Paraiškos
Literatūra
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Literatūra

Atmena autoriams

Nurodymai autoriams PDF formatu

Žurnalas Literatūra skirtas įvairių literatūrų ir kultūrų tyrimams. Jame spausdinami mokslo straipsniai, akademinės recenzijos, moksliškai komentuoti vertimai, šaltinių publikacijos, pranešimai apie konferencijas. Gali būti spausdinama ir konferencijų medžiaga.

Pateikiami straipsniai ir recenzijos neturi būti publikuoti anksčiau ar atiduoti publikuoti kituose leidiniuose. Kiekvieną iš jų recenzuoja bent du anoniminiai recenzentai, jiems pateikiami nuasmeninti rankraščiai.

Visi rankraščiai įkeliami į žurnalo internetinę sistemą arba elektronine forma siunčiami atitinkamo numerio redaktoriui elektroniniu paštu:

Literatūra 1 (Lietuvių literatūra): llk@flf.vu.lt

Literatūra 2 (Slavų literatūros): galina.michailova@flf.vu.lt

Literatūra 3 (Klasikinė literatūra): nijole.juchneviciene@flf.vu.lt 

Literatūra 4 (Vakarų literatūra): westernliterature@flf.vu.lt

Rankraščiai siunčiami dviem formatais: Word (*.doc arba *.docx) ir PDF (angl. Portable Document Format, *.pdf). Įrašius dokumentą pdf formatu rekomenduojama patikrinti, ar teksto ir iliustracijų formatavimas išliko nepakitęs.

Publikacijos apimtis: iki 40 000 spaudos ženklų; recenzijos apimtis: iki 20 000 spaudos ženklų. Pateikiami rankraščiai turi būti parengti pagal toliau išdėstytus reikalavimus viena iš šių kalbų: anglų, lietuvių, prancūzų, italų, rusų ar vokiečių. Jei straipsnio kalba autoriui (-ei, -iams) nėra gimtoji, toks tekstas gali būti teikiamas tik suredaguotas gimtakalbio specialisto.

Autorius(-iai) prisiima atsakomybę už tai, kad galutinis pateikiamo publikuoti rankraščio tekstas visiškai atitiktų toliau išdėstytus žurnalo reikalavimus.

Autorius(-iai) privalo garantuoti, kad jų autoriniame darbe nėra pažeistos trečiųjų asmenų autorinės teisės ir tai, kad tiesiogiai ar netiesiogiai panaudojant kitų autorių mintis yra pateiktos nuorodos į šaltinius. Su autoriais pasirašoma Licencinė sutartis ir Sąžiningumo deklaracija.

Literatūra suteikia teisę neribotai naudoti portale esančius straipsnius ar jų dalis išimtinai nekomerciniais tikslais, nurodant autorių ir pirminį šaltinį pagal Kūrybinių bendrijų (Creative Commons) licenciją (CC BY-NC 4.0).

Kad būtų užtikrintas anoniminis recenzavimas, autorius(-iai) privalo pateikti du variantus: vieną straipsnio tekstą kaip reikalaujama atmenoje, antrą variantą – be nuorodų ar užuominų į autorystę. Straipsnio failas turi būti pateiktas taip, kad jame neliktų duomenų, galinčių padėti identifikuoti autorių (būtina pašalinti informaciją iš dokumento skilties properties).

Prašome atsiųsti 3 dokumentus:

 1. Autorius (-ė)
 • Autoriaus (-ės) vardas ir pavardė
 • Akademinė priklausomybė
 • pašto adresas
 • ORCID iD
 1. Santrauka
 • Straipsnio pavadinimas
 • Santrauka straipsnio kalba (iki 200 žodžių)
 • Reikšminiai žodžiai (iki 5), indeksavimui
 • Santrauka lietuvių k. (iki 200 žodžių)
 • Reikšminiai žodžiai (iki 5), indeksavimui
 • Santrauka - Abstract - anglų k. (iki 200 žodžių)
 • Reikšminiai žodžiai - Keywords - anglų k. (iki 5), indeksavimui
 • Santraukos anglų kalbos kokybė - autoriaus (-ės) atsakomybė, prašome užtikrinti gimtakalbio reda­gavimą.
 1. Rankraštis
 • Pavadinimas
 • Pagrindinis tekstas
 • Literatūros sąrašas
 • Pastaboms naudojamos išnašos puslapio apačioje, o ne teksto pabaigoje.

