Paraiškos
Kalbotyra
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Atmena autoriams [PDF].

Žurnalas Kalbotyra skirtas įvairių kalbų aspektų (taip pat ir tarpkalbinių) tyrimams. Jame spausdinami mokslo straipsniai, knygų recenzijos, pranešimai apie konferencijas. Gali būti spausdinama ir konferencijų medžiaga.

Visi rankraščiai elektronine forma siunčiami redaktorėms elektroniniu paštu (kalbotyra@flf.vu.lt) dviem formatais: Word (*.doc arba *.docx) ir PDF (angl. Portable Document Format, *.pdf). Įrašius dokumentą pdf formatu rekomenduojama patikrinti, ar teksto ir iliustracijų formatavimas išliko nepakitęs.

Publikacijos apimtis paprastai neviršija 8 000 žodžių; kai kuriais atvejais gali būti siūlomi ir ilgesni straipsniai. Pateikiami rankraščiai turi būti parengti pagal toliau išdėstytus reikalavimus viena iš šių kalbų: anglų, lietuvių, prancūzų ar vokiečių. Jei straipsnio kalba autoriui nėra gimtoji, toks tekstas gali būti teikiamas tik suredaguotas gimtakalbio specialisto.
Autorius(-iai) prisiima atsakomybę už tai, kad galutinis pateikiamo publikuoti rankraščio tekstas visiškai atitiktų toliau išdėstytus žurnalo reikalavimus.

Kalbotyra suteikia teisę neribotai naudoti portale esančius straipsnius ar jų dalis išimtinai nekomerciniais tikslais, nurodant autorių ir pirminį šaltinį pagal Kūrybinių bendrijų (Creative Commons) licenciją (CC BY-NC 4.0). Žurnalo redkolegija ir recenzentai vadovaujasi COPE (the Committee on Publication Ethics) skelbiamais mokslo žurnalų leidybos etikos principais. Autoriai, norintys publikuoti straipsnius žurnale Kalbotyra, taip pat skatinami vadovautis COPE skelbiamais etikos ir sąžiningumo principais. Autorius(-iai) privalo garantuoti, kad jų autoriniame darbe nėra pažeistos trečiųjų asmenų autorinės teisės ir, kad tiesiogiai ar netiesiogiai panaudodami kitų autorių mintis, jie pateikia nuorodas į šaltinius. Su autoriais bus pasirašoma Licencinė sutartis ir Sąžiningumo deklaracija.

Kad būtų užtikrintas anoniminis recenzavimas, autorius(-iai) privalo pateikti du variantus: vieną straipsnio tekstą kaip reikalaujama atmenoje, antrą variantą – be nuorodų ar užuominų į autorystę. Straipsnio failas turi būti pateiktas taip, kad jame neliktų duomenų, galinčių padėti identifikuoti autorių (būtina pašalinti informaciją iš dokumento skilties properties).

1 Struktūra ir forma
Pateikiami straipsniai turi atitikti bendruosius straipsniams keliamus reikalavimus. Juose turi būti suformuluotas tyrimo klausimas/problema ir tikslas, apžvelgti ankstesni tiriamos srities darbai, apibūdinti duomenys ir metodai, pateikti rezultatai ir argumentuotos išvados bei nurodyti duomenų šaltiniai ir naudota literatūra. Darbai, neatitinkantys šių reikalavimų, bus grąžinami autoriams taisyti.

Teikiami rankraščiai spausdinami A4 formato lape, kurio paraštės yra tokios:1,5 cmdešinėje,2,5 cmviršuje, kairėje ir apačioje. Puslapiai numeruojami nuo pirmo iki paskutinio viršutiniame dešiniajame puslapio kampe. Tekstas rašomas tarp eilučių paliekant 1,5 intervalą,12 ptTimes New Roman šriftu (jei nereikalaujama kitaip), lygiuojamas tik kairėje.

