Paraiškos
Lietuvių kalba
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Bendrieji reikalavimai

Žurnalas Lietuvių kalba skirtas įvairių kalbų aspektų (taip pat ir tarpkalbinių) tyrimams. Jame publikuojami mokslo straipsniai, knygų recenzijos. Gali būti publikuojama ir konferencijų medžiaga.
Pateikiami straipsniai ir recenzijos neturi būti publikuoti anksčiau ar atiduoti publikuoti kituose leidiniuose. Kiekvieną iš jų recenzuoja bent du anoniminiai recenzentai, jiems pateikiami nuasmeninti rankraščiai.
Visi rankraščiai MS Word (*.docx ) formatu turi būti įkelti į OJS sistemą per Pateikti straipsnį.
Įrašius dokumentą pdf formatu rekomenduojama patikrinti, ar teksto ir iliustracijų formatavimas išliko nepakitęs.
Rekomenduojama straipsnio apimtis – apie 20 puslapių (apie 40 000 spaudos ženklų), recenzijų – apie 12 puslapių (apie 22 000 spaudos ženklų).

Struktūra ir forma
Pateikiami straipsniai turi atitikti bendruosius straipsniams keliamus reikalavimus. Juose turi būti suformuluotas tyrimo klausimas/problema ir tikslas, apžvelgti ankstesni tiriamos srities darbai, apibūdinti duomenys ir metodai, pateikti rezultatai ir argumentuotos išvados bei nurodyti duomenų šaltiniai ir naudota literatūra. Darbai, neatitinkantys šių reikalavimų, bus grąžinami autoriams taisyti.
Puslapiai numeruojami nuo pirmo iki paskutinio viršutiniame dešiniajame puslapio kampe. Tekstas rašomas tarp eilučių paliekant 1,5 intervalą,12 pt Times New Roman šriftu (jei nereikalaujama kitaip).

Straipsnio pradžioje pateikiami:
(1) straipsnio pavadinimas,14 pt, paryškintas
(2) pilnas autoriaus(-ių) vardas(-ai) ir pavardė paryškintu šriftu, institucija; visa informacija rašoma 12 pt šriftu publikacijos kalba, nurodomas visas institucijos pavadinimas, ORCID numeris taip pat elektroninio pašto adresas (be pabraukimo), pavyzdžiui:

Septyni lietuvių dialektologijos žingsniai
Vytautas Kardelis
Lietuvių kalbos katedra, Taikomosios kalbotyros institutas, Vilniaus universitetas
El. paštas:
ORCID:

(3) Santraukos
Jos turi būti anglų ir straipsnio kalba (180–350 žodžių). Santraukose turi būti pristatomas tyrimo objektas, problema, metodas ir pagrindiniai rezultatai bei išvados ir apibendrinimai. Prieš santrauką kita nei straipsnio kalba nurodomas straipsnio pavadinimas paryškintai 12 pt ir žodis Abstract.
(4) Raktažodžiai: 5–7 žodžiai, atskirti kableliais, pateikiami po kiekviena santrauka atitinkama kalba, pvz., po santrauka anglų kalba teikiami raktažodžiai anglų kalba.

Citatos. Trumpos citatos tekste rašomos išskiriant jas dvigubomis kabutėmis „“ (citata originalo kalba pateikiama skliausteliuose).

Pavyzdžiai (žodžiai, frazės, sakiniai ir t.t.) teikiami kursyvu ir numeruojami ištisai visame tekste; skaičiai rašomi skliaustuose be įtraukų: (1), (2) ir t.t. Būtina nurodyti pavyzdžių šaltinius, galima naudoti santrumpas.

Išnašos (10 pt) galimos tik išskirtiniais atvejais, norint trumpai paaiškinti (iki 3 eilučių ilgio). Jos numeruojamos ištisai.

Santrumpų sąrašas pateikiamas prieš Duomenų šaltinius arba Literatūros sąrašą.
Po visu straipsniu nurodoma jo įteikimo redaktorių kolegijai data.

