Organizacijos informacinės brandos vertinimo modelis
Informacijos ir žinių vadyba
Lina Markevičiūtė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3197
PDF

Kaip cituoti

Markevičiūtė L. (2010). Organizacijos informacinės brandos vertinimo modelis. Information & Media, 52, 23-37. https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3197

Santrauka

Kiekvieną organizaciją galima apibūdinti kaip sudėtingą sistemą, veikiančią ir siekiančią savo tikslų informacijos ir informacinių procesų dėka, todėl organizacijos turi skirti deramą dėmesį savo informaciniam potencialui formuoti ir stiprinti. Siekiant sistemingo organizacijos informacinės veiklos vertinimo, užtikrinto tobulinimo ir efektyvesnio bendrųjų tikslų įgyvendinimo, tikslinga taikyti kokybės vadybos metodus. Kokybės vadybos teorija siūlo įvairius tam tikros organizacijos veiklos srities vertinimo ir tobulinimo sprendimus. Vienas iš jų – naudoti veiklos brandos vertinimo modelius.
Šio straipsnio tikslas – pristatyti organizacijos informacinės brandos vertinimo modelį, atitinkantį organizacijos veiklos brandos vertinimo modeliams keliamus reikalavimus. Tikslo siekiama įgyvendinant šiuos uždavinius: 1) straipsnyje analizuojant bendrąją organizacijos brandos ir brandos vertinimo modelių koncepciją išskiriami kokybiniai tokio pobūdžio modelių požymiai; 2) išgryninama organizacijos informacinės brandos samprata; 3) identifikuojami egzistuojančių organizacijos informacinės brandos vertinimo modelių privalumai ir trūkumai; 4) remiantis atlikta analize kuriamas patobulintas informacinės brandos modelis.
Tyrimo metodika. Straipsnis parengtas remiantis teoriniu tyrimu, taikant sisteminės, indukcinės analizės logiką, abstrakcijos, apibendrinimo, dedukcijos metodus. Informacinės brandos modelis tobulintas taikant operacionalizacijos metodą.
Pagrindiniai žodžiai: informacinė organizacijos branda, informacinės brandos vertinimo modelis.

Model of Evaluating Information maturity of organizations
Lina Markevičiūtė

Summary
Every organization is a complex system that operates and reaches its goals thanks to information and information processes. Therefore, an organization has to focus attention on its information potential formation and consolidation. The purpose of the work was to elaborate a model of evaluating organization’s informational maturity, which would meet the requirements to the organization’s activity maturity models. An organization that is applying the evaluation model of its informational maturity, can ensure a systematic evaluation of its informational activity, succenfal development and effective functioning.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.