Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

„Acta Museologica Lithuanica“ yra tarpdisciplininis tęstinis recenzuojamas mokslinis leidinys įkurtas 2013 metais. Tai pirmasis muzeologijos tematikos mokslinis leidinys Lietuvoje, publikuojantis originalius, kitur neskelbtus mokslinius straipsnius šiomis temomis: muziejų, kolekcionavimo, muzealizavimo istorija; muziejinių rinkinių atranka, kaupimas, tyrimai, apskaita, apsauga, saugojimas, restauravimas, konservavimas; teorinė ir metamuzeologija; muziejų ekspozicijų, parodų rengimas, nekilnojamojo paveldo komunikacija, skaitmeninių technologijų taikymas muziejuose ir virtualūs muziejai; muziejinė edukacija ir komunikacija; muziejų vadyba, muziejų politika. Leidinyje publikuojami muzeologijos šaltiniai, skelbiamos naujų knygų, mokslinių tyrimų, muziejinių ekspozicijų ir parodų mokslinės recenzijos.
Žurnalą leidžia Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra. Žurnalas leidžiamas elektroniniu (pdf arba 3D pdf formatu). 3D pdf formato naudojimas sukuria galimybes kokybiškai kitokio mokslinio žurnalo leidybai. Šis formatas įgalina publikuoti ir moksliniuose straipsniuose pateikti ne tik statiškas iliustracijas, bet ir garso, vaizdo, virtualiosios realybės, 3D skenavimo ir pan. daugialypės terpės medijinę medžiagą. Naujųjų medijų taikymo požiūriu „Acta Museologica Lithuanica“ yra vienintelis toks mokslinis žurnalas Europoje. Atskiri jo numeriai (sudaryti iš straipsnių, kuriuose nenaudojamos daugialypės terpės priemonės) gali būti leidžiami ir spausdintu formatu.
Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Aims and Scope
The Acta Orientalia Vilnensia publishes articles on various aspects of the Indian Subcontinent, the Middle East, Central Asia, the Far East and South-East Asia, classical and modern. AOV sets up a working alliance amongst specialists in all branches of the social sciences and humanities as a way of bringing together multidisciplinary research, cultural studies, and theory, especially in anthropology, history, archaeology, literature, language, religion and art, and part of each issue is devoted to reviews of books in these fields. Articles range from close analysis of individual texts to detailed annotated translations of texts. The journal also publishes more speculative discussions of cultural issues based on a close reading of primary sources.

Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Acta Paedagogica Vilnensia – akademinis žurnalas, gvildenantis teorinius ir metodologinius švietimo bei ugdymo klausimus. Žurnale taip pat pristatomi naujausi edukologiniai tyrimai. Ypač didelis dėmesys skiriamas švietimo politikos ir kultūros analizei.
Siekiant akademinio dialogo ir tarpdalykinių ryšių, žurnale publikuojami ne tik edukologų, bet ir sociologų, psichologų, antropologų ir kitų mokslininkų straipsniai švietimo ir ugdymo tematika.
Žurnalas reguliariai leidžiamas du kartus per metus.
Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.
Acta Paedagogica Vilnensia publikuoti straipsniai yra referuojami šiose pripažintose tarptautinėse duomenų bazėse:
Central and Eastern European Online Library – C.E.E.O.L;
EBSCO (Current Abstracts, Education Research Com¬plete, Education Research Index, Toc Premier);
MLA International Bibliography.
Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Archaeologia Lituana yra tarptautinis tęstinis, kasmetinis, recenzuojamas mokslinis leidinys, leidžiamas Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros nuo 1999 m. Leidinys skirtas Lietuvos ir tarptautinei mokslinei bendruomenei, muziejų, paveldo institucijų darbuotojams, archeologijos studentams bei žmonėms besidomintiems archeologija ir priešistore. Leidinio autoriai Lietuvos, Baltijos regiono ir kitų Europos bei pasaulio šalių archeologai. Jame publikuojami kitur neskelbti moksliniai straipsniai archeologijos istorijos, teorijos, metodologijos ir kitomis tematikomis; skelbiami tyrinėtų objektų duomenys. Didelis dėmesys skiriamas baltų tapatybės problematikai, naujų tyrimų ir atradimų bei neskelbtų Lietuvos ir Baltijos regiono archeologijai reikšmingų ankstesnių mokslinių tyrimų duomenų publikavimui. Leidinyje taip pat spausdinami tarpdalykinių tyrimų rezultatus ir naujų metodų panaudojimą archeologijoje analizuojantys straipsniai.

Archaeologia Lituana įtrauktas į Humanities International Index (EBSCOhost) tarptautinę duomenų bazę. Leidinys turi priedą – monografijų seriją Archaeologia Lituana monografijos.

Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Since December of 2017, the journal is being published by De Gruyter Open and is hosted in Sciendo. This website is used as a backup version for the journal. 

The Baltic Journal of Political Science is a peer-reviewed scholarly journal published by the Institute of International Relations and Political Science of Vilnius University. The journal geographically focuses on the Baltic Sea area (in particular on the Baltic states) and provides a platform for theoretical and empirical research papers and book reviews of researchers, academicians, professionals, and promising students on political theory, comparative politics, international relations and public policy. The journal aims to sustain a wide profile of scientific publications delivering rigorous analytical insights into contempo­rary political phenomena in the region and to be ranked as a regular and high-quality academic periodical. The BJPS reaches out for academic community and political practitioners and offers ample opportunities for scholarly visibility and potential impact. The journal welcomes article proposals and book reviews related to different facets of the aforementioned scientific fields of political science and thematically similar disciplines. Proposals undergo a blind peer-review process (two anonymous reviewers) by scholars established in their respective fields. Authors and co-authors will receive a copy of the journal with their article. The journal is published in print version.

Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

„Bibliotheca Lituana“
Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Moksliniame žurnale „Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika“ publikuojami straipsniai, nagrinėjantys aktualius buhalterinės apskaitos, audito ir analizės teorinius ir praktinius klausimus, atskleidžiančius nuolat kintančios aplinkos įtaką šių sričių raidai, jų mokslo vystymosi vertinimą ir tendencijas, taikomų metodų, procesų, metodologijų bei kitų aspektų problemiškumą, naujausius mokslinius tyrimus. Žurnale taip pat publikuojami susijusių su apskaita, auditu ir analize sričių (vadybos, verslo administravimo, finansų valdymo) tyrimai, praplečiantys jų pritaikymo, sąsajų bei vystymo kitomis kryptimis galimybes.

Referuojama tarptautinėse duomenų bazėse: 

Lituanistika

Google Scholar

Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Since December of 2017, the journal is being published by De Gruyter Open and is hosted in Sciendo. This website is used as a backup version for the journal. 

The academic journal Ekonomika (Economics) publishes original research, theoretical articles and economics and business related issues. Major attention is given to the articles, assessing and analyzing the current economy, sectoral situation and development of business strategies for local and foreign markets, which contributes directly to Central and Eastern European economic development. In addition, the journal publishes studies which are devoted to the practical regional economic issues relating to integration into the European Union, reviews new books and research projects, other academic topicalities.

Ekonomika has been published since 1960, and was initially issued by Vilnius University. From 2009 the journal has been published in cooperation with Wroclaw University of Economics (Poland) and Taras Shevchenko National University of Kiyv (Ukraine).

Ekonomika is published quarterly. Papers are reviewed by at least two reviewers. The journal is abstracted and indexed in the following databases: ProQuest, Econlit, EBSCO, list B of the Polish Ministry of Science (10 out of 10 points), IBSS (International Bibliography of the Social Sciences), and Google Scholar.
Vilnius University, Faculty of Economics
Saulėtekio al. 9, LT-10222 Vilnius, Lithuania
Phone: (+370 5) 236 61 26, 236 62 92
E-mail: ekonomika @ ef.vu.lt
Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Leidinyje spausdinami originalūs moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjama informacijos ir komunikacijos mokslų srities problematika, analizuojama informacijos ir žinių visuomenė, jos teisiniai, socialiniai, technologiniai aspektai, informacijos ir žinių visuomenės kultūros, švietimo, ekonomikos ir informacijos bei žinių vadybos klausimai, pristatomi organizacijos komunikacijos vadybos, lyčių komunikacijos, kultūros tyrimai, žiniasklaidos ir naujųjų medijų, globalios ir tarpkultūrinės komunikacijos, mokslotyros tyrimai. Skelbiamos naujų knygų, mokslinių tyrimų recenzijos, apžvalgos.

2016-2019 m. mokslo žurnalo leidyba finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004).
2009–2015 metais leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą

"Informacijos mokslai" nepertraukiamai leidžiami nuo 1994 metų.


Mokslo darbai „Informacijos mokslai“ yra įtraukti į tarptautines duomenų bazes:
Library and Information Science Abstracts(LISA)
EBSCO Electronic Journals Service
SCOPUS 

Publikavimo politika ir etika

Etika

Žurnalo „Informacijos mokslai“ redaktorių kolegija skatina autorius ir recenzentus laikytis Publikavimo etikos komiteto (angl. the Committee on Publication Ethics (COPE)) elgesio kodekso ir vadovautis gerąja publikavimo praktika (https://publicationethics.org/resources/guidelines).

Autoriai, teikiantys savo publikacijas mokslo žurnalui „Informacijos mokslai“, turėtų remtis Europos tyrimų integralumo elgesio kodeksu (http://www.allea.org/publications/joint-publications/european-code-conduct-research-integrity/) arba Lietuvos mokslo tarybos patvirtintu Tyrėjų etikos kodeksu (http://www.lma.lt/mokslininko-etikos-kodeksas).

Recenzavimas

Mokslo darbų žurnalas „Informacijos mokslai“ yra recenzuojamas, jo tikslas – plėtoti žinių tinklą, skatinant autorius ir institucijas dalytis kokybišku turiniu. Žurnalo redaktorių kolegija siekia, kad visi suinteresuotieji: autoriai, red. kolegijos nariai, recenzentai, leidėjas, laikytųsi etikos reikalavimų. Tarp suinteresuotųjų kilus galimam interesų konfliktui, autoriai ir recenzentai apie tai būtinai turi informuoti žurnalo redaktorių kolegiją.

Esminiai reikalavimai autoriams:

-          Recenzuoti pateiktų darbų autorių autorystė turi būti priskiriama tik tiems asmenims, kurie daug prisidėjo prie pubikacijos koncepto, dizaino sukūrimo, jos paskelbimo.

-          Autoriai turėtų pateikti originalius darbus, o naudodamiesi kitų autorių darbais jų tezes tinkamai cituoti.

-          Esant būtinybei, recenzentai gali autoriaus paprašyti pateikti tyrimo, pristatomo publikacijoje, duomenis.

Išsamesnė atmena autoriams yra pateikiama kiekvieno žurnalo numeryje ir žurnalo interneto svetainėje (http://www.zurnalai.vu.lt/index.php/informacijos-mokslai/information/authors).

Visos publikacijos yra recenzuojamos dviejų recenzentų. Įprastai autoriams duodama užtektinai laiko pataisyti. Autoriai, kurių straipsniai buvo atmesti, atlikę esminius pataisymus, gali pakartotinai teikti publikacijas. Jei publikacija buvo atmesta dėl plagijavimo, jos negalima pakartotinai teikti recenzuoti.

Atvira prieiga

Mokslo darbų žurnalas „Informacijos mokslai“ yra atviros prieigos, visas jame publikuojamas turinys prieinamas nemokamai: turinį galima skaityti, išsaugoti, spausdinti ar susieti su kitais tekstais be leidėjo ar autoriaus sutikimo.

Mokesčio nereikia mokėti ir už straipsnio teikimą publikuoti (recenzavimą), ir už jo publikavimą.

Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

ISSN: 1392–1517
eISSN: 2029–8315

Tarptautinis žurnalas Kalbotyra skirtas įvairių kalbų aspektų (taip pat ir tarpkalbinių) sinchroniniams ir diachroniniams tyrimams. Jame spausdinami mokslo straipsniai, knygų recenzijos, pranešimai apie konferencijas. Gali būti spausdinama ir konferencijų medžiaga. Visada išleidžiamas vienas numeris per metus. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti anglų, lietuvių, prancūzų ar vokiečių kalbomis. Kiekvieną straipsnį recenzuoja bent du anoniminiai recenzentai, jiems pateikiami nuasmeninti rankraščiai.

Žurnalo Kalbotyra turinys yra pasiekiamas per šias duomenų bazes / direktorijas:

 • Bibliography of Linguistic Literature
 • CEEOL
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • EBSCO Communication & Mass Media Complete
 • EBSCO Communication Source
 • ERIH PLUS
 • Gale
 • HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link)
 • Linguistic Bibliography (Online) BRILL
 • Linguistics Abstracts Online
 • Lituanistika
 • MLA International Bibliography
 • MLA Directory of Periodicals
 • National Institute of Standards and Technology Virtual Library
 • Primo Central (ExLibris)
 • ProQuest
 • Russian Academy of Sciences Bibliographies (EBSCO)
 • TOC Premier (EBSCO)
 • Ulrichs Web
 • Universitatsbibliothek Regensburg
 • WorldCat

Skaitytojui suteikiama atvira prieiga prie žurnalo turinio, nes taip užtikrinama mokslinių tyrimų sklaida pasauliniu mastu. Kalbotyra suteikia teisę neribotai naudoti portale esančius straipsnius ar jų dalis išimtinai nekomerciniais tikslais, nurodant autorių ir pirminį šaltinį pagal Kūrybinių bendrijų (Creative Commons) licenciją (CC BY-NC 4.0). Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Žurnalo redkolegija ir recenzentai vadovaujasi COPE (the Committee on Publication Ethics) skelbiamais mokslo žurnalų leidybos etikos principais. Autoriai, norintys publikuoti straipsnius žurnale Kalbotyra, taip pat skatinami vadovautis COPE skelbiamais etikos ir sąžiningumo principais.

Žurnalas leidžiamas nuo 1958 m.

Straipsniai į Kalbotyros 71-ąjį numerį priimami iki 2018 m. gegužės 31 d. 

2015 m. 67-ojo Kalbotyros numerio leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba (reg. Nr. LEI-15085).

Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Žurnalo tematika

„Knygotyra“ yra mokslinis žurnalas, skirtas tarpdisciplininiams knygos ir skaitmeninių medijų kultūros, įvairių rašytinės komunikacijos aspektų tyrimams. Žurnalo tematika apima knygos mokslų teoriją ir metodologiją, knygos istoriją, istoriografiją ir šaltiniotyrą, tradicinės ir skaitmeninės leidybos, medijų raštingumo ir skaitymo, knygos meno, bibliofilijos, knygos paveldo tyrimus, knygos sociologiją, taip pat artimas knygotyrai giminingų humanitarinių ir socialinių mokslų šakas (epigrafiką, kodikologiją, bibliotekų ir bibliotekininkystės istoriją, bibliografiją, archyvistiką, dokumentotyrą ir kt.).
„Knygotyroje“ skelbiami originalūs moksliniai straipsniai (publikuojami pirmą kartą), mokslinės istorinių šaltinių publikacijos, analitinės knygų recenzijos, knygotyrai aktualių įvykių kronika. Žurnale spausdinamų tekstų kalbos – lietuvių ir anglų, dėl tekstų kitomis kalbomis reikėtų tartis su redkolegija.

Žurnalo istorija

„Knygotyra“ nepertraukiamai leidžiama nuo 1961 metų (1961–1969 metais pavadinimu „Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai“, nuo 1970 m. – „Knygotyra“). Žurnalas savo pobūdį (Lietuvos ir Baltijos regiono bei kitų šalių knygos tyrimai) išlaikė visą gyvavimo laiką, kartu stengėsi operatyviai reaguoti į aktualias šiandienos pasaulio knygotyros problemas. Iš pradžių žurnalas ėjo dviem sąsiuviniais: vienas buvo skirtas knygos istorijai ir leidybai, antras – bibliotekininkystei, bibliografijai, informatikai. 1990 metais antrasis sąsiuvinis įgijo savarankiško leidinio pavidalą ir nuo 1994 metų iki šiol leidžiamas „Informacijos mokslų“ pavadinimu. 1990–2002 m. „Knygotyra“ buvo leidžiama vienu metiniu tomu, nuo 2002 metų – dviem tomais, išeinančiais birželio–liepos ir spalio–lapkričio mėnesiais.

Recenzavimas

„Knygotyrai“ teikiami straipsniai yra recenzuojami laikantis dvigubo aklo recenzavimo principo, kai ir autoriaus, ir recenzento tapatybė neatskleidžiama. Esant interesų konfliktui, autoriai ir recenzentai turėtų kreiptis į žurnalo redaktorių kolegiją. Autoriui susipažinus su recenzija, per tam tikrą laiką jis turi tekstą pataisyti. Atkreiptinas dėmesys, kad žurnalui teikiami straipsnių rankraščiai yra tikrinami iThenticate (CrossCheck) programa plagijavimo atvejams išvengti. Straipsniai nepriimami skelbti, jeigu juose yra plagijavimo požymių. Autoriai, kurių straipsniai buvo atmesti dėl tekstų kokybės, pašalinę trūkumus tekstus gali teikti pakartotiniam svarstymui.

Publikavimo etika

„Knygotyros“ žurnalo redaktorių kolegijos nariai ir recenzentai remiasi Publikavimo etikos komiteto etikos kodeksu (The Committee on Publication Ethics, COPE) bei geriausios praktikos tradicijomis. Autoriai, teikiantys straipsnius „Knygotyrai“, turi laikytis Lietuvos mokslų akademijos Mokslininko etikos kodekso ir Europos mokslininkų etikos kodekso (The European Code of Conduct for Research Integrity).

