Viešasis interesas žiniasklaidoje: asmens iškelta vartotojų teisių apsaugos problema kaip viešojo intereso atvejis Lietuvos interneto žiniasklaidoje
Straipsniai
Renata Matkevičienė
Vilniaus universitetas
Marija Stonkienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-12-28
https://doi.org/10.15388/Im.2018.82.3
PDF

Reikšminiai žodžiai

viešasis interesas
žiniasklaida,
žiniasklaidos vaidmenys
viešoji erdvė
vartotojų teisių apsauga
Lietuvos internetinė žiniasklaida

Kaip cituoti

Matkevičienė R., & Stonkienė M. (2018). Viešasis interesas žiniasklaidoje: asmens iškelta vartotojų teisių apsaugos problema kaip viešojo intereso atvejis Lietuvos interneto žiniasklaidoje. Information & Media, 82, 36-49. https://doi.org/10.15388/Im.2018.82.3

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Viešasis gėris yra visuomenės intereso vertybinis pagrindas, ne tik būtinas, bet ir lemiantis bendruomenės, taip pat ir visuomenės egzistavimą. Viešumas kaip viešojo intereso požymis nurodo ne tik viešojo intereso visuotinumą, bet ir žinomumą. Dėl visuomenės poreikio žinoti žiniasklaidos vaidmuo pristatant viešąjį interesą, jį svarstant ir jam atstovaujant yra itin svarbus.

Viešojo intereso aktualumas visuomenei siejamas su socialinių visuomenės poreikių tenkinimu. Kintantys žiniasklaidos vaidmenys, o su tuo susiję ir pokyčiai pristatant viešąjį interesą žiniasklaidoje atkreipia dėmesį į viešojo intereso tyrimo poreikį.

Šiame straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – pasitelkiant konkretaus atvejo tyrimą nustatyti viešojo intereso pristatymą Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje. Straipsnyje analizuojamas šilumos vartotojų teisių gynimo – viešojo intereso – pristatymo Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje atvejis. Siekiant šio tikslo straipsnyje aptariama viešojo intereso samprata, žiniasklaidos vaidmuo iškeliant ir diskutuojant viešąjį interesą ir, pasirinkus konkretų viešojo intereso atvejį, tiriama, kaip viešojo intereso tematika yra pristatoma Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje.

Pasirinktas visuomenės atstovo – Vilniaus miesto Žvėryno rajono bendruomenės nario, teisininko P. Markevičiaus iškeltas viešojo intereso atvejis, susijęs su šilumos vartotojų teisių gynimu nustačius galimus vartotojų teisių pažeidimus. Viešojo intereso atvejo analizei pasirinktos visos 2010–2012 m. Lietuvos internetinės žiniasklaidos publikacijos, surastos pagal esminius žodžius „P. Markevičius“ ir „Vilniaus energija“ Google paieškos sistemoje. Publikacijos buvo tiriamos atliekant kiekybinę ir kokybinę turinio analizę.

