Paraiškos
Lietuvos istorijos studijos
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Recenzuojami tik straipsniai, atitinkantys toliau išdėstytus formaliuosius žurnalo reikalavimus. Straipsniai turi būti pateikti sklandžia ir taisyklinga lietuvių ar anglų kalba, techniškai tvarkingi.

Redakcija pasilieka teisę nepublikuoti kalbos reikalavimų neatitinkančio straipsnio.

Atkreipiame dėmesį į praktinius kalbos redaktorės Patarimus kaip parengti tvarkingą teikimo tekstą.

Formalieji reikalavimai

Straipsnio struktūra

Prašome autorių atsižvelgti į mokslinių tekstų reikalavimus: straipsnyje turi būti suformuluoti tyrimo tikslai, uždaviniai ir objektas, tezės, padarytos išvados, nurodyta cituojama ar aptariama literatūra. Rekomenduojama maksimali straipsnio apimtis – ne daugiau kaip 50 000 spaudos ženklų su tarpais.

Nuorodos ir literatūros sąrašas

Nuorodos į istorinius šaltinius turi būti pateiktos tik puslapio apačioje (ne literatūros sąraše straipsnio pabaigoje), jas įforminus pagal šį pavyzdį:
Juozo Tumo laiškas Augustinui Liepiniui, 1931-08-16, in: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius, f. 1, b. F600, l. 10.

Nuorodos į literatūrą puslapio apačioje pateikiamos santrumpos forma – autoriaus vardo pirmoji raidė, pavardė, išleidimo metai ir puslapis: Sh. Fitzpatrick, 1999, p. 34.

Straipsnio pabaigoje turi būti pateiktas literatūros sąrašas su pilnais aprašais, kurių pradžioje nurodomos vartotos santrumpos. Nuorodos turi būti išdėstytos abėcėliškai pagal autoriaus pavardės pirmąją raidę. Pavadinimai kalbomis, vartojančiomis nelotyniškus rašmenis, turi būti transliteruojami. Jei nuoroda turi DOI kodą, jį reikia nurodyti. Prieš rengiant literatūros sąrašą rekomenduojama peržiūrėti šiuos sąrašus naujausiuose Lietuvos istorijos studijų numeriuose. Čia pateikiame keletą tipiškų cituotos literatūros sąrašo pavyzdžių:

Fitzpatrick Sh., 1999 – Sheila Fitzpatrick, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s, Oxford: Oxford University Press, 1999.
Lovell D., 2004 – David Lovell, „Marx’s Utopian Legacy“, in: The European Legacy, 2004, Vol. 9, No. 5, p. 629–640, <https://doi.org/10.1080/1084877042000306398>.
Dobrenko, E., 2013 – Evgeny Dobrenko, „Socialist Realism and Stasis“, in: Ch. Lodder et al. (eds.), Utopian Reality: Reconstructing Culture in Revolutionary Russia and Beyond, Leiden: Brill, 2013.
Гутнов A. et al., 1966 – Алексей Гутнов, Новый элемент расселения: на пути к новому городу, Москва: Cтройиздат, 1966.
[Gutnov A. et al., 1966 – Alekseĭ Gutnov, Novyĭ element rasseleniya: na puti k novomu gorodu, Moskva: Ctroĭizdat, 1966.]
Pagal humanitariniuose moksluose vyraujančią tradiciją angliškuose kūrinių pavadinimuose prašome reikšminius žodžius rašyti didžiosiomis raidėmis, žr. http://grammar.yourdictionary.com/capitalization/rules-for-capitalization-in-titles.html.

II. Straipsnių įteikimas

Straipsniai pateikiami skaitmeniniu pavidalu (Microsoft Word formatu) prisiregistravus žurnalo tinklalapyje (https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/) per OJS sistemą arba el. paštu istorijos.studijos@gmail.com. Pateikiant straipsnio rankraštį el. paštu, laiške turi būti deklaruotas straipsnio originalumas (straipsnis nebuvo publikuotas jokiame kitame leidinyje ir nėra pateiktas ar teikiamas publikuoti kitame leidinyje). Pakartotinis atmesto ir pataisyto straipsnio teikimas turi būti deklaruojamas.

Jei pateikiate el. paštu, prašome atsiųsti 3 dokumentus:
Autorius (-ė)
Autoriaus (-ės) vardas ir pavardė
Akademinė priklausomybė
pašto adresas, kuriuo pageidaujate gauti popierinę žurnalo versiją
ORCID ID (rekomenduojama)

Santrauka

Straipsnio pavadinimas
Santrauka lietuvių k. (iki 130 žodžių)
Reikšminiai žodžiai (iki 5)
Straipsnio pavadinimas anglų k.
Santrauka anglų k. (abstract)
Reikšminiai žodžiai anglų k. (keywords)

Angliškos santraukos kalbos kokybė – autoriaus (-ės) atsakomybė, prašome užtikrinti gimtakalbio redagavimą.

Rankraštis

Pavadinimas
Pagrindinis tekstas (prašome naudoti išnašas, ne pabaigos pastabas)
Literatūra

III. Autorių teisės

Lietuvos istorijos studijos – atvirosios prieigos žurnalas ir remiasi Kūrybinių bendrijų licencija – Priskyrimas (kategorija CC BY). Tai reiškia, kad autoriaus teisės (©) garantuojamos teksto autoriui, tačiau pagal CC BY licenciją kūrinį leidžiama laisvai ir neribotai naudoti, be kita ko, kopijuoti, daryti pakeitimus ir kurti išvestinius kūrinius, naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais, su sąlyga, kad nurodomas pradinis informacijos šaltinis ir autorius. Plačiau apie licencijos sąlygas žr. https://creativecommons.org/licenses/?lang=lt.

Pateiktų rankraščių ar jų dalių sutapties tikrinimas ir autorystės nustatymas atliekamas naudojant Crossref Similarity Check / iThenticate. Tačiau redakcinė kolegija, net ir naudodamasi šiuolaikinėmis elektroninės patikros sistemomis bei patyrusių recenzentų pagalba, neturi galimybės sulyginti pateikiamų straipsnių su didžiule paskelbtų istorijos tekstų visuma, todėl straipsnių originalumas ir kitų autorių teisių paisymas cituojant ar perfrazuojant kitų idėjas ar svetimo kūrinio dalį yra publikuojamų autorių atsakomybės objektas. Pastebėjus plagiatą po straipsnio publikavimo Redakcija skelbia straipsnio atšaukimą.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.