Atviroji prieiga ir autorių teisė

„Knygotyra“ yra atvirosios prieigos žurnalas. Tai reiškia, kad visas žurnalo turinys nemokamai prieinamas internete. Vartotojams leidžiama skaityti, atsisiųsti, naudoti straipsnius, atlikti juose paiešką arba teikti nuorodas į juos šiame žurnale be atskiro leidėjo ar autoriaus leidimo. Ši praktika atitinka atvirosios prieigos sampratą pagal Budapešto atvirosios prieigos iniciatyvą (The Budapest Open Access Initiative, BOAI). Jokie mokesčiai straipsniams publikuoti nėra renkami.

Prieiga prie „Knygotyroje“ skelbtų straipsnių teikiama remiantis Nekomercine kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 License, CC BY-NC 4.0). Pagal ją autoriai išlaiko autorių teises į tekstą, suteikia žurnalui teisę jį publikuoti pirmajam, leidžia kitiems jį perspausdinti ir cituoti nurodant autorystę ir faktą, kad tekstas pirmą kartą publikuotas „Knygotyros“ žurnale.

Autoriams leidžiama viešinti savo straipsnius internete (pavyzdžiui, institucinėse saugyklose ar internetinėse svetainėse) juos jau publikavus ir raginama tai daryti, nes tai gali paskatinti produktyvius mokslinius mainus, o taip pat greitesnius ir aukštesnius publikuoto teksto citavimo rodiklius (žr. The Effect of Open Access).


,,Knygotyra“ referuojama šiose tarptautinėse duomenų bazėse: 

Lituanistika
http://www.lituanistikadb.lt/lt

Book History Online (BHO)
http://bibliographies.brillonline.com/browse/book-history-online

EBSCO Electronic Journals Service
http://ejournals.ebsco.com/Login.asp?Researcher=1

Library, Information Science et Technology Abstracts (LISTA) https://www.ebscohost.com/academic/library-information-science-and-technology-abstracts

Modern Language Association International Bibliography
https://www.mla.org/Publications/MLA-International-Bibliography

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB): Electronic Journals

Library
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/

Ulrich’s Web
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login

SCOPUS

Įteikimas

Pirmajam kasmetiniam „Knygotyros“ tomui straipsniai įteikiami iki vasario 1 dienos, antrajam – iki rugsėjo 1 d. 

Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

„Kriminologijos studijos“ – tai akademinis žurnalas, kurio pagrindiniai tikslai yra stiprinti kriminologų bendradarbiavimą Lietuvoje ir informuoti mokslo atstovus, kurie domisi kriminologija, apie vykdomus mokslinius darbus ir tų darbų rezultatus bei supažindinti Lietuvos mokslo bendruomenę su naujausiais užsienio šalių kriminologų darbais. Žurnalas siekia, kad skirtingų sričių ir krypčių (pvz., psichologijos, sociologijos, teisės) mokslininkai bendradarbiautų bei plėtotų tarpdisciplininius mokslinius tyrimus.
„Kriminologijos studijų“ žurnalas pasirodo du kartus metuose: liepos ir gruodžio mėnesiais. Žurnalą leidžia trys institucijos: Vilniaus universitetas, Teisės institutas ir Lietuvos kriminologų asociacija.
„Kriminologijos studijų“ redakcija priima įvairios tematikos empirinius, analitinius apžvalginius ir teorinius mokslinius straipsnius, monografijų bei kitų mokslinių leidinių recenzijas, apžvalgines publikacijas iš mokslinių renginių (pvz., mokslinių konferencijų) parašytas lietuvių arba anglų kalba.
Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Mokslo žurnalas „Lietuvių kalba“

ISSN: 1822-525X 

Lietuvių kalba yra recenzuojamas tarptautinis lietuvių kalbai skirtas žurnalas. Jame skelbiami įvairių kalbos lygmenų – fonetikos ir fonologijos, morfologijos ir sintaksės, leksikos ir diskurso, semantikos ir pragmatikos – tyrimai. Priimamos tiek empirinius tyrimus apibendrinančios, tiek teorinius dalykus svarstančios ar tyrimų metodologiją tobulinančios publikacijos. Žurnale skelbiami mokslo tiriamieji bei analitiniai straipsniai ir knygų recenzijos, taip pat apžvalginiai bei diskusiniai straipsniai, moksliniai esė.

Žurnalas leidžiamas tik elektroniniu formatu. Per metus išeina vienas jo tomas. 

Žurnale spausdinami darbai lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų kalbomis.

Žurnalui įteikti straipsniai anonimiškai vertinami ne mažiau kaip dviejų recenzentų (vienas iš jų – redakcinės kolegijos narys), jiems pateikiami nuasmeninti rankraščiai. 

Žurnalas Lietuvių kalba yra įtrauktas į šias tarptautines bazes: 

• ERIH PLUS nuo 2007
• EBSCOhost (per MLA) nuo 2007
• Gale (per MLA) nuo 2007
• Linguistic Bibliography (Online) (Brill) nuo 2007
• Lituanistika nuo 2007
• MLA  Directory of Periodicals nuo 2007
• MLA International Bibliography nuo 2007
• Primo Central (ExLibris) (per MLA) nuo 2007
• ProQuest (per MLA) nuo 2007
• Ulrichs Web nuo 2011

Skaitytojui suteikiama atvira prieiga prie žurnalo turinio, nes taip užtikrinama mokslinių tyrimų sklaida pasauliniu mastu. Lietuvių kalba suteikia teisę neribotai naudoti portale esančius straipsnius ar jų dalis išimtinai nekomerciniais tikslais, nurodant autorių ir pirminį šaltinį. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai. 

Elektroninis žurnalas Lietuvių kalba įkurtas gavus paramą iš Valstybinio mokslo ir studijų fondo (2006–2007 m.) moksliniam projektui „Elektroninis mokslo žurnalas Lietuvių kalba“. Projekto partneriai – Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas ir Lietuvių kalbos institutas. Pirmasis žurnalo numeris suformuotas antraisiais projekto metais (2007). 

Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Būtinybė Lietuvos chirurgų ir su chirurgais bendradarbiaujančių draugijų mokslinius darbus publikuoti viename periodiniame leidinyje lėmė sprendimą tęsti tokio žurnalo leidybą. Periodinio leidinio „Lietuvos chirurgija“ tikslai: supažindinti su Lietuvos ir užsienio šalių chirurgijos naujovėmis, mokslinės literatūros apžvalgomis, skelbti originalius retrospektyviuosius, perspektyviuosius, eksperimentinius ir kito pobūdžio straipsnius, pasidalyti darbo patirtimi, aprašyti retus ir ypatingus klinikinius atvejus, skelbti draugijų posėdžių medžiagą, rekomendacijas, nuomones, informaciją, recenzuoti knygas, straipsnius.

Žurnalas skiriamas ne vien tik chirurgijos profilio gydytojams. Medžiaga priimama ir spausdinama lietuvių ir anglų kalbomis. Visus straipsnius recenzuoja mokslo laipsnius turintys specialistai. Jie yra redaktorių kolegijos nariai arba konsultantai.

„Lietuvos chirurgija“ tampa oficialus Lietuvos chirurgų asociacijos, Lietuvos žaizdų gydymo asociacijos, Lietuvos ambulatorinės chirurgijos draugijos, Lietuvos endoskopuotojų draugijos, Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgijos draugijos, Lietuvos koloproktologų draugijos, Lietuvos kraujagyslių chirurgų draugijos, Lietuvos minimaliai invazinės chirurgijos draugijos, Lietuvos neurochirurgų draugijos, Lietuvos onkologų draugijos, Lietuvos patologų draugijos, Lietuvos plaštakos chirurgijos ir reabilitacijos draugijos, Lietuvos traumatologų ir ortopedų draugijos, Lietuvos urologų draugijos, Lietuvos vaikų chirurgų draugijos, Lietuvos veido ir žandikaulių chirurgų draugijos, Lietuvos vertebrologų draugijos, Vilniaus chirurgų draugijos, Kauno krašto chirurgų draugijos, Klaipėdos krašto chirurgų draugijos, Šiaulių krašto chirurgų draugijos, Panevėžio krašto chirurgų draugijos žurnalas. Jis yra atviras ne tik chirurginio profilio, bet ir visoms draugijoms, medikams, bendradarbiaujantiems su chirurgais. Leidinys yra registruotas recenzuojamas periodinis Lietuvos Respublikos mokslo žurnalas.
Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

„Lietuvos istorijos studijos“ – Vilniaus universiteto istorikų leidžiamas periodinis leidinys. Jame skelbiami istorikų mokslininkų ir doktorantų naujausi praeities tyrinėjimai, publikuojami užmarštin nugrimzdę ir iš naujo surasti istorijos dokumentai, memuarai, ankstesniųjų epochų istorikų darbai.

Leidinyje spausdinami ir užsienio istorikų mokslo darbai, tyrinėjantys Lietuvos praeitį, jos istorinę raidą. Anonsuojami ir recenzuojami Lietuvoje bei kitose šalyse pasirodę naujausi moksliniai tyrinėjimai, skelbiama Vilniaus universiteto ir visos šalies istorikų mokslinio gyvenimo kronika, minimos iškiliausių tyrinėtojų sukaktys, reikšmingos Lietuvai datos.

„Lietuvos istorijos studijos“ stengiasi aprėpti Lietuvos istorijos ir kultūros visumą. Šiame leidinyje gilinamasi į lietuvių tautos valstybingumo, materialinės ir dvasinės kultūros raidą, jos sąveiką su kitomis tautomis, apmąstoma pastarosios vieta pasaulio civilizacijoje. Čia pateikiamos diskusijos, nuomonių ir vertinimų įvairovė, originalios įžvalgos.

„Lietuvos istorijos studijų“ leidinyje galima rasti mokslinės ir pažintinės informacijos kiekvienam besidominčiam Lietuvos praeitimi ir dabartimi, išeivija, jos ryšių su gimtuoju kraštu istorija, apskritai civilizacija, jos kultūros raida, tarptautiniais santykiais. Tai puiki galimybė susipažinti su žymių Lietuvos istorijos tyrinėtojų naujausiomis publikacijomis, istorine mintimi Lietuvoje.

Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

ISSN: 0258–0802
eISSN: 1648–1143

 

Tarptautinis žurnalas Literatūra skirtas įvairių literatūrų ir kultūrų tyrimams. Jame spausdinami mokslo straipsniai, akademinės recenzijos, moksliškai komentuoti vertimai, šaltinių publikacijos, pranešimai apie konferencijas. Gali būti spausdinama ir konferencijų medžiaga. Kiekvienais metais išleidžiami keturi Literatūros numeriai, skirti lietuvių, antikinės, rusų ir slavų bei Vakarų literatūrų paveldui ir jų recepcijai Lietuvoje tirti.

Žurnale publikuojami straipsniai parašyti anglų, lietuvių, prancūzų, rusų ar vokiečių kalbomis. Kiekvieną straipsnį recenzuoja bent du anoniminiai recenzentai, jiems pateikiami nuasmeninti rankraščiai.

Žurnalo Literatūra turinys yra pasiekiamas per šias duomenų bazes / direktorijas:

 • CEEOL
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • EBSCO Literary Reference Center Plus
 • ERIH PLUS
 • Gale
 • HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link)
 • Lituanistika
 • MLA International Bibliography
 • MLA  Directory of Periodicals
 • National Institute of Standards and Technology Virtual Library
 • Primo Central (ExLibris)
 • ProQuest (per MLA)
 • Russian Academy of Sciences Bibliographies (EBSCO)
 • TOC Premier (EBSCO)
 • Ulrichs Web
 • Universitatsbibliothek Regensburg
 • WorldCat

Skaitytojui suteikiama atvira prieiga prie žurnalo turinio, nes taip užtikrinama mokslinių tyrimų sklaida pasauliniu mastu. Literatūra suteikia teisę neribotai naudoti portale esančius straipsnius ar jų dalis išimtinai nekomerciniais tikslais, nurodant autorių ir pirminį šaltinį pagal Kūrybinių bendrijų (Creative Commons) licenciją (CC BY-NC 4.0). Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Žurnalo redkolegija ir recenzentai vadovaujasi COPE (Committee on Publication Ethics) skelbiamais mokslo žurnalų leidybos etikos principais.

