Įteikti straipsnį

Lietuvos matematikos rinkinys
Įteikti straipsnį

Pateikti straipsnį.

Registracija į LMD konferenciją ir straipsnių į Lietuvos matematikos rinkinį pateikimas vyksta per Electronic Journal Management System (EJMS).

Pagalba: 
Registracija EJMS
Registracija pranešėjams į LMD konferenciją
Registracija į LMD konferenciją (dalyviams nedarantiems pranešimo)
Straipsnio pateikimas  
Pataisyto straipsnio pateikimas
Galutinės straipsnio versijos pateikimas

 

Pateikiant straipsnį, prašome naudotis LMR LaTeX šablonais ir gidu sample.zip
Archive rasite ir pranešimo šablonus (main.tex ir Sablonas.doc)

 

Reikalavimai teikiamam straipsniui:
1. Leidinyje spausdinami visų matematikos šakų straipsniai.
2. Straipsnį pageidautina pateikti lietuvių ar  anglų kalbomis.
3. Galutinai paruošto straipsnio apimtis (kartu su brėžiniais, lentelėmis ar kitomis reikalingomis iliustracijomis, literatūros sąrašu ir straipsnio reziumė) neturi viršyti 12 psl.
4. Po straipsnio pavadinimu rašoma autoriaus (-ių) vardas ir pavardė, institucija, kuriai autorius (-iai) priskiria straipsnį, institucijos (-ijų) adresas, autoriaus (-ių) el. pašto adresas.
5. Po to, jei reikia, pateikiama ir kita papildoma informacija (pvz., nuorodos apie rėmėjus, dedikacijos ir kt.).
6. Prieš straipsnio tekstą pateikiama darbo santrauka (Abstract) ta kalba, kuria rašomas straipsnis, ir raktiniai žodžiai.
7. Straipsnio pabaigoje pridedama darbo reziumė (Summary). Ji pateikiama:
- anglų kalba, jei darbas parašytas lietuviškai;
- lietuvių kalba, jei straipsnis parašytas angliškai.
8. Pageidautina, kad straipsnis turėtų jam būdingą struktūrą (įvadą, išvadas ir vieną ar keletą skyrių).
9. Brėžiniai, algoritmai ar lentelės turi turėti neilgus pavadinimus ir turi tilpti viename puslapyje.
10. Literatūros šaltinių sąrašas pateikiamas abėcėlės tvarka pagal pirmojo autoriaus pavardę, numeruojant šaltinius laužtiniuose skliaustuose.
11. Straipsniai teikiami surinkti LaTeX formate naudojant standartinį Article stilių. Recenzavimui pakanka pateikti straipsnio elektroninę versiją PDF formatu. Redkolegijos priimtą spaudai straipsnį reikia pateikti elektroninėje versijoje (LaTeX failas su atliktais autoriaus taisymais ir jį atitinkantis PDF failas). Visi brėžiniai pateikiami atskirai EPS formatu. Straipsniai, priimti spaudai po recenzavimo procedūros ir po to pateikti redkolegijai kitais formatais (pvz., Word formatu ir pan.), nebus spausdinami.
12. Literatūros šaltiniai renkami standartiniame PLAIN stiliuje.
13. Patartina teikiamą straipsnį rinkti šablone, kurį galima rasti Lietuvos matematikos rinkinio interneto puslapyje. Čia galima rasti ir LaTeX failo rinkimo pavyzdžius.
14. Straipsniai pateikiami per LMR žurnalo duomenų bazę.