Pateikiant straipsnį žurnalo tinklalapyje, į sistemą sukeliami tokie patys duomenys.

Straipsnio struktūra ir forma

Pateikiami straipsniai turi atitikti bendruosius straipsniams keliamus reikalavimus. Juose turi būti suformuluotas tyrimo klausimas/problema ir tikslas, apžvelgti ankstesni tiriamos srities darbai, apibūdinti metodai, pateikta analizė ir argumentuotos išvados bei nurodyti naudoti šaltiniai ir literatūra. Darbai, neatitinkantys šių reikalavimų, bus grąžinami autoriams taisyti.

Teikiami rankraščiai spausdinami A4 formato lape, kurio paraštės yra tokios: 1,5 cm dešinėje, 2,5 cm viršuje, kairėje ir apačioje. Puslapiai numeruojami nuo pirmo iki paskutinio viršutiniame dešiniajame puslapio kampe. Tekstas rašomas tarp eilučių paliekant 1,5 intervalą, 12 pt Times New Roman šriftu (jei nereikalaujama kitaip), lygiuojamas tik kairėje.

Straipsnio pradžioje pateikiami:

 • straipsnio pavadinimas, 14 pt, paryškintas
 • pilnas autoriaus (-ės, -ių) vardas (-ai) ir pavardė (-s) paryškintu šriftu, institucija; visa informacija rašoma 12 pt šriftu publikacijos kalba, nurodomas visas institucijos pavadinimas (įskaitant padalinius), el. pašto ir ORCID paskyros adresai.

Pavyzdžiui: 

Donato Saukos lyginamosios literatūros mokslo projektas: „programa maximum“ 

Brigita Speičytė 
Lietuvių literatūros katedra 
Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų institutas 
Vilniaus universitetas 
El. paštas: brigita.speicyte@flf.vu.lt 
https://orcid.org/0000-0002-3476-7192 

 • Toliau pateikiama santrauka iki 200 žodžių, po jos – 5 reikšminiai žodžiai (12 pt) straipsnio kalba. Žodis ʻSantraukaʼ (Abstract; Résumé; Резюме) rašomas pajuodintu šriftu; po taško toje pačioje eilutėje pateikiamas santraukos tekstas. Frazė (žodis) ʻReikšminiai žodžiaiʼ (Keywords; Mots-clés; Ключевые слова; Schlüsselwörter) rašoma (-as) naujoje eilutėje pajuodintu šriftu, po dvitaškio išvardijami minėti žodžiai, atskirti kableliais. 
 • Toliau pateikiamas straipsnio pavadinimas 14 pt ir straipsnio santrauka (Abstract) bei reikšminiai žodžiai (Keywords) 12 pt anglų kalba. Jei straipsnis parašytas anglų kalba, ši dalis pateikiama lietuvių kalba.

Tekstas

Tekstas gali būti skirstomas į skyrius ir poskyrius, nurodant pavadinimą. Pavadinimai rašomi paryškintai, bet ne didžiosiomis raidėmis. 
Paveikslai ir lentelės (tekstas rašomas 12 pt) numeruojami atskirai, jų numeriai ir pavadinimai pateikiami apačioje (po pavadinimo taškas nededamas). Iliustracijos turi būti pritaikytos nespalvotai spaudai, jų rezoliucija turi būti ne mažesnė nei 300 dpi. Tekste kursyvu rašomi svetimos kalbos žodžiai ar tai, ką norima pabrėžti. Laužtiniuose skliaustuose [taip] rašomi autoriaus (-ės, -ių) papildymai. 
Citatos. Trumpos citatos tekste rašomos išskiriant jas dvigubomis kabutėmis „štai taip“ (citata originalo kalba pateikiama skliausteliuose kursyvu). Citatos citatose arba perfrazuoti svetimos kalbos žodžiai ir pateikti vertimai rašomi viengubose kabutėse. Ilgesnės nei trijų eilučių citatos (apie 40 žodžių) rašomos kursyvu atskiroje įtrauktoje pastraipoje (įtrauka – 5 pt). 
Išnašos (10 pt) pateikiamos puslapio apačioje ir numeruojamos ištisai. 
Santrumpų sąrašas pateikiamas prieš Literatūros sąrašą