PDF

Bibliografinės nuorodos

Literatūra

ABBOTT, Jennifer Y. (2017). Tensions in the scholarshipon participatory journalism and citizen journalism. Annals of the International Communication Association, vol. 41(3–4), p. 78–297.
ASHCROFT, Richard E. (2004). From public interest to political justice. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, vol. 13(1), p. 20–27.
ASLAMA, Minna; ERIKSON, Ingrid (2009). Public spheres, networked publics, networked public spheres? Tracking the Habermasion public sphere in recent discourse. [interaktyvus]. [žiūrėta 2018-07-10]. Prieiga per internetą:.
BELIŪNIENĖ, Lina; BURNYTĖ, Milda; KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ, Eglė; KRIVKA, Egidijus; LANKAUSKAS, Mindaugas; LATVELĖ, Rūta; MATULIONYTĖ, Rita (2015). Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai. Monografija. Vilnius: Eugrimas, 2015.
BURNYTĖ, Milda (2015). Bendruomeninės naudos apskaičiavimo konkretinimas apibrėžiant viešąjį interesą utilitaristinėse teorijose. In L. Beliūnienė, M. Burnytė, E. Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E. Krivka, M. Lankauskas, R. Latvelė, R. Matulionytė. Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai. Monografija. Vilnius: Eugrimas, p. 50–60.
CROTEAU, David; HOYNES, William (2013). Media/society: Industries, images, and audiences. Sage Publications.
CROTEAU, David; HOYNES, William; HOYNES, William D. (2006). The business of media: Corporate media and the public interest. Pine forge press.
DEUZE, Mark (2001). Understanding the impact of the internet: On new media professionalism, mindsets and buzzwords’. [interaktyvus]. EJournalist, vol. 1(1). [žiūrėta 2018-07-22]. Prieiga per internetą: .
FEINTUCK, Mike (2004). ‚The public interest‘ in regulation. Oxford: Oxford University Press, 2004.
FRIEDLAND, Lewis A. (2003). Public journalism: past and future. Dayton: Kettering Foundation Press.
GUMBIS, Jonas (2006). Changes in social phenomena and their conceptualisation: international and national contexts. Socialiniai mokslai, vol. 1(53), p. 7−16.
HÄBERLE, Peter (2006). Öffentliches Interesse als juristisches Problem. Eine Analysevon Gesetzgebung und Rechtsprechung, Berlin: Berliner Wiss-Verlag.
HABERMAS, Jurgen (1989). The structural transformation of the public sphere: an inquiry into a category of bourgeois society. Cambridge: Polity.
HABERMAS, Jurgen (1992). Further refl ectionson the public sphere. In C. Calhoun (ed.). Habermas and the public sphere. Cambridge, MA: MIT Press, p. 421–461.
HABERMAS, Jurgen (2006). Political communication in media society: Does democracy still enjoy an epistemic dimension? The impact of normative theory on empirical research. Communication Theory, vol. 16(4), p. 411–426.
HANITZSCH, Thomas; VOS, Tim P. (2018). Journalism beyond democracy: A new look into journalistic roles in political and everyday life. Journalism, vol. 19(2), p. 146–164.
HELLMAN, Heikki (1999). Legitimations of television programme policies. Patterns of argumentation and discursive convergencies in a multichannel age. In P. Alasuutari (ed.). Rethinking the media audience. London: Sage, p. 105–129.
KARPPINEN, Kari (2006). Media diversity and the politics of criteria. Nordicom Review, vol. 27(2), p. 53–68.
KLIMAS, Evaldas (2012). Ar viešojo intereso gynimas ir nuosavybės teisių apsauga gali harmoningai derėti? In Viešojo intereso veidai: socialinė, teisinė ir ekonominė problematika: rinktinė. Lietuvos laisvosios rinkos institutas, LAWIN, p. 5–30.
KORSAKAITĖ, Diana (2006). Viešasis interesas valstybinio reguliavimo požiūriu: sampratos analizė ir formulavimas. Ekonomika, Nr. 76, p. 36−53.
KRIVKA, Egidijus (2007). Viešojo intereso problema civilinio proceso teisėje. Jurisprudencija, t. 10(100), p. 15–22.
LANKAUSKAS, Mindaugas (2015). Viešojo intereso ir kitų interesų derinimas Lietuvos ir kitų valstybių mokslinėje literatūroje bei teisėkūroje. In L. Beliūnienė, M. Burnytė, E. Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E. Krivka, M. Lankauskas, R. Latvelė, R. Matulionytė. Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai. Monografija. Vilnius: Eugrimas, p. 228–250.
LANKAUSKAS, Mindaugas (2015). Viešojo intereso sampratos konkretinimas sociologijos mokslo idėjų ir visuomenės apklausų kontekstuose. In L. Beliūnienė, M. Burnytė, E. Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E. Krivka, M. Lankauskas, R. Latvelė, R. Matulionytė. Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai. Monografija. Vilnius: Eugrimas, p. 60–69.
LEWIS, Carol W. (2006). In pursuit of the public interest. Public Administration Review, vol. 66/5, p. 694–701.
MASSEY, Brian L.; HAAS, Tani (2002). Does making journalism more public make a difference? A critical review of evaluative research on public journalism. Journalism and Mass Communication Quarterly, vol. 79(3), p. 559–586.
MCQUAIL, Denis (1992). Media performance: Mass communication and the public interest. Sage.
RABOY, Marc; PROULX, Serge; DAHLGREN, Peter (2003). The dilemma of social demand: Shaping media policy in new civic contexts. Gazette (Leiden, Netherlands), Nr. 65(4–5), p. 323–329.
RAVLUŠEVIČIUS, Pavelas (2007). Vartotojų teisių apsaugos ypatumai Europos Sąjungos ir Lietuvos teisėje. Jurisprudencija, t. 9(99), p. 48–53.
SHELLER, Mimi (2004). Automotive emotions: Feeling the car. Theory, Culture & Society, Nr. 21(4/5), p. 221–242.
TRUMPULIS, Ugnius (2010). Žmogaus individualūs interesai kaip viešojo intereso pagrindas. Socialinių mokslų studijos, Nr. 2(6), p. 123–127.
van CUILENBURG, Jan; MCQUAIL, Denis (2003). Media policy paradigm shifts: towards a new communications policy paradigm. European Journal of Communication, vol. 18, Nr. 2, p. 181–207.
VARNELIS, Kazys; FRIEDBERG, Anne (2008). Place: The networking of public space. [interaktyvus]. Networked publics. [žiūrėta 2018-07-22]. Prieiga per internetą: .
VEDEL, Thierry (2009). Pluralism in the French broadcasting system: Between the legacy of history and the challenges of new technologies. In Press freedom and pluralism in Europe. Concepts and conditions. ECREA bookseries, Intellect Publishing, Bristol, UK and Chicago University Press, USA, p. 261–274.
WIMMER, Jeffrey (2005). Counter-public spheres and the revival of the European public sphere. Javnost – The Public, vol. 12(2), p. 93–109.