Žurnalas leidžiamas nuo 1958 m.

Viršelio nuotrauka: P. Repšio freskos Vilniaus universitete, Lietuvių filologijos centre.
Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Politologija yra seniausiai Lietuvoje leidžiamas periodinis žurnalas, skirtas politikos mokslams. Tai vienintelis žurnalas Lietuvoje, skirtas visoms politikos mokslų ir tarptautinių santykių kryptims bei tarpdisciplinėms temoms. 1989 m. įsteigtas žurnalas „Politika“, 1991 m. buvo pervadintas į „Politologiją“. 1991–1998 m. „Politologija“ buvo leidžiama du kartus per metus. Nuo 1995 m. žurnalą leidžia VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. Nuo 1999 m. „Politologijos“ žurnalas reguliariai leidžiamas 4 kartus per metus.

„Politologijos“ žurnalas yra įtrauktas į mokslo leidinių, kuriuose publikuoti mokslo straipsniai pripažįstami suteikiant mokslo laipsnį, sąrašą. „Politologijos“ straipsniai ir jų santraukos įtraukti į Scopus (nuo 2012 m.), SCImago Journal & Country Rank (nuo 2012 m.),  The Central and Eastern European Online Library -CEEOL (nuo 2001 m.), International Political Science Abstracts –IPSA (nuo 2004 m.), EBSCO Political Science Complete Databases (nuo 2008 m.) duomenų bazes.

Akademiniai straipsniai yra recenzuojami dvigubo anonimiškumo (angl. „blind peer review“) principu.

Vyriausiasis redaktorius (nuo 2009 m.) – prof.dr. Tomas Janeliūnas.

Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Leidinyje spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, gvildenantys įvairias filosofijos problemas. Skelbiame ir recenzijas, filosofijos tekstų vertimus bei filosofinio gyvenimo kroniką. Straipsnius įvertina (anonimiškai) du moksliniai recenzentai. Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.

Prieinama duomenų bazėse:

 • The Philosopher’s Index (2000)
 • SCOPUS (2002)
 • Arts & Humanities Citation Index® (Web of Science) (2005)
 • Current Contents® / Arts & Humanities (Web of Science) (2005)
 • CEEOL (2005)
 • Central & Eastern European Academic Source (2007)
 • Humanities International Complete (2007)
 • Humanities International Index (2007) 

2016-2019 leidyba finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004).

2009-2015 leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros programą (sutarties Nr. LIT-2-56).

1960-2004 metų elektroninis archyvas sukurtas 2014-2015 m. įgyvendinant projektą „Socialinių ir humanitarinių mokslų žurnalų skaitmeninimas ir prieigos prie duomenų sukūrimas“, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros progamą (sutarties Nr. LIT-8-87). 

Prenumerata:
Vilniaus universiteto leidykla, info@leidykla.vu.lt. Tel. +370 5 268 7184

 

© Vilniaus universitetas, 1968 - 2018

Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Tai yra seniausias ir vienintelis Lietuvoje leidžiamas periodinis žurnalas, skirtas visų psichologijos mokslo krypčių ir tarpdisciplinėms temoms. Nuo 1962 iki 1979 metų Vilniaus universitetas leido žurnalą „Pedagogika ir psichologija“, o nuo 1980 metų buvo pradėtas leisti savarankiškas „Psichologijos“ žurnalas, kuriame skelbiamiempiriniai, analitiniai apžvalginiai ir teoriniai moksliniai straipsniai, parašyti lietuvių arba anglų kalbomis. Pateiktus rankraščius anonimiškai vertina du moksliniai recenzentai. Šiuo metu žurnalas reguliariai leidžiamas du kartus per metus.
„Psichologijos“ žurnalas yra įtrauktas į Lietuvos mokslo leidinių, kuriuose publikuoti mokslo straipsniai pripažįstami suteikiant mokslo laipsnį, sąrašą, patvirtintą Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Jo platinimu ir prenumerata rūpinasi VU Leidykla
(el. paštas: info@leidykla.vu.lt, tel.: +370 5 268 70 84).

Psichologijos“ žurnalas referuojamas:
Amerikos psichologų asociacijos duomenų bazėje PsycInfo
EBSCO duomenų bazėje Academic Search Complete
Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Žurnalas „Religija ir kultūra“ skirtas tarpdisciplininiams religijos fenomeno bei religijos ir kultūros santykio tyrimams, integruotai apimantiems religijotyrines, religijos filosofijos ir etc. disciplinas. Žurnale skelbiami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, analizuojantys įvairias religijos, filosofijos ir kultūros problemas. Taip pat publikuojamos diskusijos, vertimai, mokslinės veiklos apžvalgos. Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis. Straipsnius įvertina (anonimiškai) du moksliniai recenzentai. 

Prieinama duomenų bazėse:
EBSCO Humanities International Complete (2007) 

2016–2019 m. leidyba finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (su Lietuvos mokslų akademija, projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004).

2008–2013 m. leidyba finansuota Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba“ (su Lietuvos mokslų akademija, VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002). 

Nuo 2001 m. VU RSTC rengia kasmetines konferencijas „Religija ir kultūra”. Tais pačiais metais RSTC pradėtas vykdyti ir mokslinis projektas „Religija ir kultūra”, kurio rezultatai pristatomi ir apibendrinami kasmet vykstančiose konferencijose ir seminaruose. 2004 m. pabaigoje pasirodė pirmasis žurnalo „Religija ir kultūra” numeris, pristatantis RSTC mokslininkų ir kitų projekto dalyvių ankstesnių metų tyrinėjimų rezultatus.

Nuo 2006 metų išleistus žurnalo numerius galite paskaityti „archyve“.

Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Tarptautinis keturkalbis recenzuojamas mokslo darbų žurnalas, skirtas:

 • lingvistiniams tyrimams,
 • literatūros naratyvų ir kontekstų problematikai,
 • reklamos diskurso paveikumo klausimams,
 • vertimo teorijai ir praktikai.

Leidinyje spausdinami originalūs probleminiai straipsniai, recenzijos, diskusijos, mokslinės veiklos apžvalgos. Žurnale kviečiami bendradarbiauti įvairių humanitarinių mokslų krypčių mokslininkai. Prioritetas teikiamas tarpdalykiniams tyrinėjimams.

Mokslinio žurnalo iniciatorius ir pagrindinis leidėjas – VU Kauno fakultetas, partneris-leidėjas – Jano Kochanovskio universiteto Kielcuose Humanitarinis fakultetas (Lenkija). Tarptautinė žurnalo redaktorių kolegija siekia supažindinti žurnalą leidžiančių šalių mokslininkus su naujausiais humanitarinės krypties tyrimais, intensyvinti mokslinių idėjų funkcionavimą bei sklaidą tarptautinėje erdvėje.

Mokslinis žurnalas leidžiamas tik elektroniniu ir spausdintu formatais.

Per metus išeina du numeriai: balandžio 25 d. ir spalio 25 d. Straipsniai pavasario numeriui priimami iki gruodžio 1 d., rudens – iki birželio 1 d.

Žurnale spausdinami straipsniai lietuvių, anglų, lenkų ir rusų kalbomis. Leidinyje skelbiami tik straipsniai, nepublikuoti nei viena iš pagrindinių leidinio kalbų.

Respectus Philologicus redkolegijai įteikti mokslo straipsniai tikrinami plagijavimo prevencijos sistema CrossCheck, anonimiškai vertinami ne mažiau kaip dviejų recenzentų (vienas iš jų – redakcinės kolegijos narys). Akademiniai straipsniai yra recenzuojami dvigubo anonimiškumo (angl. double-blind peer review) principu (autorių ir recenzentą identifikuojanti informacija įslaptinama).

Respectus Philologicus įtrauktas į šias tarptautines duomenų bazes / direktorijas:

 • Arianta (naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
 • Duotrope (subscription-based service for writers and artists)
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
 • EBSCOhost Research Databases
  • Humanities International Complete
  • Humanities International Index
  • Humanities Source
  • TOC Premier Table of Contents
  • Google Scholar
  • Index Copernicus
  • Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
  • Linguistic Bibliography Online (BrillOnline Bibliographies)
  • Lituanistika (Database of the Humanities and Social Sciences in Lithuania)
  • Modern Language Association International Bibliography (MLA)
  • Polska Bibliografia Naukowa (PNB)
  • Scilit
  • UlrichsWeb (Global Serials Directory) / Ulrich’s Periodicals Directory
  • WordCat

Skaitytojui suteikiama atvira prieiga prie žurnalo turinio, nes taip užtikrinama mokslinių tyrimų sklaida pasauliniu mastu. Respectus Philologicus suteikia teisę neribotai naudoti interneto svetainėje patalpintus ir publikuotus straipsnius ar jų dalis išimtinai nekomerciniais tikslais, nurodant autorių ir pirminį šaltinį. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Žurnalo redkolegija ir recenzentai  vadovaujasi COPE (the Committee on Publication Ethics, https://publicationethics.org/) skelbiamais mokslo žurnalų leidybos etikos principais (https://pub licationethics.org/node/11184). Autoriai, norintys publikuoti straipsnius žurnale Respectus Philologicus, taip pat skatinami vadovautis COPE skelbiamais etikos ir sąžiningumo principais.

Žurnalas leidžiamas nuo 1999 m.

Mokslinio žurnalo vyr. redaktorė – prof. dr. Gabija Bankauskaitė-Sereikienė

Visi žurnalo numeriai čia

Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Tarptautinis žurnalas Slavistica Vilnensis yra Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto periodinis (kasmetinis) recenzuojamas mokslo darbų leidinys, įsteigtas 1958 m. Iki 1997 m. buvo leidžiamas pavadinimu Kalbotyra (2), nuo 1997 m. iki 2014 m. - pavadinimu Slavistica Vilnensis (Kalbotyra (2)), nuo 2014 m - pavadinimu Slavistica Vilnensis. Žurnalą rengia VU Rusų filologijos katedra ir Polonistikos centras, leidžia VU leidykla. Nuo 2009 m. visos žurnalo publikacijos prieinamos elektroniniu būdu.
Žurnalą Slavistica Vilnensis redaktorių kolegijos nariai yra autoritetingi slavistai iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Estijos, Vokietijos, Norvegijos, JAV mokslo įstaigų. Slavistica Vilnensis mokslo darbų leidinyje publikuojami straipsniai tiek žinomų, tiek jaunų mokslininkų iš Lietuvos ir kitų Europos šalių, taip pat iš JAV.

Žurnalo mokslinė problematika: paleoslavistika, slavų ir baltų kalbų santykiai, LDK kalbų ir raštijos istorija, slavų raštijos istorija ir slavų kalbų istorinė gramatika, lyginamoji, tipologinė ir kontrastyvinė (gretinamoji) slavų kalbų gramatika, slavų dialektologija, etnolingvistika ir folkloras, sinchroniniai dabartinių slavų kalbų tyrimai, slavų kalbotyros istoriografija; slavų kultūros tyrimai; vertimas, lingvodidaktika ir kt. Taip pat žurnale skelbiamos mokslinės slavistų diskusijos, naujausių slavistikos veikalų recenzijos, informacija apie mokslo renginius ir kitus įvykius, personalijos ir bibliografijos.