Literatūros nuorodos tekste

Prašome cituojant ir nurodant šaltinius vadovautis Harvardo nuorodų sistema: skliaustuose rašoma šaltinio autoriaus pavardė, leidimo metai, puslapis ar puslapiai. Pavyzdžiui: (Daujotytė, 2021, p. 33–34); (Hill, 1999, p. 4). Skirtingų šaltinių nuorodos skiriamos kabliataškiais, pavyzdžiui: (Lukšienė, 1959, p. 34; Lukšienė, 2014, p. 276); (Lindley, 1992; Shohat, 1997). Cituojant daugiau nei vieną to paties autoriaus šaltinį, prašome išskirti mažosiomis abėcėlės raidėmis, pridedamomis prie leidimo metų: (Mekas, 2021a, p. 70); (Mitchell, 2017a, p. 189) arba Mitchell (2017b, p. 189). Nuorodoje autoriaus pavardės rekomenduojama neminėti, jeigu iš sakinio visiškai aišku, kuriam autoriui priklauso nurodomas darbas. Jeigu šaltinis turi daugiau negu du autorius, nu­rodoma tik pirmo autoriaus pavardė, pvz.: (Drėmaitė et al., 2012); (Lewis et al., 1999, p. 233). Jeigu literatūros sąraše du ar daugiau autorių yra bendrapavardžiai, autoriaus pavardė nuorodoje papildoma vardo inicialu. Pvz.: Į tarptautinę diskusiją aktyviai įsitraukė lietuvių filosofai (Petraitis, 1997a; Kazlauskas, P., 1996; Kazlauskas, S., 1997). Jei citatoje yra praleistas segmentas, žymima [...]. Nelotyniška abėcėle (kirilica ir kt.) parašytos autorių pavardės ir publikacijų pavadinimai turi būti transliteruojami, naudojant transliteravimo sistemą BSI.

Keletas pavyzdžių:

Vieno autoriaus knyga

Cituojant tekste: Jameson (191, p. 38) arba (Jameson, 1991, p. 38)

Literatūros sąraše: Jameson, F., 1991. Postmodernism or, the cultural logic of late capitalism. Durham: Duke University Press.

 Kelių autorių knyga

Cituojant tekste: Drėmaitė ir bendraautoriai (2012, p. 81) arba (Drėmaitė et al., 2012, p. 81)

Literatūros sąraše: Drėmaitė M., Petrulis V., Tutlytė J., 2012. Architektūra sovietinėje Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla.

Cituojant tekste: Ashcroftas ir bendrautoriai (1995, pp. 25–26) arba (Ashcroft et al., 1995, pp. 25–26)

Literatūros sąraše: Ashcroft, B., Griffiths, G., Tiffin, H., 1995. The post-colonial studies reader. London: Routledge.

Knygos skyrius

Cituojant tekste: Tūtlytė (2003, p. 104) arba (Tūtlytė, 2003, p. 104)

Literatūros sąraše: Tūtlytė, R., 2003. Nuo maištingos bohemos iki tylių meditacijų. In: G. Viliūnas, sud. Naujausioji lietuvių literatūra. Vilnius: Alma littera.

Cituojant tekste: Beal (2020, p. 297) arba (Beal, 2020, p. 297)

Literatūros sąraše: Beal, T., 2020. Introduction to religion and its monsters. In: J.F.Weinstock, ed. The monster theory reader. Minneapolis and London: University of Minnesota Press.

Straipsnis žurnale

Cituojant tekste: Martinaitis (1998, p. 7) arba (Martinaitis, 1998, p. 7)

Literatūros sąraše: Martinaitis, M., 1998. Šiapus ir anapus Maironio. Literatūra, 36 (1), p. 5–9.

