedagogica Vilnensia, 350, p. 45-52. doi: 10.15388/ActPaed.2015.35.9189.

Santrauka

Mathematics, Lecturer
University of Latvia,
Address: Zellu Street 29, Riga, LV-1002, Latvia,
E-mail address: marutaavotina@inbox.lv

Mathematics, Lecturer
University of Latvia,
Address: Zellu Street 29, Riga, LV-1002, Latvia,
E-mail address: agnese.suste@lu.lv

Straipsnyje aptariama matematikos olimpiadų situa­cija Latvijoje ir gvildenama mokinių, dalyvaujančių šiose olimpiadose, prastėjančių rezultatų ir mažėjan­čios motyvacijos dalyvauti jose problematika, signalizuojanti, kad kažkas yra negerai. Matematikos olimpiadose dalyvavusių mokinių rezultatai rodo, kad daugumai mokinių kai kurios probleminės už­duotys buvo per sunkios. Siekiant gerinti mokinių pasiekimus ir palaikyti motyvaciją, pastaraisiais me­tais buvo analizuojamos ir keičiamos probleminės olimpiadų užduotys.
Remiantis atlikta matematikos mokytojų apklau­sa, straipsnyje diskutuojama, kokio tipo probleminės užduotys turėtų būti įtraukiamos į olimpiadų užduo­tis. Ar olimpiadų probleminės užduotys turi būti panašios į tas, kurias mokiniai mokėsi spręsti per pamokas ankstesniais metais, ar tai turi būti proble­minės užduotys, kurių sprendimo patirties olimpiadų dalyviai neturi? Ar matematikos olimpiadų užduo­tys privalo turėti sąsajų su mokykline matematikos programa? Kaip padėti mokiniams pasirengti olim­piadoms? Paprastai pasirengimo metu mokytojai siūlė mokiniams spręsti ankstesnių metų olimpiadų užduotis.
Ieškant atsakymų į minėtus klausimus, nuspręsta keisti matematikos olimpiadų užduotis. Sutarta vie­toj anksčiau pamokose išmoktų spręsti probleminių užduočių į olimpiadų probleminių užduočių rinkinį įtraukti temines problemines užduotis, kurios atitin­ka mokyklos programos tematiką. Tai palengvino rengimąsi olimpiadoms, nes mokytojai galėjo skirti daugiau dėmesio konkrečios temos teoriniam pasi­rengimui ir išmokyti mokinius įvairių metodų probleminėms užduotims spręsti.
Straipsnyje pateikiami empiriniai duomenys, kokią įtaką Latvijos matematikos olimpiadų rezulta­tams turėjo minėti pokyčiai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.