Tautinių mažumų problemos Stasio Šalkauskio tautiškumo sampratoje
-
Bernaras Ivanovas
Publikuota 2001-07-10
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5899
PDF

Reikšminiai žodžiai

Stasys Šalkauskis
tautiškumas
tautinė mažuma
Lietuvos filosofija
sociologinė nacionalizmo teorija

Kaip cituoti

Ivanovas B. (2001) „Tautinių mažumų problemos Stasio Šalkauskio tautiškumo sampratoje“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 8(3-4), p. 78-85. doi: 10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5899.

Santrauka

Stasys Šalkauskis (1886-1941) buvo vienas iškiliausių Lietuvos tarpukario filosofų. Be jo, anot B.Genzelio, „sunkiai suvokiamas XX amžiaus pirmosios pusės Lietuvos intelektualusis gyvenimas“. Nepaisant šito, jam skirtą istoriografiją vargu ar galėtume pavadinti plačia. Visų pirma minėtinas išeivijos autorius J.Eretas, pateikęs tiek St.Šalkauskio biografiją, tiek idėjas. Iš vėlesnių autorių, rašiusių apie St.Šalkauskį, minėtinas A.Sverdiolas, kuris atliko išsamią ir bene rimčiausią St.Šalkauskio pažiūrų analizę. Joje nemažai vietos jis skyrė St.Šalkauskio ir Antano Maceinos pažiūrų lyginimui. Prieš pat atgimimą J.Girnius (Amerikoje) išleido St.Šalkauskio raštus, kuriuos įvade pats ir aptarė. 1990-aisiais metais Romoje išėjo atskira šio autoriaus knygelė, skirta lietuvių filosofo moksliniam palikimui. St.Šalkauskio raštų leidimo tradiciją (tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje išleisti filosofo tekstai nesidubliavo) jau nepriklausomoje Lietuvoje (1990 m.) tęsė Giedrė Baltrėnienė-Kadžiulytė, pirmojo tomo įvade aprašiusi St.Šalkauskio kūrybinį palikimą. R.Paulauskas ir O.Tijūnėlienė tyrinėjo St.Šalkauskio filosofinę pedagogiką. Lietuvių filosofo estetinę teoriją, lygindamas ją su V.Sezemano teorija, nagrinėja B.Genzelis savo „Lietuvos filosofijos istorijos bruožuose“. Taip pat minėtinas šio autoriaus apžvalginio pobūdžio straipsnis Lenkijoje „Filosofija zycia Szalkauskisa“. Tačiau trumpai apžvelgus St.Šalkauskiui skirtą istoriografiją tenka konstatuoti, jog jo pažiūros į tautines mažumas ligi šiol nesusilaukė deramo dėmesio. Šis straipsnis ir pabandys užpildyti šią nemenką St.Šalkauskio kūrybos tyrinėjimų spragą. Pažymėtina, jog St.Šalkauskio tautiškumo koncepcija nebuvo unikali Europos idėjiniame lauke, nes tiek Lietuvoje, tiek ir likusioje Centrinėje bei Rytų Europoje vykę modernių tautų formavimosi procesai savo pobūdžiu buvo artimi. Tuo mes galėsime įsitikinti palyginę St.Šalkauskio požiūrį su Vakarų nacionalizmo teoretikų požiūriu. Tai - A.D.Smithas, E.Gellneris, B.Andersonas, K.W.Deutschas ir kiti. Taigi svarbiausias šio straipsnio tikslas yra išsiaiškinti, kuriai iš čia minimų autorių koncepcijų yra artimiausios tarpukario Lietuvos filosofo pažiūros. Kitaip tariant, čia bus pabandyta atlikti istorinės St.Šalkauskio pažiūros į tautiškumą rekonstrukciją, pasitelkiant modernias nacionalizmo teorijas. Šio bendro tikslo bus siekiama atliekant mažesnius uždavinius, kaip antai: St.Šalkauskio žmogaus ir tautinės individualybės, patriotizmo, nacionalizmo problemos suvokimo analizė. Jos metu bus pasiremta analitiniu-komparatyvistiniu metodu, kurio teikiamos loginės galimybės įgalina mus visapusiškai įsigilinti ir objektyviai suprasti esamos šaltinių medžiagos turinį.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.