Paraiškos
Colloquia
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Atmintinė teikiantiems paraiškas

##submission.submit.submissionChecklistDescription##

 • Straipsnis iki šiol nebuvo publikuotas ir nėra pateiktas kitiems žurnalams (arba paaiškinimai šia tema pateikiami Komentaruose redaktoriui).
 • Straipsnio tekstas pateikiamas Open Office, Microsoft Word arba RTF dokumentų formate.
 • Jei yra, bibliografinėse nuorodose pateikiami URL.
 • Tekstas pateikiamas 12 dydžio šriftu. Kur reikalinga, akcentavimui naudojamas kursyvas, o ne pabrauktas tekstas (kadangi pabrauktas tekstas reiškia nuorodą į internetinius šaltinius). Visos iliustracijos, paveikslai ir lentelės tekste pateikiamos atitinkamose vietose, o ne straipsnio pabaigoje.
 • Straipsnio stilius ir bibliografinės nuorodos tenkina reikalavimus, išdėstytus Reikalavimai autoriams.

Nurodymai autoriams

Bendrosios nuostatos

Recenzuojamame mokslo žurnale Colloquia skelbiami kitur nepublikuoti originalūs moksliniai straipsniai, recenzijos, diskusijos, vertimai, archyvinė medžiaga. Straipsniai ir publikacijos turi atitinkti šias humanitarinių mokslų tyrimų kryp­tis: naujausi XX–XXI a. Lietuvos bei Europos regiono literatūros tyrimai, teorijos darbai, tarpdalykinės literatūros studijos. Priimami recenzuoti ir publikuoti tik tie straipsniai, kurie atitinka žurnalo kryptį. Kiekvieną straipsnį vertina mažiausiai du anoniminiai recenzentai. Taiko­mas dvigubai aklas recenzavimas.

Publikacijų kalbos: lietuvių ir anglų. Mokslinė publikacija turi būti ne trumpesnė nei 0,25 aut. l. (10 000 sp. ž. su tarpais), o mokslo recenzija – 0,35 aut. l. (14 000 sp. ž. su tarpais). Straipsnis ar recenzija negali viršyti 1 autorinio lanko (40 000 sp. ž. su tarpais).

Tekstai turi būti parengti pagal toliau pateikiamus publikacijų struktūros reikalavimus. Straipsnių, parengtų nesilaikant šių reikalavimų, redakcija nesvarsto. Redakcija pasilieka sau teisę, esant reikalui, redaguoti tekstą ir kartu nekeisti jo esmės.

Tekstas turi būti parengtas kompiuterine teksto rengykle „MS Word“, pritaikyta operacinei sistemai „Windows“ (formatas – „doc“ arba „docx“), ir surinktas standartiniu kompiuteriniu šriftu „Times New Roman“ 12 punktų dydžiu. Mokslinio straipsnio apimtis – 40 000 spaudos ženklų su tarpais. Išnašų stilius automatinis, 10 punktų dydžiu, jos žymimos skaičiais ir pateikiamos puslapio apačioje, tekste taikoma ištisinė numeracija.

Grafinė medžiaga (paveikslai, lentelės, schemos, diagramos) turi būti parengta kompiuterinės grafikos priemonėmis; nuotraukos – „tiff“ arba „jpg“ formatais (rinkmenų prievardžiai – *.tif arba *.jpg), ne mažesne kaip 300 dpi skyra. Grafinė medžiaga turi būti pateikta atskirame dokumente. Nurodomas nuotraukų fotografas, kas ir kada fotografuota, nuotraukos šaltinis. Straipsnio autorius privalo turėti leidimą naudoti iliustracinę medžiagą.

Straipsnio struktūra

 • pradmuo:
  1. straipsnio pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis, rašomas mažosiomis raidėmis 14 punktų šriftu;
  2. autoriaus vardas ir pavardė, rašomi mažosiomis raidėmis, lygiuojami prie kairiojo krašto;
  3. įstaigos, kurioje darbas atliktas, pavadinimas straipsnio kalba, autoriaus elektroninio pašto adresas, ORCID;
  4. anotacija lietuvių ir anglų kalbomis (1000–1200 spaudos ženklų);
  5. reikšminiai žodžiai lietuvių ir anglų kalbomis (ne daugiau kaip 6);
 • pagrindinis tekstas, jo išvados;
 • šaltinių ir literatūros sąrašai.

Citavimas ir bibliografiniai aprašai:

Publikacijoje citatos pateikiamos kabutėse. Kiekviena autorinė korekcija citatoje žymima laužtiniais skliaustais.