Lietuvos teisės aktai
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 3K-3-536/2008. [interaktyvus]. [žiūrėta 2018-07-10]. Prieiga per internetą: .
Lietuvos Konstitucinio Teismo nutarimas ,,Dėl AB „Alita“ privatizavimo sutarties pakeitimo“: byla Nr. 2/2010, 2013 m. balandžio 2 d. [interaktyvus]. [žiūrėta 2018-07-12]. Prieiga per internetą: .
Lietuvos Konstitucinio Teismo nutarimas „Dėl kompensacijos už autoriaus teisių ir gretutinių teisių pažeidimą“: byla Nr. 13/2008, 2011 m. sausio 6 d. [interaktyvus]. [žiūrėta 2018-07-10]. Prieiga per internetą: .
Lietuvos Konstitucinio Teismo nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų įstatymo 16 straipsnio pirmosios dalies 2 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“: byla Nr. 13/96, 1997 m. gegužės 6 d. [interaktyvus]. [žiūrėta 2018-07-10]. Prieiga per internetą: .
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas ,,Dėl nuosavybės teisių atkūrimo“: byla Nr. 27/01-5/02-01/03, 2003 m. kovo 4 d. [interaktyvus]. [žiūrėta 2018-07-12]. Prieiga per internetą: .
Lietuvos Konstitucinio Teismo nutarimas ,,Dėl statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, teisinių pasekmių“: byla Nr. 3/2009-24/2009-37/2009-1/2010-3/..., 2011 m. sausio 31 d. [interaktyvus]. [žiūrėta 2018-07-12]. Prieiga per internetą: .
Lietuvos Konstitucinio Teismo nutarimas ,,Dėl teismų sprendimų motyvų surašymo ir skelbimo, sprendimo už akių, taip pat dėl apeliacijos“: byla Nr. 35/03-11/06, 2006 m. rugsėjo 21 d. [interaktyvus]. [žiūrėta 2018-07-12]. Prieiga per internetą:.
Lietuvos Konstitucinio Teismo nutarimas ,,Dėl transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo išmokų už neturtinę žalą“: byla Nr. 36/2006-8/2009-49/2009, 2010 m. vasario 3 d. [interaktyvus]. [žiūrėta 2018-07-12]. Prieiga per internetą: .
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. I1-01/2005. Administracinių teismų praktika, Nr. 7, p. 13–26.
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.