LYGINAMOJI IDIOMŲ SU ARKLINIŲ ŠEIMOS GYVŪNŲ PAVADINIMAIS ANALIZĖ ANGLŲ, ISPANŲ IR LIETUVIŲ KALBOSE
Kalbotyra
Julija Korostenskienė
Greta Tarnauskaitė
Publikuota 2015-12-04
https://doi.org/10.15388/Verb.2015.6.8812
PDF

Reikšminiai žodžiai

phraseology
idioms
equine
componential analysis
English
Spanish
Lithuanian idiomos
arklinių šeimos gyvūnų pavadinimai
komponentinė analizė

Kaip cituoti

Korostenskienė, J. and Tarnauskaitė, G. (trans.) (2015) “LYGINAMOJI IDIOMŲ SU ARKLINIŲ ŠEIMOS GYVŪNŲ PAVADINIMAIS ANALIZĖ ANGLŲ, ISPANŲ IR LIETUVIŲ KALBOSE”, Verbum, 6, pp. 123–134. doi:10.15388/Verb.2015.6.8812.

Santrauka

Šio straipsnio tyrimo tikslas – lyginamoji idiomų su arklinių šeimos gyvūnų pavadinimais analizė anglų, ispanų ir lietuvių kalbose. Nors tekstynuose idiomų su arklinių šeimos gyvūnų pavadinimais beveik nepasitaiko, jos sudaro svarią frazeologijos žodynų dalį visose trijose kalbose. Straipsnyje buvo keliama hipotezė, kad idiomų palyginimas gali padėti atskleisti sąvokas, kurios yra reikšminės skirtingoms kultūroms. Surinktos idiomos tirtos remiantis komponentine analize: sąvoka su arklinių šeimos gyvūnu buvo suskaidyta į minimalias reikšmės dalis.
Lyginamoji analizė leido iškelti prielaidą, jog gyvūno samprata analizuojamose kalbose priklauso tiek nuo kalbančiųjų geografinės padėties, tiek nuo istorinių tradicijų. Pavyzdžiui, arklių lenktynių sąvoka randama tik anglų kalboje, o asilas yra svetimas lietuvių kultūrai, todėl jo paminėjimas idi­omose visuomet turi neigiamą konotaciją. Ispanų kalboje, skirtingai nuo anglų ir lietuvių kalbų, yra daugiau teigiamą konotaciją turinčių idiomų su asilo komponentu nei idiomų su arklio komponentu. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad visose trijose kalbose idiomos turi neigiamą konotaciją, kai žmogaus elgesiui apibūdinti vartojami fiziniai gyvūno bruožai.

PDF