Straipsnio pradžioje pateikiami:

(1) straipsnio pavadinimas,14 pt, paryškintas

(2) pilnas autoriaus(-ių) vardas(-ai) ir pavardė paryškintu šriftu, institucija; visa informacija rašoma 12 pt šriftu publikacijos kalba, nurodomas visas institucijos pavadinimas, įskaitant katedrą; taip pat nurodomas elektroninio pašto adresas (be pabraukimo), pavyzdžiui:

Evidenciniai būdvardžiai lietuvių akademiniame diskurse
Anna Ruskan
Anglų filologijos katedra
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5
LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: anna.ruskan@flf.vu.lt

(3)  Santrauka
Ji turi būti anglų kalba (180–350 žodžių). Santraukoje turi būti pristatomas tyrimo objektas, problema, metodas ir pagrindiniai rezultatai bei išvados ir apibendrinimai. Santrauka anglų kalba (Abstract) visada būtina. Papildomai galima pateikti santrauką ir kita žurnalo kalba. Prieš santrauką kita nei straipsnio kalba nurodomas straipsnio pavadinimas paryškintai 12 pt ir žodis Abstract  / Santraukata kalba.

(4) Raktažodžiai: 5–7 žodžiai, atskirti kableliais, pateikiami po kiekviena santrauka atitinkama kalba, pvz., po santrauka anglų kalba teikiami raktažodžiai anglų kalba.

2 Tekstas
Tekstas skirstomas į skyrius ir poskyrius, nurodant numerį (1, 1.1, 1.1.1) ir pavadinimą. Numeris ir pavadinimas rašomi paryškintai, bet ne didžiosiomis raidėmis. Visame tekste ištisai pastraipos rašomos be įtraukų pirmosiose eilutėse. Prieš pastraipas paliekamas 12 pt tarpas.

Paveikslai ir lentelės (tekstas rašomas 12 pt) numeruojami atskirai, jų numeriai ir pavadinimai pateikiami apačioje (po pavadinimo taškas nededamas). Iliustracijos turi būti pritaikytos juodai baltai spaudai, jų rezoliucija turi būti ne mažesnė nei 300 dpi. Kursyvu tekste rašomi svetimos kalbos žodžiai. Tai, kas norima pabrėžti, rašoma paryškintai. Laužtiniuose skliaustuose [taip] rašomi autoriaus(-ių) papildymai.

Citatos. Trumpos citatos tekste rašomos išskiriant jas dvigubomis kabutėmis „štai taip“ (citata originalo kalba pateikiama skliausteliuose). Citatos citatose arba perfrazuoti svetimos kalbos žodžiai ir pateikti vertimai rašomi viengubose kabutėse. Ilgesnės nei trijų eilučių citatos (apie 40 žodžių) rašomos kursyvu atskiroje įtrauktoje pastraipoje (įtrauka – 5 pt).

Išvardijimo eilės tvarka žymima mažosiomis raidėmis su vienu skliausteliu, kiekviena sąvoka pateikiama atskiroje įtrauktoje (5 pt) eilutėje, pavyzdžiui:

       a)         pirma frazė / sakinys ...

       b)        antra frazė / sakinys ...

Pavyzdžiai (žodžiai, frazės, sakiniai ir t.t.) teikiami kursyvu ir numeruojami ištisai visame tekste; skaičiai rašomi skliaustuose be įtraukų: (1), (2) ir t.t. Būtina nurodyti pavyzdžių šaltinius, galima naudoti santrumpas.

Vertimas ir glosos būtini visoms citatoms/pavyzdžiams, kurie pateikiami ne publikacijos kalba. Vertimas (rašomas ne kursyvu) paprastai žymimas viengubomis kabutėmis, pavyzdžiui: evidently‘matyt’. Žodžiai sulygiuojami vertikaliai, naudojant tabuliavimo (angl. tab), o ne tarpo (angl. space bar) klavišą. Gramatinė informacija (NOM.SG.F) pateikiama sumažintomis didžiosiomis raidėmis (angl. small caps), pavyzdžiui:

(1) Jai                                 reikia             eiti                 namo.

      she.ᴅᴀᴛ.sɢ                   need.3PRS     go.INF           home.ADV

      ‘She has to go home’

Daugiau apie glosas galima rasti interneto svetainėje adresu: http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php

Išnašos (10 pt) galimos tik išskirtiniais atvejais, norint trumpai paaiškinti (iki 3 eilučių ilgio). Jos numeruojamos ištisai.

Padėka
Ji pateikiama straipsnio gale prieš literatūros sąrašą.

Santrumpų sąrašas pateikiamas prieš Duomenų šaltinius arba Literatūros sąrašą.

Po visu straipsniu nurodoma jo įteikimo redaktorių kolegijai data.

