Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

eISSN: 1822-525X

Žurnalo tematika. Lietuvių kalba yra recenzuojamas tarptautinis deimantinės atvirosios prieigos lietuvių kalbai skirtas žurnalas. Jame skelbiami įvairių kalbos lygmenų – fonetikos ir fonologijos, morfologijos ir sintaksės, leksikos ir diskurso, semantikos ir pragmatikos – tyrimai. Priimamos tiek empirinius tyrimus apibendrinančios, tiek teorinius dalykus svarstančios ar tyrimų metodologiją tobulinančios publikacijos. Žurnale skelbiami mokslo tiriamieji bei analitiniai straipsniai ir knygų recenzijos, taip pat apžvalginiai bei diskusiniai straipsniai, gali būti publikuojama konferencijų medžiaga.
Lietuvių kalba leidžiamas tik elektroniniu formatu. Per metus išeina vienas jo tomas. Žurnale publikuojami darbai lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų kalbomis.

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiamas vienas žurnalo tomas. Žurnalas leidžiamas tik elektroniniu formatu.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse: Cabell’s directories of Academic Journals, CEEOL since 2007, ERIH PLUS since 2016, EBSCOhost (per MLA) since 2007, DOAJ Seal, Dimensions, Gale (per MLA) since 2007, Google Scholar (h5-index 4; g5-index 5), Linguistic Bibliography (Online) (Brill) since 2007, Lituanistika since 2007, MLA Directory of Periodicals since 2007, MLA International Bibliography since 2007, ROAD (since 2013), Primo Central (ExLibris) (via MLA) since 2007, ProQuest (via MLA) since 2007, Ulrichs Web since 2011, Linguistics Abstracts Online since 2007, Sherpa Romeo.

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Istorija. Elektroninis žurnalas Lietuvių kalba įkurtas gavus paramą iš Valstybinio mokslo ir studijų fondo (2006–2007 m.) moksliniam projektui „Elektroninis mokslo žurnalas Lietuvių kalba“. Projekto partneriai – Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas ir Lietuvių kalbos institutas. Pirmasis žurnalo numeris suformuotas antraisiais projekto metais (2007), jame paskelbti 5 straipsniai. Vyriausiuoju žurnalo redaktoriumi iki 2008-11-07 buvo doc. dr. Antanas Smetona, iki 2013-01-04 šias pareigas ėjo doc. dr. Artūras Judžentis, 2013 m. VU Senato nutarimu Nr. SK-2013-7-5 (2013 m. gegužės 30 d.) vyriausiąja redaktore paskirta prof. dr. Irena Smetonienė.

Association of European University Presses
We are Crossref Member
LLA
LLA
Lietuvos akademinių leidyklų asociacija
LMPA