Blauzdikaulio diafizės osteosintezė intrameduline vinimi su skersiniu tvirtinimu
-
Jaunius Kurtinaitis
Valentinas Uvarovas
Rimvaldas Broga
Manvilius Kocius
Publikuota 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2006.1.2281
PDF

Kaip cituoti

1.
Kurtinaitis J, Uvarovas V, Broga R, Kocius M. Blauzdikaulio diafizės osteosintezė intrameduline vinimi su skersiniu tvirtinimu. LS [Prieiga per internetą]. 2006 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio12 d.];4(1):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2281

Santrauka

Blauzdikaulio diafizės osteosintezė intrameduline vinimi su skersiniu tvirtinimu: pirmųjų metų patirtis ir rentgenologinė analizė

Jaunius Kurtinaitis, Valentinas Uvarovas, Rimvaldas Broga, Manvilius Kocius
Vilniaus universiteto Bendrosios, plastinės chirurgijos,
ortopedijos ir traumatologijos klinika
Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė,
Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius
El paštas: jaunius.kurtinaitis@takas.lt

Įvadas / tikslas

Blauzdikaulio osteosintezė intrameduline užrakinama vinimi yra plačiai naudojama kaip pirmo pasirinkimo metodas uždariems ir atviriems blauzdikaulio diafizės lūžiams gydyti. Mūsų klinikoje šis metodas buvo pradėtas taikyti 2004 m. gegužę. Dažniausios metodo komplikacijos yra ašinės deformacijos. Darbo tikslas – retrospektyviai įvertinti blauzdikaulio ašį frontalinėje ir sagitalinėje plokštumoje po osteosintezės, technines komplikacijas operacijos metu, klaidų skaičiaus bei operacijos trukmės priklausomybę nuo atliktų operacijų skaičiaus, klaidų pasiskirstymą pagal lūžių lokalizaciją ir atliekant reosteosintezę dėl pseudartrozės.

Ligoniai ir metodai

2004–2005 metais VGPUL Bendrosios ir plastinės chirurgijos, ortopedijos-traumatologijos klinikoje 20 chirurgų 78 pacientams atlikto 80 blauzdikaulio diafizės osteosintezių intrameduline vinimi su skersiniu tvirtinimu. Atliktos 68 pirminės sintezės dėl lūžių, 12 reosteosintezių – dešimt dėl pseudoartrozės ir dvi dėl lūžio ir plokštelės pasislinkimo. Atlikta blauzdos rentgenogramų frontalinėje ir sagitalinėje plokštumoje analizė. Didesnė nei 5° deformacija vertinta kaip nepatenkinama.

Rezultatai

Įvertinta 71 (69 pacientų) blauzdų rentgenograma po operacijos. Nepatenkinami ašies matavimo rezultatai buvo 13 (16,3%) atvejų. Blogiausi rezultatai gauti po blauzdikaulio proksimalinio trečdalio ir segmentinių lūžių osteosintezių. Techninio pobūdžio operacijų komplikacijos buvo 10 atvejų (12,5%). Klaidų skaičius, lyginant pirmas ir paskutines 40 operacijų, reikšmingai (p = 0,04) priklauso nuo patirties – atliktų operacijų skaičiaus.

Išvados

Proksimalinio blauzdikaulio trečdalio ar segmentinių lūžių su trumpu proksimaliniu fragmentu osteosintezė turėtų būti atliekama naudojant pusiau ištiestos kojos poziciją ir (ar) blokuojančius sraigtus. Geriausi rezultatai pasiekti atliekant blauzdikaulio vidurinio trečdalio osteosintezę. Atliekant distalinio trečdalio osteosintezę reikėtų tinkamai centruoti vinį blauzdikaulio kanale. Operacijos trukmė ir klaidų skaičius mažėja didėjant atliktų operacijų skaičiui.

Reikšminiai žodžiai: blauzdikaulio lūžiai, pseudoartrozė, intramedulinė vinis, osteosintezė, ašinė deformacija

Locking intramedullary nailing of tibial shaft: first-year experience and Radiographic analysis

Jaunius Kurtinaitis, Valentinas Uvarovas, Rimvaldas Broga, Manvilius Kocius
Vilnius University Clinic of General, Plastic Surgery,
Orthopaedics and Traumatology
Vilnius University Emergency Hospital,
Šiltnamių str 29, LT-04130 Vilnius, Lithuania
E-mails: jaunius.kurtinaitis@takas.lt

Background / objective

Locked intramedullary nailing for open and closed tibial shaft fractures is widely used as a first choice method of treatment. In our clinic, the first operation of this type was performed in May 2004. The most common complication of this method of treatment is malalignment. The goal of the study was evaluation of the tibial axis after nailing in the frontal and sagittal planes, technical complications, correlation between duration, number of errors and operation count, malalignment distribution according to fracture localization and reosteosynthesis of nonunion.

Patients and methods

Between May 2004 and May 2005, 20 surgeons performed 80 operations of interlocking nailing of tibial shaft for 78 patients. There were 68 primary operations for acute fractures and 12 secondary: 10 for nonunion and 2 for fracture and plate migration. Radiographic analysis in the frontal and sagittal planes was performed. Malalignment was defined as a 5° angulatory deformity in any plane.

Results

71 (69 patients) tibia were available for radiological analysis. Malalignment occurred in 13 cases (16.3%). The worst results were observed in proximal 1/3 and segmental fractures. Technical complications were seen in 10 (12.5%) cases. Error mean difference comparing the first and the last 40 operations was significant (p = 0.04).

Conclusions

Nailing a proximal or segmental fracture with a short proximal fragment, the semiextended position and/or blocking screws should be used. The best results were observed nailing middle 1/3 tibial fractures. Good nail alignment is important performing distal 1/3 tibial fracture nailing. Average error count and duration depends on the number of procedures performed.

Key words: tibial fractures, nonunion, intramedullary nailing, osteosynthesis, malalignment

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

<< < 1 2 3 > >>