Recenzavimas

Lietuvių kalba
Recenzavimas

Žurnalas taiko dvigubai anoniminio recenzavimo principą. Tai reiškia, kad tiek recenzento, tiek autoriaus tapatybės yra nuslėptos, jie neturi galimybės identifikuoti vienas kito tapatybės viso recenzavimo metu. Siekiant įgyvendinti dvigubai anoniminį recenzavimą būtina, kad autoriai pateiktų visiškai anonimizuotus straipsnius (panaikinti bet kokie požymiai galintys padėti identifikuoti autoriaus tapatybę, atstovaujamą universitetą).

Remdamiesi toliau pateiktais kriterijais, recenzentai nusprendžia, ar straipsnis gali būti priimtas publikavimui be papildomų pataisymų, ar reikalingi mažesni ar didesni pataisymai, ar straipsnis turi būti atmestas. Bet kokio recenzavimo pagrindas – objektyvus techninio tikslumo ir pateikiamo darbo aktualumo vertinimas.

Kriterijai

1. Temos ir skelbiamo tikslo aiškumas.
2. Teorinės diskusijos aktualumas.
3. Empirinio tyrimo aktualumas ir aprašymas.
4. Atkuriamieji tyrimo metodai ir rezultatai.
5. Nedviprasmiai ir tinkamai išanalizuoti duomenys.
6. Tvirtai pagrįsta diskusija (analizė).
7. Išvadomis paremti duomenys.
8. Darbo originalumas.
9. Žinios apie naujausius tyrimus.
10. Gerai apgalvota ir logiškai nuosekli darbo struktūra.

Recenzento įsipareigojimai autoriaus atžvilgiu

1. Raštu pateikti nešališką atsiliepimą apie darbo privalumus ir mokslinę vertę, savo nuomonę pagrįsti.
2. Recenziją pateikti kaip įmanoma greičiau, per 30 dienų. Jei to padaryti negalite, prašome kaip įmanoma greičiau per žurnalo platformą susisiekti su žurnalo redakcija.
3. Nurodyti, ar tekstas yra aiškus, pakankamai glaustas ir aktualus, ir įvertinti darbo struktūrą, mokslinį tikslumą, originalumą ir aktualumą skaitytojams.
4. Vengti asmeninių komentarų ir kritikos.
5. Išlaikyti recenzavimo proceso konfidencialumą, nesidalinant, neaptariant ir neatskleidžiant recenzuojamame straipsnyje pateiktos informacijos trečiosioms šalims be žurnalo redakcijos leidimo.

Recenzento įsipareigojimai redaktoriaus atžvilgiu

1. Įspėti redaktorių apie bet kokį galimą asmeninį ar finansinį interesų konfliktą (žr. Etikos politika, Interesų konfliktas) ir atsisakyti recenzuoti straipsnį, jei yra tokio konflikto tikimybė.
2. Nustatyti darbo mokslinę vertę, originalumą ir aprėptį, pasiūlyti jo tobulinimo būdų.
3. Atkreipti dėmesį į bet kokius etikos klausimus, pavyzdžiui, akivaizdus recenzuojamo rankraščio panašumas į jau paskelbtą straipsnį ar tuo pačiu metu kitur publikavimui pateiktą rankraštį.

Recenzento įsipareigojimai skaitytojo atžvilgiu

1. Užtikrinti, kad teigiamą įvertinimą gavę straipsniai atitiktų žurnalo standartus.
2. Apsaugoti skaitytojus nuo neteisingų ar klaidingų tyrimų ar mokslinių darbų, kurių negali patvirtinti kiti.
3. Atidžiai ieškoti bet kokių nenurodytų citatų iš kitų susijusių mokslininkų darbų.

Recenzijos gali ir turi būti kritiškos, tačiau prašome recenzentų turėti omenyje, kad paniekinanti kalbos maniera ar į asmeniškumą linkusi kritika gali būti vertinama kaip atskleidžianti recenzento šališkumą ar užslėptus motyvus.
Žurnalo redakcija yra atsakinga už pateiktų straipsnių recenzavimo proceso administracinius aspektus. Visos recenzijos turi būti pateiktos per Recenzavimo sistemą.