Įvairiai citatoje ar autoriniame tekste (r e t i n t i, juodinti, pabraukti) žodžiai publikacijoje skiriami vienu būdu – pagal poreikį arba kursyvu, arba kabutėmis. Citatos kitomis kalbomis pateikiamos išverstos į lietuvių kalbą. Prireikus jos pateikiamos ir originalo kalba, ir greta lietuvių.

Lietuviškų ir kitakalbių didesnės apimties (romanų, apysakų, dramų, poemų) literatūros kūrinių, knygų pavadinimai rašomi kursyvu, straipsnių, esė ir mažesnės apimties (apsakymų, novelių, eilėraščių) kūrinių pavadinimai – kabutėse. Nelietuvių autorių kūrinių pavadinimai pateikiami originalo kalba, skliaustuose nurodomas kūrinio pavadinimas lietuvių kalba.

Visi asmenvardžiai pateikiami originalo rašybos forma ir pilni, įskaitant ir vardus; jei tik įmanoma, nustatomi šaltinyje inicialais likę vardai. Pirmą kartą tekste minimas pilnas asmenvardis, toliau rekomenduojama rašyti tik pavardę (kai kuriais atvejais su inicialu).

Po citatos arba jos perpasakojimo skliaustuose pateikiamos literatūros ir šaltinių nuorodos: nurodoma autoriaus, leidinio sudarytojo, redaktoriaus ar parengėjo pavardė (pavardės), publikacijos metai, puslapis (Biržiška 1925: 10–11; [Gira] 1911: 9; Litovkina et al. 2008: 250). Šaltiniai žymėtini pasirinkus vieningą sistemą (rekomenduojama vartoti santrumpas). Kai reikia nurodyti leidinių tomą, jis rašomas arabiškais skaitmenimis prieš puslapio numerį (BRMŠ 2: 45; BsJK: 383, nr. 4). Tais atvejais, kai patogiau nurodyti ne leidinio puslapį, o iš jo cituojamo teksto numerį, nurodoma leidinys, tomas, numeris (LLD 21 nr. 225). Ir tekste, ir iškeltinėje citatoje literatūros ar šaltinio nuoroda dedama prieš skyrybos ženklą. Autoriaus pavardės galima neminėti, jei iš konteksto visiškai aišku, kuriam autoriui priklauso nurodomas darbas. Jeigu šaltinis minimas kelis kartus iš eilės, nuorodą galima kartoti arba rašyti (Ten pat: 17). Jeigu šaltinis turi daugiau negu du autorius, nurodoma tik pirmojo autoriaus pavardė: (Kubilius ir kt. 1999: 131). Jei literatūros sąraše du ar daugiau autorių yra bendrapavardžiai, autoriaus pavardė nuorodoje papildoma vardo inicialu: (Kubilius V. 1999: 15).

Bibliografiniai reikalavimai

Literatūros ir šaltinių sąrašas pateikiamas mokslinės publikacijos pabaigoje abėcėlės tvarka. Pirmiausiai pateikiamos lotyniškosios abėcėlės pozicijos, po jų – kirilikos ar kitos abėcėlės tekstai. To paties autoriaus publikacijos, išleistos tais pačiais metais, atskiriamos raidėmis (a, b, c...). Kai autorių arba sudarytojų yra daugiau negu trys, nurodomas tik pirmasis ir santrumpa et al. Aprašant slapyvardžiu ar inicialais pasirašytą publikaciją, laužtiniuose skliaustuose pirma nurodomas asmenvardis. Privalu nurodyti šaltinio DOI.

Bibliografiniame apraše nurodoma:

knygos, monografijos

Autoriaus pavardė ir vardas leidimo metai. Knygos pavadinimas kursyvu, leidimo vieta: leidykla (leidėjas):

Valentas Skirmantas 1997. Lingvistinis pasaulis poezijoje, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Goštautienė Rūta (sud.) 1992. Muzika kaip kultūros tekstas, Vilnius: Apostrofa.

Mathon Geneviève, Lauffer David 2014. Beckett et la musique, Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg.

Smith Sidonie, Watson Julia 2010. Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life Narratives, 2nd edition, Mineapolis, London: University of Minnesota Press.

Jei pasirašyta slapyvardžiu, asmenvardis nurodomas prieš jį laužtiniuose skliaustuose:

[Gira Liudas], E. Radzikauskas 1934. Lietuviškos eilėdaros kūrimosi raida, d. 1: 16–18 amžiai, Kaunas: Akc. B-vės „Varpo“ spaustuvė.

grožinis kūrinys, straipsnis ar kitas smulkesnis tekstas iš knygos

Autoriaus pavardė ir vardas leidimo metai. Grožinio kūrinio, straipsnio ar kito smulkesnio teksto pavadinimas, in: Knygos autoriaus Vardas Pavardė, Knygos pavadinimas. Leidimo vieta: Leidėjas, puslapiai.

