Informacija autoriams

Akademinės etikos principai
„Politologijos“ autoriai privalo laikytis bendrųjų mokslinės etikos taisyklių ir Vilniaus universiteto akademinės etikos kodekso.

Priimtų publikuoti straipsnių autoriai pasirašo licencinę sutartį, nustatančią autoriaus ir „Politologijos“ leidėjo – Vilniaus universiteto – teises ir įsipareigojimus ir patvirtina, kad tekstas yra originalus, sukurtas savarankiškai, anksčiau niekur nespausdintas. Pirmuosius trejus licencijos galiojimo metus licencija yra išimtinė, likusį licencijos galiojimo laikotarpį – neišimtinė. „Politologijos“ autorių ir bendraautorių vardai bei kiti duomenys naudojami tik mokslo žurnalo tikslais ir jokiu atveju trečiajai šaliai neperduodami. 

Visi straipsniai vertinami dviejų recenzentų. Laikomasi „double blind peer-review“ principo. 

Redaktorių kolegija garantuoja recenzavimo proceso sąžiningumą ir objektyvumą. Nepaisant patyrusių recenzentų pagalbos, redaktorių kolegija dėl milžiniškos politikos mokslų ir tarptautinių santykių tyrimų ir jų publikacijų įvairovės neturi galimybių patikrinti visų įmanomų sutapimų su jau publikuotais tekstais, todėl visa atsakomybė už straipsnių originalumą tenka jų autoriams. Jeigu išaiškėtų, kad publikuojamuose tekstuose yra plagijavimo ar kitokių su akademine etika nederančių faktų, redaktorių kolegija įsipareigoja viešai apie tai informuoti leidinio skaitytojus.

Politologijoje spausdinamų tekstų tipai
• Straipsniai, kurie atitinka moksliniam straipsniui keliamus reikalavimus: straipsnyje problema turi būti aiškiai apibrėžta; straipsnyje apžvelgiama, kokiu mastu problema jau buvo nagrinėta iki šiol kitų autorių ir koks jo mokslinis naujumas (naujoviškas požiūris, nagrinėjami nauji aspektai etc.); pamatiniai teiginiai turi būti argumentuojami, pateikiami analizės / tyrimų rezultatai ir jais pagrįstos išvados. Straipsnyje giežtai laikantis citavimo reikalavimų turi būti pateikiamos nuorodos į naudojamus mokslinius darbus ar kitus šaltinius. Rekomenduojama straipsnio apimtis yra 30 000 – 40 000 ženklų.
• Recenzijos ir apžvalgos – mokslinio politinio veikalo (ar kelių veikalų, straipsnių viena tema) pristatymas ir kritiškas jo pranašumų ir trūkumų įvertinimas. Rekomenduojama apimtis yra 6000 –  12 000 ženklų.
• Kronika – įvykio / renginio apžvalga. Rekomenduojamas ilgis yra 2000–6000 ženklų.


Straipsnio struktūra
1. Pavadinimas, autoriaus vardas ir pavardė.
2. Trumpa santrauka (5–10 sakinių).
3. Keletas pagrindinių žodžių.
4. Po santrauka esminės žinios apie autorių: vardas, pavardė, mokslo laipsnis, darbovietė, pareigos, el. pašto adresas arba adresas ryšiams; jei straipsnis perspausdintas iš kitur, nurodyti šaltinį.
5. Straipsnio probleminės dalys (skyriai) numeruojami arabiškais skaitmenimis (1., 2.; 1.1., 1.2., t. t.), įvadas ir išvados nenumeruojami.
6. A A tskirame puslapyje turi būti angliškas straipsnio pavadinimas, trumpoji angliška santrauka (abstract) ir angliška santrauka (summary, apimtis 1–1,5 p.).
7. Lentelės, paveikslėliai ir diagramos įterpiami į tekstą ten, kur tinka nurodant jų šaltinį. Kiti priedai ar sutrumpinimų sąrašas dedami teksto pabaigoje.


Teksto formatas
Naudoti (Times new Roman) 12 punktų šriftą, intervalas – 2. A A ntraštės rašomos pasviruoju ir paryškintu (Times new Roman) 16 punktų šriftu.
1. Lentelės numeruojamos eilės tvarka, jų numeriai ir pavadinimai rašomi viršuje, pavyzdžiui:
1 lentelė. Times New Roman 12 punktų paryškintas šriftas1
Paveikslėliai numeruojami atskirai, jų numeriai ir pavadinimai rašomi kaip ir lentelių, tačiau paveikslėlio apačioje.


Datų rašymas
1993 m. liepos 28 d. (tekste); 1993 07 28 (lentelėse); amžius rašomas romėniškais skaitmenimis: XX a.


Asmenvardžių ir vietovardžių rašymo taisyklės
1. Pirmą kartą minint asmenvardį, reikia pateikti ne tik pavardę, bet ir visą vardą (vardas rašomas prieš pavardę; jei viso vardo nepavyksta išsiaiškinti, nurodomi inicialai). Jei toliau kalbama apie tą patį asmenį, rašoma pirmoji vardo raidė, taškas, pavardė (tarp taško ir pavardės daromas tarpas, pvz.: A. Smetona) arba tik pavardė.
2. Užsieniečių pavardės rašomos originalo kalba. Tekste užsieniečių pavardžių galūnės gramatinamos, išskyrus antraštes citatas (pgl. VLKK nurodymus: http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/svetimvardziai/gramatinimas.html).
3. Nelotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų asmenvardžiai ir vietovardžiai transkribuojami atsižvelgiant į jų tarimą ir lietuvių kalboje vyraujančias tradicijas arba transliteruojami paraidžiui.
4. Gerai žinomų antikos, viduramžių asmenybių vardai, pavadinimai rašomi tradiciškai, pavyzdžiui: Platonas, Henrikas VIII, Petras Pirmasis. Dažniausiai vartojami vietovardžiai rašomi tradiciškai, pagal tarimą, pavyzdžiui: Anglija, Paryžius, Genuja. Reti ir negirdėti pavadinimai, neturintys transliteracijos, rašomi originalo rašyba.


