Postkomunizmo transformacija: tarp liberalaus pliuralizmo ir demokratinės bendruomenės
-
Vaidotas Valantiejus
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2013.2.3800
PDF

Kaip cituoti

Valantiejus V. (2013) „Postkomunizmo transformacija: tarp liberalaus pliuralizmo ir demokratinės bendruomenės“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 33(2), p. 286-303. doi: 10.15388/SocMintVei.2013.2.3800.

Santrauka

Santrauka. Šio straipsnio tikslas – atskleisti ir išnagrinėti problemines sąveikas tarp postkomunizmo ir demokratijos; reflektuoti vidines politiškumo formos perskyras, kurios formuojasi komunizmo ir libera­lizmo idėjų ir skirtingų visuomenės formų, holistinės ir pliuralistinės, susidūrimo momentu. Teigiama, kad postkomunizmo politiškumo forma yra mišri, apimanti tris – komunizmo, liberalizmo ir postmoderniz­mo – alter ego. Kiek postkomunizmo transformacijos fenomenas yra autonomiškas, t.y. siekia apibrėžti savo ribas ir neištirpti kitame, tiek reflektuoja santykius a) komunizmo, b) liberalizmo ir c) postmodernizmo atžvilgiais. Pirmasis santykis nagrinėtinas kaip posttotalitarizmo, antrasis – kaip demokratijos liberali­zavimo, trečiasis – kaip pliuralumo pliuralizacijos problema.

Pagrindiniai žodžiai: postkomunizmas, liberalus pliuralizmas, demokratinis pliuralizmas, diferen­cinė politiškumo prigimtis.

Key words: post-communism, liberal pluralism, democratic pluralism, differential nature of the po­litical.

ABSTRACT

THE TRANSFORMATION OF POST-COMMUNISM: BETWEEN LIBERAL PLURALISM AND DEMOCRACTIC COMMUNITY

The main task of this article is to analyze complex relations between post-communism and democracy. More specifically, it aims to understand the interaction of two different forms of society: holistic and plu­ralistic. The article argues that post-communism is the hybrid condition that includes the alter ego of com­munism, liberalism and postmodernism. The reflection of triple relations is necessary for the autonomy of post-communism. The relationship between post-communism and communism is analyzed as the problem of post-totalitarianism, between post-communism and liberalism as the problem of democratic liberaliza­tion, and between post-communism and postmodernism as the problem of pluralisation of pluralism.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.