Geda Sigitas 1985. „Georgas Traklis“, in: Georgas Traklis, Eilėraščiai, iš vokiečių k. vertė Sigitas Geda, Vilnius: Vaga, 68–70.

Autoriaus pavardė ir vardas leidimo metai. Grožinio kūrinio, straipsnio ar kito smulkesnio teksto pavadinimas, in: Knygos pavadinimas Knygos sudarytojo ar redaktoriaus (tokiu atveju prieš pavardę pridedama santrumpa sud. arba red.) Vardas Pavardė, Leidimo vieta: Leidėjas, puslapiai.

Melnikova Irina 2010. „Intertekstinio tinklo struktūra ir reikšmė Kosto Ostrausko pjesėje ‘Belladonna’“, in: XX a. literatūros teorijos: konceptualioji kritika, sud. Aušra Jurgutienė, Vilnius: LLTI, 421–441.

šaltinis iš archyvo, rankraštyno

[šaltinio] pavadinimas, data, archyvo pavadinimas, fondo numeris, aprašo numeris, bylos numeris, lapo numeris:

LTSR Rašytojų sąjungos valdybos pirmininko pavaduotojo Justino Marcinkevičiaus raštas, [s. a.], Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 34, ap. 1, b. 319, l. 24.

straipsnis žurnale

Autoriaus pavardė ir vardas leidimo metai, straipsnio pavadinimas kabutėse, žurnalo pavadinimas kursyvu, tomo numeris, puslapiai.

Vaškelis Aleksas 1964. „Pietistinis sąjūdis Mažojoje Lietuvoje ir Kristijonas Donelaitis“, Aidai, 3, 103–123.

Georges Robert A. 1981. “Do Narrators Really Digress? A Reconsideration of ‘Audience Asides’ in Narrating”, Western Folklore, 40 (3), 245–252.

straipsnis iš elektroninio leidinio

Autoriaus pavardė ir vardas leidimo metai. Grožinio kūrinio, straipsnio ar kito smulkesnio

teksto pavadinimas, Elektroninio leidinio ar svetainės pavadinimas, prieiga internete: <Interneto puslapio adresas> [žiūr. data] DOI (jeigu suteiktas).

Alkas LT 2013 07 15. Nuspręsta, kas stovės Vilniaus Lukiškių aikštėje? prieiga internete: <http://alkas.lt/2013/07/15/nuspresta-kas-stoves-vilniaus-lukiskiu-aiksteje> [žiūr. 2018 03 19].

Čepaitienė Giedrė 2016. Vakarų aukštaičių kauniškių ir rytų aukštaičių panevėžiškių sociokultūriniai tinklai, Taikomoji kalbotyra, 8, 136–159, prieiga internete: https://taikomojikalbotyra.lt/ojs/index.php/tai-komoji-kalbotyra/article/view/95/86> [žiūr. 2019 02 02], https://doi.org/10.15388/baltistica.22.2.110.

daktaro disertacijos, magistro ar bakalauro darbai

Liškauskaitė Daiva 2006. Gyvenimo istorija kaip folkloristikos objektas: magistro darbas, VU Lietuvių literatūros katedra.

Vācere Laila 2012. Kognitīvā poētika latviešu dainās par ābeli: no formulas uz zīmi: promo-cijas darbs, Rīga: Latvijas universitāte.

e-books

Autoriaus pavardė ir vardas leidimo metai. Knygos ar kito teksto pavadinimas [e-book], Leidimo vieta: Leidėjas, prieiga per internetą: : <Interneto puslapio adresas> [žiūr. data]

Fishman Robert 2005. The rise and fall of suburbia [e-book], Chester: Castle Press, prieiga per internetą: ARU Library website <https://library.aru.ac.uk> [žiūr. 2018 03 19].

DVD, video or film

Pilnas DVD arba video pavadinimas Išleidimo metai. [medijos rūšis] Režisierius, Sukūrimo vieta, Filmo studija (Kitos reikšmingos detalės).

Stiklo šalis 2004. [vaidybinis] Režisierė Janina Lapinskaitė, Lietuva, Studija 2000, pagal Vandos Juknaitės apysaką Stiklo šalis.

Star Wars: The Rise of Skywalker 2020. [DVD] New York: Walt Disney Studios Home Ent.

Macbeth 2015. [film] Directed by Justin Kurzel, USA: StudioCanal, Film4, DMC Film, Anton Capital Entertainment, Creative Scotland, See-Saw Films.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikti šiam tinklapiui, bus naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį - žurnalų leidybai ir publikavimui. Šie duomenys niekada nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).