Duomenų šaltiniai ir naudotos literatūros sąrašas
Straipsnio pabaigoje abėcėlės tvarka turi būti pateikiami darbe analizuojamų duomenų šaltiniai ir tik darbe cituojamų naudotos literatūros šaltinių sąrašas.

Bibliografijos reikalavimai
Straipsnyje cituojama literatūra turi būti nurodyta vadovaujantis toliau pateikiamais bibliografinio aprašo pavyzdžiais.
Literatūrą ir šaltinius rekomenduojama nurodyti išnašose arba sąraše publikacijos pabaigoje.
Jei literatūra nurodoma sąraše publikacijos pabaigoje:

  • cituojant literatūrą tekste, paprastuose skliausteliuose rašoma autoriaus, parengėjo ar redaktoriaus pavardė (pavardės), metai ir po kablelio puslapiai; skirtingi veikalai vienas nuo kito atskiriami kabliataškiais, pvz.: (Gudavičius 2014, 75–86; Mikulėnienė, Morkūnas 2005, 189; Ulvydas et al. 1976, 258);
  • gali būti vartojamos dažniau cituojamų leidinių, žodynų, gramatikų santrumpos; po santrumpos prieš puslapių numerius dedamas kablelis (pvz., DLKG, 123); leidiniai, kurių santrumpų nėra toliau pateikiamame sąraše, privalo būti įtraukti į publikacijos literatūros ar sutrumpinimų sąrašą;
  • daugiatomio ar tęstinio veikalo tomai nurodomi arabiškais skaitmenimis, prieš tomo numerį kablelis nededamas (LKG 1, 356; LKŽ 19, 1024).

Duomenų šaltiniai
DLKT Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas. Prieiga internetu: http://tekstynas.vdu.lt/tekstynas/

Literatūros sąrašas / Reference list

1. Knygos
Ambrazas, Vytautas, red. 2005. Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, 4 patais. leid. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.
Gudavičius, Aloyzas. 2000. Etnolingvistika. Šiauliai: Šiaulių universitetas.
Gaivenis, Kazimieras, Stasys Keinys, sud. 1990. Kalbotyros terminų žodynas, Kaunas: Šviesa.
Lyons, John. 1977. Semantics 1-2, Cambridge: Cambridge University Press.
Цыхун, Геннадий Афанасьевич. 1978–2010. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. T. I–XIII. Мінск: Навука і тэхніка.

2. Straipsniai ir tezės
Kardelis Vytautas. 2006. Šiaurės rytų vilniškių ploto sociolingvistiniai bruožai. Baltistica XLI (2), 233–243.
Carlson, Greg. 1977. A unified analysis of the English bare plural. Linguistics and Philosophy 1(3), 413–456.
Rutkowska, Krystyna. 2004. Lituanizmy leksykalne w gwarach polskich na obszarze ignalińsko-Jezioroskim. Prace Filologiczne. T. XLIX. 427–436.
Drukteinis, Albinas. 2001. Prielinksninių konstrukcijų su virš taisyklingumo nustatymo kriterijai. Kalbos praktikos problemos 2000: konferencijos pranešimai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 4–9.
Москвин, Василий Павлович. 2001. Эвфемизмы: системные связи, функции и способы Образования. Вопросы языкознания 3, 58–70.
Čepaitienė, Giedrė, Donata Steigvilaitė-Urbietienė. 2004. Communication of Women and Men on the Phone. Socialiniai mokslai 1 (43), 101–105. Prieiga internetu: http://info.smf.ktu.lt/Edukin/zurnalas/archive/pdf/2004%201%20%2843%29/13%20Cepaitiene.pdf
Lakoff, Robin. 1973. Language and Woman's Place, Language in Society 1 (2), Cambridge: Cambridge University Press, 45-80. Prieiga internetu: http://www.stanford.edu/class/linguist156/Lakoff_1973.pdf
Wiemer, Björn. 2010. On the lexicographic treatment of Lith. esą (From a background of other particles in Lithuanian and elsewhere). In Particles and connectives in Baltic. Nicole Nau & Norbert Ostrowski, eds. Vilnius: Vilniaus universitetas, Asociacija “Academia Salensis”. 171–212.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.