Cituojant tekste: Šeferis (2012, p. 54) arba (Šeferis, 2012, p. 54)

Literatūros sąraše: Šeferis, V., 2012. Kristijono Donelaičio Metų kompozicijos problemos. Literatūra, 54 (1), p. 39–55. https://doi.org/ 10.15388/Litera.2012.1.2424 [Žiūrėta 2023-02-10]

Cituojant tekste: Tuckman (2018, p. 387) arba (Tuckman, 2018, p. 387)

Literatūros sąraše: Tuckman, M., 2018. Hopkins’s impatience. Modern Philology, 115(3), pp. 371–390. https://doi.org/10.1086/694668 [Accessed 20 November 2022].

Rankraštis

Cituojant tekste: (Baranauskas, 1851–1857)

Literatūros sąraše: Baranauskas, A., 1851–1857. Wiersze. [rankraštis] F. 1, b. 572. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštynas.

Cituojant tekste: (Praniauskaitė, 1858, p. 192r)

Literatūros sąraše: Praniauskaitė, K., 1858. Laiškas iš Utenos Juozapui Zavadzkiui į Vilnių, 1858-01-25. [rankraštis]. F. 1135, ap. 7, b. 445. Vilnius: Lietuvos valstybės istorijos archyvas.

Cituojant tekste: (Brown, 1915)

Literatūros sąraše: Brown, P.S., 1915. An address to the farmer. [manuscript] Holdbury Collection. 600. London: Holdbury Library.

Disertacija

Cituojant tekste: Pauliukevičiūtė (2019, p. 227) arba (Pauliukevičiūtė, 2019, p. 227)

Literatūros sąraše: Pauliukevičiūtė, D., 2019. Lazdynų Pelėdos kūryba: melodraminio

režimo problemos ir kontekstai. Daktaro disertacija. Vilniaus universitetas,

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. <https://www.lvb.lt/permalink/f/16nmo04/ELABAETD38580412> [Žiūrėta 2023-01-15]

Cituojant tekste: Duvezin-Caubet (2019, p. 12) arba (Duvezin-Caubet, 2019, p.12)

Literatūros sąraše: Duvezin-Caubet, C.,  2019. Dragons à vapeur: vers une poétique de la fantasy néo-victorienne con- temporaine. DEd Université Côte d’Azur. Available at: <https://hal.science/tel-01680496/> [Accessed 10 September 2022].

Išsamiau apie Harvardo citavimo stilių žr. https://library.aru.ac.uk/referencing/harvard.htm

Duomenų šaltiniai ir naudotos literatūros sąrašas

Straipsnio pabaigoje abėcėlės tvarka turi būti pateikiami darbe analizuojamų duomenų šaltiniai ir tik darbe naudotos literatūros šaltinių sąrašas. Kiekvienas šaltinis pateikiamas atskira pastraipa; antroji pastraipos eilutė įtraukiama 10 pt. Straipsnių ir knygų pavadinimuose didžiąja raide rašomas tik pirmasis pavadinimo žodis ir tikriniai žodžiai. Straipsniuose rusų k. laužtiniuose skliaustuose reikia patekti knygų ir straipsnių pavadinimus anglų kalba bei pateikti du literatūros sąrašus: Literatūros sąrašą rusų kalba ir References: transliteruotas Literatūros sąrašą, kur pavadinimai išversti į anglų kalbą ir pateikti laužtiniuose skliaustuose.

Literatūros sąraše nelietuviškos pavardės, prasidedančios raidėmis Q, W, X, Y, teikiamos pagal lotynų abėcėlę.

Prašome rašyti pagal pateiktus pavyzdžius:

Literatūros sąrašas

Adomonytė, D., (rež.), 1988. Dokumentinis filmas Kultūros metraščiai. Tragiškoji Vytauto Mačernio karta. Vilnius: Lietuvos televizijos meno laidų redakcija. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/6110/kulturos-metrasciai-tragiskoji-vytauto-macernio-karta [Žiūrėta 2022 m. liepos 1 d.].

Ashcroft, B., Griffiths, G., and Tiffin, H., 1995. The post-colonial studies reader. London: Routledge.

Barker, R., Kirk, J. and Munday, R.J., 1988. Narrative analysis. 3rd ed. Bloomington: Indiana University Press.