3 Literatūros nuorodos tekste
Visos nuorodos tekste pateikiamos reikiamoje vietoje skliaustuose (autoriaus pavardė ar publikacijos pavadinimas, metai, kablelis, puslapis(-iai), jei reikia), pavyzdžiui, (Dietz 1995, 4–5; Weinrich 2000, 4). Skirtingų autorių nuorodos skiriamos kabliataškiais, pavyzdžiui, (Aijmer 1996, 1997; van der Auwera, Schalley & Nuyts 2005). Nelotyniška abėcėle (kirilica ir kt.) parašytos autorių pavardės ir publikacijų pavadinimai turi būti transliteruojami.

4 Duomenų šaltiniai ir naudotos literatūros sąrašas
Straipsnio pabaigoje abėcėlės tvarka turi būti pateikiami darbe analizuojamų duomenų šaltiniai ir tikdarbe cituojamų naudotos literatūros šaltinių sąrašas. Kiekvienas šaltinis pateikiamas atskira pastraipa; antroji pastraipos eilutė įtraukiama 10 pt. Straipsnių ir knygų pavadinimuose didžiąja raide rašomas tik pirmasis pavadinimo žodis ir tikriniai žodžiai. Jei straipsnis rašomas ne lietuvių kalba, literatūros sąraše teikiamus knygų ir straipsnių pavadinimus lietuvių, latvių, rusų, lenkų kalba būtina išversti į straipsnio kalbą ir pateikti juos laužtiniuose skliaustuose, pavyzdžiui:

Holvoet, Axel, Loreta Semėnienė, red. 2004. Gramatinių kategorijų tyrimai. [Studies in grammatical categories]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Literatūros sąraše nelietuviškos pavardės, prasidedančios raidėmis Q, W, X, Y, teikiamos pagal lotynų abėcėlę.

Prašome rašyti pagal pateiktus pavyzdžius:

Duomenų šaltiniai
BNCThe British National Corpus. Davies, M. 2004–. BYU–BNC. Available at: http://corpus.byu.edu/bnc
CorALit Lietuvių mokslo kalbos tekstynas (Corpus Academicum Lithuanicum). Interneto prieiga: http://www.coralit.lt/

Literatūros sąrašas
Ambrazas, Vytautas. 1990. Sravnitel’nyj sintaksis pričastij baltijskich jazykov. [Comparative syntax of participles in Baltic languages]. Vilnius: Mokslas.
Barbieri, Federica. 2008. Patterns of age-based linguistic variation in American English. Journal of Sociolinguistics 12 (1), 58–88.
Bolinger, Dwight. 1965. The atomization of meaning. Language 41, 555–573.
Gansel, Christina, Frank Jürgens. 2007. Textlinguistik und TextgrammatikEine Einführung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Haß, Ulrike, Hg. 2005. Grundfragen der elektronischen Lexikographieelexiko – das Online-Informationssystem zum deutschen Wortschatz. Berlin, New York: Walter de Gruyter.
Holvoet, Axel, Loreta Semėnienė, red. 2004. Gramatinių kategorijų tyrimai. [Studies in grammatical categories]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
Huddleston, Rodney & Geoffrey K. Pullum, eds. 2002. The Cambridge grammar of the English language. Cambridge: Cambridge University Press.
Jaszczolt, Katarzyna. 2009. Default semantics. In The Oxford handbook of linguistic analysis. Bernd Heine & Heiko Narrog, eds. Oxford: Oxford University Press. 193–221.
Kleiber, Georges. 1990. La sémantique du prototype: catégories et sens lexical. Paris: Presses Universitaires de France.
Langacker, Ronald W. 1991. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 2. Descriptive application. Stanford:StanfordUniversity Press.
Rayson, Paul. 2004. Log-likelihood calculator. Available at: www.ucrel.lancs.ac.uk. Accessed: 5 October 2008.
Šinkūnienė, Jolanta. 2011. Autoriaus pozicijos švelninimas rašytiniame moksliniame diskurse: gretinamasis tyrimas. [Hedging in written academic discourse: A cross-linguistic and cross-disciplinary study], (ms.). Humanitarinių mokslų daktaro disertacija [PhD dissertation]. Vilnius: Vilniaus universitetas.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikti šiam tinklapiui, bus naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį - žurnalų leidybai ir publikavimui. Šie duomenys niekada nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).