Reikalavimai recenzijoms
1. Recenzijos pavadinimas.
2. Pirmojo puslapio apačioje – recenzuojamos knygos pasas: autoriaus vardas ir pavardė. Knygos pavadinimas. Leidimo vieta: Leidykla, leidimo metai.
Alvydas Jokubaitis, Politika be vertybių, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008.


Citavimo nurodymai autoriams
• Visa literatūra ir kiti informacijos šaltiniai turi būti nurodomi išnašose lapo apačioje (footnotes) griežtai laikantis toliau pateiktų citavimo taisyklių.
• Teksto gale pateikiamas bibliografijos (literatūros ir kitų informacijos šaltinių) sąrašas.


Nuorodos ir išnašos
1. Visos išnašos turi būti sunumeruotos ir atspausdintos Times New Roman 10 point šriftu.
2. Knyga: Autoriaus pavardė ir pirmoji vardo raidė, Knygos pavadinimas, Leidimo vieta: Leidėjas, leidimo metai, puslapiai.
Lejins A., Bleiere D., The Baltic States. Search for Security, Riga: Latvian Institute of International Affairs, 1996, p. 15–16.
Jei knyga turi daugiau nei 3 autorius, nurodomas pirmas autorius ir lotyniška santrumpa et al.
Budge I. et al., Mapping Policy Preferences: Estimates for Parties, Electors, and Governments 1945–1998, Oxford: Oxford University Press, 2001.
3. Sudaryta knyga: Sudarytojo (-ų) pavardė ir pirmoji vardo raidė, sutrumpinimas „sud.“ arba „ed.“ („eds.“), Knygos pavadinimas, Leidimo vieta: Leidėjas, leidimo metai, puslapiai.
Joenniemi P., Vares P., eds., New Actors on the International Arena: The Foreign Policies of the Baltic Countries, Tampere: TAPRI, 1993, p. 199.
4. Straipsnis (žurnale arba knygoje): Straipsnio autoriaus pavardė ir pirmoji vardo raidė, „Straipsnio pavadinimas“, Knygos autoriaus pavardė ir pirmoji vardo raidė, skliausteliuose (sud.) arba (ed.) ar (eds.), Knygos pavadinimas, Leidimo vieta: Leidėjas, leidimo metai, puslapiai. ARBA Periodinio leidinio pavadinimas numeris, leidimo metai, puslapiai.
Light M., „Post-Soviet Russian Foreign Policy: the First Decade“, Brown A. (ed.), Contemporary Russian Politics. A Reader, Oxford: Oxford UP, 2001, p. 419–428.
Landsbergis V., „The Russian Riddle and Lithuanian Reality“, Lithuanian Foreign Policy Review 2 (6), 2000, p. 202–204.
5. Internetinis šaltinis: Autoriaus pavardė ir pirmoji vardo raidė, Teksto pavadinimas, <interneto adresas>, žiūrėjimo data skaičiais.
Jei cituojamas internetinis tekstas yra didesnio tekstų rinkinio, elektroninio žurnalo ar knygos dalis, nuoroda formuluojama kaip periodinio leidinio, tik vietoj leidimo vietos nurodomas interneto adresas. Interneto puslapio pasikeitimo atveju būtina nurodyti tikslią datą, kada šaltinis buvo skaitytas.
Trondal J., „The Europeanisation of Research and Higher Educational Policies – Some Reflections“, European Integration online Papers, <http://olymp.wu-wien.ac.at/eiop/>, 2002 08 21.
6. Oficialus dokumentas: Valstybinės įstaigos pavadinimas (jei būtina), Leidinio pavadinimas, Leidimo vieta: Leidėjas, leidimo metai, puslapiai.
Jei dokumentas yra internete, tai nuoroda formuluojama kaip internetinio šaltinio atveju (žr. 4.), periodiniame leidinyje – kaip straipsnio periodiniame leidinyje atveju (žr. 3)
British Ministry of Defence, Report of the Defence Estimates 1997, London: Her Majesty’s Stationary Office, 1997, p. 41.
7. Neskelbti pranešimai etc.: Autoriaus pavardė ir pirmoji vardo raidė, „Teksto pavadinimas“, Renginys, kurio metu buvo pristatytas pranešimas, renginio data.
Lauras Bielinis, „Komunikacinės rinkėjų pasirinkimo priklausomybės“, pranešimas konferencijoje „Porinkiminė Lietuva: Politikos naujovės ir tęstinumas“, Vilnius, 2003 vasario 12 d.
Wahlbäck K., „Security dimensijon“, Presentation at the Workshop on the Preparation for Membership of the Baltic States, Copenhagen, March 16, 1996.
8. Šaltinį nurodant antrą ir tolesnius kartus: Autoriaus pavardė (jei naudojama keletas to paties autoriaus kūrinių, šaltinio leidybos metai), puslapiai.
Knudsen, 1998, p. 17.
9. Kelis kartus iš eilės nurodant tą patį šaltinį: vartojama santrumpa Ibid. arba Ten pat.
Ibid. / Ten pat, p. 194.

Bibliografijos sąrašas
1. Literatūros ir šaltinių sąrašas pateikiamas teksto gale abėcėlės tvarka, jo numeruoti nereikia!
2. Šaltiniai lotynišku šriftu, kad ir kokia kalba būtų parašyti, pateikiami bendrame sąraše, šaltiniai kirilika pateikiami sąrašo gale.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos