Neasmenuojamosios veiksmažodžių formos – vertimo rifa
Straipsniai
Jelena Brazauskienė
Irena Miškinienė
Publikuota 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Klbt.2007.7556
PDF

Kaip cituoti

Brazauskienė J. ir Miškinienė I. (2007) „Neasmenuojamosios veiksmažodžių formos – vertimo rifa“, Kalbotyra, 570, p. 40-45. doi: 10.15388/Klbt.2007.7556.

Santrauka

Nekelia abejoniø tai, kad þmogaus, norinèio tapti geru vertëju, þodynas (aktyvusis ir pasyvusis) turi bûti kuo platesnis, nes në vienas dvikalbis þodynas tiesiog negali aprëpti visos þodþiø vartosenos visovës. Taip pat vertëjui yra svarbu gerai iðmanyti ir savo gimtosios, ir iðmoktos kalbos morfologinës sistemos ypatumus. Atrodo, kad kalbø mokymo sistema tuo ir yra grindþiama: mokome ir mokomës „naujø þodþiø“ ir „gramatikos“. Taèiau mokydami vertimo, neturëtume pamirðti, kad yra labai svarbu kreipti dëmesá á kalbø gramatinius ypatumus bei gretinti juos.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.