Publikacijų kalba. Žurnale skelbiami straipsniai lietuvių, visų slavų, anglų, vokiečių kalbomis.
Publikavimo dažnumas. Žurnalas Slavistica Vilnensis leidžiamas kartą per metus. Straipsniai eiliniam leidinio numeriui priimami kasmet iki balandžio 25 d.
Recenzavimas. Redakcijai įteikti tekstai recenzuojami dviejų redakcijos paskirtų anoniminių recenzentų (redaktorių kolegijos narių ir / ar išorės ekspertų). Jų nuomonėms išsiskyrus, ieškoma trečio recenzento. Vertinama: straipsnio struktūros atitikimas mokslinėms publikacijoms keliamiems reikalavimams, tikslo ar uždavinių formulavimas; empirinės medžiagos patikimumas, išvadų pagrįstumas, straipsnio aktualumas ir naujumas; literatūros ir šaltinių sąrašo reprezentatyvumas; anotacijos, raktažodžių ir santraukos informatyvumas; stiliaus tinkamumas ir kalbos taisyklingumas.
Indeksavimas. Mokslo darbų leidinysSlavistica Vilnensis įtrauktas į tarptautines duomenų bazes EBSCO (www.ebsco.com), Lituanistika (www.lituanistikadb.lt).
Laisvos prieigos politika. Skaitytojui suteikiama atvira prieiga prie žurnalo turinio, vadovaujantis tarptautiniu principu, kad vieša prieiga prie mokslinių tyrimų rezultatų skatina žinių mainus pasauliniu mastu.
Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Vilniaus Universiteto Socialinio darbo katedros nuo 2001 metų leidžiamas mokslo žurnalas STEPP (Socialinė Teorija, Empirija, Politika ir Praktika) – pirmasis socialinio darbo žurnalas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Nuo 2009 metų žurnalo straipsniai pradėti recenzuoti, o 2013 metais atnaujinta redakcinė kolegija ir numatyta periodiška žurnalo leidyba.
Žurnale publikuojami originalūs recenzuojami moksliniai straipsniai socialinio darbo ir socialinės politikos klausimais. Žurnalo redakcinę kolegiją sudaro įvairių mokslo krypčių Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai, aktyviai vykdantys mokslinius tyrimus bei kitą mokslinę veiklą socialinio darbo ir socialinės politikos srityse.
Du kartus per metus leidžiamas žurnalas STEPP skirtas mokslininkams, tyrėjams, praktikams ir studentams, kuriuos domina socialinio darbo ir socialinės politikos problematika Lietuvoje ir pasaulyje.
Spausdintos žurnalo versijos ISSN 1648-2425
Elektroninės žurnalo versijos ISSN 2345-0266

STEPP publikuoti straipsniai yra referuojami šiose tarptautinėse duomenų bazėse:

 • Central and Eastern European Online Library – C.E.E.O.L.
 • Index Copernicus International - ICI
 • Thomson Reuters - Emerging Sources Citation Index
 • Google Scholar
Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Sociologija. Mintis ir veiksmas - akademinis žurnalas, kritiškai analizuojantis šių dienų visuomenės ir kultūros pokyčius, socialinės teorijos raidą bei besikeičiančios sociologijos savivoką. Nors dominuojanti žurnalo tema yra socialinė teorija ir metodologinės socialinio pažinimo prielaidos, žurnalui nesvetima politinės sociologijos, lyčių studijos, nacionalizmo, meno sociologijos, socialinės stratifikacijos, kriminologijos ir socialinio identiteto problematika. Siekiant akademinio dialogo ir tarpdalykinių ryšių, žurnale publikuojami ne tik sociologiniai tyrinėjimai, bet ir socialinės psichologijos, filosofijos, istorijos, politikos mokslų bei antropologijos studijos, o neseniai pasirodžiusios originalios sociologinės knygos bei jų vertimai susilaukia išsamių ir kritinių apžvalgų.
Sociologija. Mintis ir veiksmas pradėtas leisti 1997 metais. Straipsniai yra recenzuojami bei publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis. Apie 15% žurnalo tekstų yra parašyti užsienio autorių anglų kalba. Žurnalas pasirodo du kartus metuose. Naujausio numerio tekstai prieinami arba šiame tinklalapyje, arba žurnalą indeksuojančiose duomenų bazėse.
Žurnalą Sociologija. Mintis ir veiksmas leidžia:

Vilniaus universiteto Sociologijos katedra
Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centras
Lietuvos sociologų draugija

Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Nuo 1957 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas leidžia periodinį žurnalą „VU mokslo darbai. Teisė". Tai keturiskart į metus pasirodantis leidinys, kuriame savo straipsnius skelbia visų pagrindinių Lietuvos ir užsienio švietimo įstaigų bei įvairių teisinių institucijų darbuotojai. Jis, leidžiamas kelių šimtų egzempliorių tiražu, reprezentuoja teisės mokslą Lietuvoje ir užsienyje.
„Teisės“ redaktorių kolegiją sudaro aktyvūs Lietuvos ir užsienio mokslininkai, atstovaujantys Vilniaus ir Mykolo Romerio universitetams, Teisės institutui, Frankfurto prie Maino Johano Volfgango Getės (Vokietija), Lodzės (Lenkija), Oslo (Norvegija), Maskvos valstybiniam M. Lomonosovo (Rusija), Eurazijos nacionaliniam L. Gumiliovo (Kazachstanas) universitetams."
Straipsniai, neatitinkantys formalių moksliniams straipsniams keliamų reikalavimų, tačiau parašyti aktualia tema ir turinio požiūriu verti teisininkų ir teise besidominčių dėmesio, skelbiami leidinio „Teisė“ specialiajame skyriuje „Teisės aktualijos“.
Leidinys „Teisė“ įtrauktas į Lietuvos mokslo leidinių, kuriuose publikuoti mokslo straipsniai pripažįstami suteikiant mokslo laipsnį, sąrašą, patvirtintą Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Jo platinimu ir prenumerata rūpinasi VU Leidybos direkcija (tel. 8 5 268 70 84).
1 - 25, iš viso 28
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos