Paraiškos
Religija ir kultūra
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Tarpdisciplininiame leidinyje Religija ir kultūra skelbiami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, analizuojantys įvairias religijos, filosofijos ir kultūros problemas. Taip pat publikuojamos diskusijos, vertimai, mokslinės veiklos apžvalgos. Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis. Straipsnius įvertina (anonimiškai) du moksliniai recenzentai. Prašome autorių atsižvelgti į mokslinių tekstų reikalavimus: straipsnyje turi būti suformuluotas tyrimo uždavinys, padarytos išvados, nurodyta cituojama ir aptariama literatūra. Rekomenduojama straipsnio apimtis – ne daugiau kaip 1 autorinis lankas (40 000 spaudos ženklų).

Pateikiamo straipsnio struktūra:

1) antraštė, autoriaus vardas ir pavardė, mokslo įstaigos pavadinimas, adresas (įstaigos arba autoriaus namų), telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

2) straipsnio santrauka (600–800 spaudos ženklų), pagrindiniai žodžiai (ne daugiau kaip penki);

3) pagrindinis tekstas;

4) literatūros sąrašas;

5) straipsnio santrauka anglų arba lietuvių kalba (jei straipsnis parašytas anglų kalba): antraštė, autoriaus vardas ir pavardė, ne trumpesnis kaip 600 spaudos ženklų tekstas, pagrindiniai žodžiai (ne daugiau kaip penki);

6) pastabos pateikiamos kaip išnašos – puslapio apačioje.

Nuorodos ir literatūros sąrašas

Cituojant bei nurodant šaltinius prašoma vadovautis Harvardo nuorodų sistema: skliaustuose rašoma šaltinio autoriaus pavardė, leidimo metai, puslapis ar puslapiai. Pavyzdžiui: „[...] išlikti prie „paslapties“, jos nepaverčiant „problema“ (Sodeika 1995: 50).

Jeigu šaltinis turi daugiau negu du autorius, nurodoma tik pirmo autoriaus pavardė (Habermas et al. 2010: 16). Jeigu literatūros sąraše du ar daugiau autorių yra bendrapavardžiai, autoriaus pavardė nuorodoje papildoma vardo inicialu.

Šaltiniai literatūros sąraše nurodomi pagal šiuos pavyzdžius:

Monografijos:
Jacopozzi, J. 1997. Religijos filosofija. Vilnius: Aidai.

Straipsniai moksliniuose leidiniuose:
Jonkus, D. 2009. Prasmės patirtis ir raštas, Religija ir kultūra 5 (2): 15–21.

Jeigu tas pats autorius tais pačiais metais paskelbė daugiau nei vieną cituojamą ar nurodomą šaltinį, jie žymimi raidėmis a, b, c, ..., priduriamomis prie leidimo metų, pvz.:

Bernasconi, R. 1988a. “Failure of Communication” as a Surplus: Dialogue and Lack of Dialogue between Buber and Levinas, in R. Bernasconi, D. Wood, D. (Eds.). The Provocation of Levinas.London andNew York: Routledge: 100–135.

Bernasconi, R. 1988b. The Silent Anarchic World of the Evil Genius, in J. C. Sallis, G. Moneta, J. Taminiaux (Eds.). The Collegium Phaenomenologicum. The First Ten Years.Dordrecht,Boston,London: Kluwer Academic Publishers: 257–272.

Išsamiau apie Harvardo citavimo sistemą (kaip cituoti elektroninius šaltinius ir kt.) žr. http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

Straipsnių įteikimas

Straipsniai, recenzijos, vertimai, apžvalgos, kronikos įteikiami skaitmeniniu pavidalu (Winwordformatu) elektroniniu paštu rita.serpytyte@rstc.vu.lt, baceviciute@gmail.com, rstc@rstc.vu.lt. Pateikiant straipsnio rankraštį e-laiške turi būti deklaruotas straipsnio originalumas, t. y. tai, kad straipsnis nebuvo publikuotas jokiame kitame leidinyje ir nėra pateiktas ar teikiamas publikavimui kitame leidinyje.

Redaktorių kolegija, net ir pasitelkdama patyrusius recenzentus, neturi galimybės palyginti pateikiamų straipsnių su didžiuliu paskelbtų filosofijos, religijos ir kultūros problemas tiriančių tekstų visetu, todėl straipsnių originalumas yra jų autorių atsakomybės objektas. Plagiato atveju redakcija skelbia viešą skaitytojų atsiprašymą.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.