Svetimybės patirtys Wolfgango Hilbigo romane „Das Provisorium“ (2000) ir Valdo Papievio romane „Vienos vasaros emigrantai“ (2003)
Straipsniai
Violeta Katinienė
Publikuota 2018-01-15
https://doi.org/10.15388/Litera.2017.4.11240
PDF

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Katinienė V. (2018) „Svetimybės patirtys Wolfgango Hilbigo romane „Das Provisorium“ (2000) ir Valdo Papievio romane ,Vienos vasaros emigrantai‘ (2003)“, Literatūra, 59(4), p. 86-96. doi: 10.15388/Litera.2017.4.11240.

Santrauka

Straipsnyje tyrinėjami po XX a. pabaigos politinių įvykių (geležinės uždangos, Berlyno sienos griū­ties ir Vokietijos suvienijimo (Wende) bei Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo) parašyti ir vienaip ar kitaip šiuos įvykius atliepiantys du romanai – vokiečių rašytojo Wolfgango Hilbigo Das Provi­sorium (2000) ir lietuvių rašytojo Valdo Papievio Vienos vasaros emigrantai (2003). Vienas pagrin­dinių komparatyvistikos kaip interkultūrinės vei­klos tyrimo objektų yra savasties ir svetimybės klausimas. Svetimybė pasirinktuose romanuose pasirodo visomis jos dimensijomis – nuo kasdie­nės iki radikalios jos patirties. Taigi siekiant atver­ti šiuos tekstus nepakanka svetimybę traktuoti tik kaip kultūrinės svetimybės kategoriją. Straipsnyje remiamasi Andreos Leskovec literatūros herme­neutikos koncepcija, kurią autorė išplečia vieno žymiausių šiuolaikinių vokiečių filosofų fenome­nologo Bernhardo Waldenfelso svetimybės sam­prata.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.