Beal, T., 2020. Introduction to religion and its monsters. In: J.F.Weinstock, sud. The monster theory reader. Minneapolis and London: University of Minnesota Press.

Bokhan, D.D., 1923a. Russkie poety po-pol’ski. [Russian poets in Polish]. Vilenskoe utro, 614, 25 June, pp. 2–3.

Bokhan, D.D., 1923b. Literaturnye zametki (Pol’skii kritik o poeme Bloka). [Literary notes (Polish critic on Blok’s poem)]. Vilenskoe utro, 642, 23 July, pp. 2–3

Brown, P.S., 1915. An address to the farmer. [manuscript] Holdbury Collection. 600. London: Holdbury Library.

Cookson, J. and Church, S. sud., 2007. Leisure and the tourist. [e-book] Wallingford: ABS Publishers. Available at: Google Books <https://books.google.com> [Accessed 9 June 2008].

Dostoevski, F., 1972–1990. Polnoe sobranie sočinenij: V 30-ti tomah. Leningrad: Nauka.

Duvezin-Caubet, C., 2019. Dragons à vapeur: vers une poétique de la fantasy néo-victorienne con- temporaine. DEd Université Côte d’Azur. Available at <https://hal.science/tel-01680496/> [Accessed 10 September 2022].

Jameson, F., 1991. Postmodernism or, the cultural logic of late capitalism. Durham: Duke University Press.

Levine, G., 2019. Victorian excess and the Darwinian aesthetic. Victorian Studies, 26(1), pp. 9-34.

Mačernis, V., 1990. Po ūkanotu nežinios dangum. Vilnius: Vaga.

Mackus, A., 1960. Ties Nepriklausomybe ir ties žemėn neįaugusia karta. Metmenys, 2, p. 7–18.

Nastopka, K., 2007. Sakymo instancija. Žmogus ir žodis 9(2), 5–11. https://www.lituanistika.lt/content/16716 [Žiūrėta 2022-08-22].

Nyka-Niliūnas, A., 2002. Dienoraščio fragmentai 1938–1975. Vilnius: Baltos lankos.

Parnicki, T., 1931. Poezja rosyjska XX wieku. Myśl Narodowa, 32, 5 lipca, pp. 5–8.

Paunksnis, Š. 2012. Heaven or freedom: Nationalist discourse as politics of imagination in India. Humanitarinių mokslų daktaro disertacija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.

Reilly, Charlie. 2006. An interview with John Updike. Contemporary Literature, 43(2), pp. 217–248.

Tuckman, M., 2018. Hopkins’s impatience. Modern Philology, 115(3), pp. 371-390. https://doi.org/10.1086/694668 [Accessed 20 November 2022].

Vadé, Y., 1996. L’émergence du sujet lyrique à l’époque romantique. In: Figures du sujet lyrique. D. Rabaté, sud. Paris: Presses Universitaires de France. pp. 11–37.

Vaičiulaitis, A., 1968. Lietuvių poezija svetur. In: K. Bradūnas, red. Lietuvių literatūra svetur. 1945–1967. Chicago: Į laisvę fondas. p. 21–81.

Straipsnių įteikimas

Kiekvienais metais straipsniai Literatūrai priimami iki liepos 15 d.

Straipsniai, recenzijos, kronikos apžvalgos pateikiami skaitmeniniu pavidalu (Winword formatu) prisiregistravus žurnalo tinklalapyje (https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/information/authors) per OJS sistemą arba e. paštu pagal sąsiuvinio kalbą. Tais atvejais, kai straipsnis teikiamas kelių autorių, e. laiškas (CC) privalo būti adresuojamas ir bendraautoriams. Pateikiant straipsnio rankraštį e. paštu, laiške turi būti deklaruotas straipsnio originalumas (straipsnis nebuvo publikuotas jokiame kitame leidinyje ir nėra pateiktas ar teikiamas publikuoti kitame leidinyje). Pakartotinis atmesto ir pataisyto straipsnio teikimas turi būti deklaruojamas.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikti šiam tinklapiui, bus naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį - žurnalų leidybai ir publikavimui. Šie duomenys niekada nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).