Informacijos valdymo Lietuvos Respublikos ministerijose kritinė analizė
Informacijos ir žinių vadyba
  • Zenona Ona Ona Atkočiūnienė
  • Erika Janiūnienė
  • Giedrė Plepytė-Davidavičienė
Zenona Ona Ona Atkočiūnienė
Erika Janiūnienė
Giedrė Plepytė-Davidavičienė
Publikuota 2014-01-01
PDF

Kaip cituoti

Informacijos valdymo Lietuvos Respublikos ministerijose kritinė analizė (Z. O. O. Atkočiūnienė, E. Janiūnienė, & G. Plepytė-Davidavičienė , Trans.). (2014). Information & Media, 67, 7-25. https://doi.org/10.15388/Im.2014.0.3107

Santrauka

Organizacijų, pramonės šakų ir visuomenės valdymo lygmenyse cirkuliuojanti informacija ir žinios suvokiamos kaip strateginis išteklius, lemiantis šalies ekonominio potencialo darnų augimą bei konkurencinį pranašumą. Šiandieną informacijos valdymas tampa daugiau strategine nei funkcine priemone, sutelkta į organizacijos informacijos, žmonių ir technologinių išteklių planavimą, organizavimą, kontrolę ir koordinavimą, siekiant įgyvendinti bendrą organizacijos strategiją.
Viešojo sektoriaus informacijos vadybos tyrėjai akcentuoja informacijos vadybos svarbą, kuri užtikrina institucijos strateginių tikslų siekimą, optimizuoja sprendimų priėmimo procesą, gerina kokybiškos informacijos panaudojimą priskirtų funkcijų vykdymui, užtikrina efektyvų informacinių paslaugų teikimą piliečiams bei verslo organizacijoms, skatinant pakartotinį informacijos naudojimą. Straipsnio tikslas – išanalizuoti ir įvertinti informacijos valdymo situaciją Lietuvos Respublikos ministerijose1.
Pagrindiniai žodžiai: informacijos svarba, informacijos planavimas, informacinės technologijos, viešasis sektorius, informacijos paieška, informacijos kokybė, informacinė elgsena, informacijos vertinimas.

Information management in Lithuanian ministries: critical analysis
Zenona Ona Atkočiūnienė, Erika Janiūnienė, Giedrė Plepytė-Davidavičienė

Summary
Information and knowledge are understood as a strategic resource which influences the state’s sustainable economic development and competitive advantage on organizational, industrial and public levels of management. Today, information management is becoming rather a strategic than a functional tool focusing on the planning, organization, control and coordination of information, human and technological resources in order to implement the organization’s strategy. This strategic approach is applied to public institutions by seeking to create and implement a coherent information management strategy which could offer universal information to citizens and businesses, promote information reusing, optimize public institutions’ information management.
The aim of the study was to analyze and evaluate the information management situation in the Lithuanian public sector. The research was funded by the Research Council of Lithuania “Information management in the Lithuanian public sector: a critical analysis and perspectives of changes” and was focused on qualitative and quantitative methods. In this article, a group of scientists presents results of a quantitative survey which was conducted using an online questionnaires and questioning the staff of Lithuanian ministries. The quantitative survey data indicate the importance of information and maturity issues in the fields of information technology use, information behavior, institutions’ information quality and the information activities of the ministries.

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>