Paraiškos
Lietuvos istorijos studijos
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

1. Straipsniuose turi būti mokslo darbams būdingos dalys:
a) įvadas, kuriame nurodomas tyrimo tikslas, uždaviniai, objektas, metodas, problemos tyrimo būklė (istoriografija), šaltiniai; b) gauti rezultatai, tyrimo aprašymas; c) išvados; d) išnašos, e) bibliografijos sąrašas. Straipsnio dalys gali turėti antraštes ir paantraštes.

2. Straipsnio pradžioje pridedama trumpa santrauka lietuvių kalba.

3. Straipsnio pradžioje po lietuviška santrauka pateikiami raktažodžiai lietuvių ir anglų kalbomis.

4. Straipsnio pabaigoje pridedama santrauka anglų ar kita istorijos mokslo kryptyje pripažįstama užsienio kalba.

5. Straipsniai ir pranešimai gali būti parašyti kita istorijos mokslo kryptyje pripažįstama užsienio kalba. Tokiu atveju taip pat reikalingos santraukos lietuvių ir anglų kalbomis.

6. Elektroniniame laiške, kuriuo siunčiamas tekstas, reikia įrašyti rašinio antraštės vertimą į anglų ir rusų kalbas.

7. Nuorodos į šaltinius puslapio apačioje įforminamos pagal šį pavyzdį:
Juozo Tumo laiškas Augustinui Liepiniui, Kaunas, 1931-08-16, in: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius, (toliau – VUB RS), f. 1, b. F600, l. 10.

8. Nuorodos į literatūrą puslapioje apačioje pateikiamos santrumpos forma - autoriaus vardo pirmoji raidė, pavardė, išleidimo metai ir puslapis; jei autoriaus nėra, pateikiami prasminiai žodžiai, išleidimo metai ir puslapis: E. Gudavičius, 2006, p. 14 arba Lietuvių klausimas Rusijos imperijoje, 2001, p. 14.

9. Straipsnio pabaigoje turi būti pateiktas bibliografijos sąrašas su pilnais aprašais pagal šiuos pavyzdžius, kurių pradžioje nurodomos naudotos santrumpos:
E. Gudavičius, 2006 - Edvardas Gudavičius, Lietuvos akto promulgacijos kelias: Nuo Vytauto kanceliarijos iki Lietuvos Metrikos, Vilnius, 2006.
Lietuvių klausimas Rusijos imperijoje, 2001 - Lietuvių klausimas Rusijos imperijoje XIX a. – XX a. pradžioje, sudarytojas Rimantas Vėbra, Vilnius: Baltos lankos, 2001.
Cituojant straipsnius ar kitokius tekstus iš mokslinių periodinių, tęstinių ir panašių leidinių, žurnalų, laikraščių:
T. Bairašauskaitė, 2013 - Tamara Bairašauskaitė, „Lietuvos bajorės ir žemėvalda: Nuosavybės santykiai XIX amžiaus antroje pusėje“, in: Lietuvos istorijos studijos, 2013, t. 32, p. 85-105.
Interaktyvių (prieinamų per internetą) dokumentų apraše pateikiama internetinė prieiga, pabaigoje skliaustuose pateikiama vėliausia nuorodos tikrinimo data:
K. Girnius, 1996 - Kęstutis K. Girnius, „Pasipriešinimas, prisitaikymas, kolaboravimas“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 1996, nr. 5, p. 268-279, [interaktyvus], in: http://www.nzidinys.lt/files/various/1996-05.pdf, (2014-05-05).

10. Lietuvos istorijos studijos publikuojamas du kartus per metus – birželio ir gruodžio mėnesiais. Teikiantys publikacijas turi jas atsiųsti ne vėliau nei kovo 1 d. (birželio mėn. tomui) ir spalio 1 d. (gruodžio mėn. tomui).

11. Rašinių tekstus siųsti elektroniniu paštu: istorijos.studijos@gmail.com

12. Visi moksliniai straipsniai ir šaltinių publikacijos recenzuojami anonimiškai dviejų recenzentų. Visų rašinių kalbą tvarko redaktorė. Atkreipiame dėmesį į praktinius kalbos redaktorės Patarimus kaip parengti tvarkingą teikimo tekstą.

13. Optimali įteikiamų rankraščių apimtis: straipsnių ir publikacijų - 1 autorinis lankas (40 000 spaudos ženklų), apžvalgų - 0,5 autorinio lanko, recenzijų ir pranešimų (kronika) - 0,25 autorinio lanko, kitų rašinių - 0,1 autorinio lanko. Lietuviškos santraukos apimtis - iki 1000 spaudos ženklų, angliškos (ar kito kalbos) santraukos apimtis - iki 3000 spaudos ženklų. Lentelės pateikiamos ant atskirų lapų. Straipsniuose, pranešimuose, apžvalgose autoriaus vardas, pavardė ir duomenys apie autorių rašomi po antraštės, pvz.:
Antanas Antanavičius
Profesorius, daktaras,
Vilniaus universitetas
Istorijos fakultetas
el. paštas: antanas.antanavicius@aula.vu.lt

Kituose rašiniuose vardas ir pavardė rašomi po teksto.

14. Tekstas turi būti parengtas Microsoft Word programa, Times New Roman, 12 punktų šriftu.

15. Dėl didelės apimties rašinių, taip pat dėl iliustracijų reikia tartis su redaktorių kolegija.

16. Straipsnių ir publikacijų pabaigoje nurodoma teksto įteikimo ir priėmimo spaudai datos.
Redakcijos adresas:
Istorijos fakultetas, Vilniaus universitetas Universiteto g. 7, LT-01513, Vilnius. El. paštas: istorijos.studijos@gmail.com

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.