Paraiškos
Literatūra
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Informacija autoriams [PDF].

Straipsnius prašome siųsti iki kiekvienų metų liepos 15d.

Žurnalas Literatūra skirtas įvairių literatūrų ir kultūrų tyrimams. Jame spausdinami mokslo straipsniai, akademinės recenzijos, moksliškai komentuoti vertimai, šaltinių publikacijos, pranešimai apie konferencijas. Gali būti spausdinama ir konferencijų medžiaga.

Pateikiami straipsniai ir recenzijos neturi būti publikuoti anksčiau ar atiduoti publikuoti kituose leidiniuose. Kiekvieną iš jų recenzuoja bent du anoniminiai recenzentai, jiems pateikiami nuasmeninti rankraščiai.

Visi rankraščiai elektronine forma siunčiami atitinkamo numerio redaktoriui elektroniniu paštu:

Literatūra 1 (Lietuvių literatūra): dainora.pociute@flf.vu.lt
Literatūra 2 (Rusų literatūra): rusu.lit@flf.vu.lt
Literatūra 3 (Klasikinė literatūra): klasik.fil@flf.vu.lt 
Literatūra 4 (Vakarų literatūra): westernliterature@flf.vu.lt

Rankraščiai siunčiami dviem formatais: Word (*.doc arba *.docx) ir PDF (angl. Portable Document Format, *.pdf). Įrašius dokumentą pdf formatu rekomenduojama patikrinti, ar teksto ir iliustracijų formatavimas išliko nepakitęs.

Publikacijos apimtis iki maždaug 5000 žodžių arba 40 000 spaudos ženklų; kai kuriais atvejais gali būti siūlomi ir ilgesni straipsniai.

Pateikiami rankraščiai turi būti parengti pagal toliau išdėstytus reikalavimus viena iš šių kalbų: anglų, lietuvių, prancūzų, rusų ar vokiečių. Jei straipsnio kalba autoriui nėra gimtoji, toks tekstas gali būti teikiamas tik suredaguotas gimtakalbio specialisto.

Autorius(-iai) prisiima atsakomybę už tai, kad galutinis pateikiamo publikuoti rankraščio tekstas visiškai atitiktų toliau išdėstytus žurnalo reikalavimus.

Autorius(-iai) privalo garantuoti, kad jų autoriniame darbe nėra pažeistos trečiųjų asmenų autorinės teisės ir, kad tiesiogiai ar netiesiogiai panaudodami kitų autorių mintis, jie pateikia nuorodas į šaltinius. Su autoriais bus pasirašoma Licencinė sutartis ir Sąžiningumo deklaracija.

Literatūra suteikia teisę neribotai naudoti portale esančius straipsnius ar jų dalis išimtinai nekomerciniais tikslais, nurodant autorių ir pirminį šaltinį pagal Kūrybinių bendrijų (Creative Commons) licenciją (CC BY-NC 4.0).

Žurnalo redkolegija ir recenzentai vadovaujasi COPE (the Committee on Publication Ethics) skelbiamais mokslo žurnalų leidybos etikos principais. Autoriai, norintys publikuoti straipsnius žurnale Literatūra, taip pat skatinami vadovautis COPE skelbiamais etikos ir sąžiningumo principais.

Kad būtų užtikrintas anoniminis recenzavimas, autorius(-iai) privalo pateikti du variantus: vieną straipsnio tekstą kaip reikalaujama atmenoje, antrą variantą – be nuorodų ar užuominų į autorystę. Straipsnio failas turi būti pateiktas taip, kad jame neliktų duomenų, galinčių padėti identifikuoti autorių (būtina pašalinti informaciją iš dokumento skilties properties).

1 Struktūra ir forma
Pateikiami straipsniai turi atitikti bendruosius straipsniams keliamus reikalavimus. Juose turi būti suformuluotas tyrimo klausimas/problema ir tikslas, apžvelgti ankstesni tiriamos srities darbai, apibūdinti metodai, pateikta analizė ir argumentuotos išvados bei nurodyti naudoti šaltiniai ir literatūra. Darbai, neatitinkantys šių reikalavimų, bus grąžinami autoriams taisyti.

Teikiami rankraščiai spausdinami A4 formato lape, kurio paraštės yra tokios:1,5 cmdešinėje,2,5 cmviršuje, kairėje ir apačioje. Puslapiai numeruojami nuo pirmo iki paskutinio viršutiniame dešiniajame puslapio kampe. Tekstas rašomas tarp eilučių paliekant 1,5 intervalą,12 ptTimes New Roman šriftu (jei nereikalaujama kitaip), lygiuojamas tik kairėje.

Straipsnio pradžioje pateikiami:
(1) straipsnio pavadinimas,14 pt, paryškintas
(2) pilnas autoriaus(-ių) vardas(-ai) ir pavardė (-s) paryškintu šriftu, institucija; visa informacija rašoma 12 pt šriftu publikacijos kalba, nurodomas visas institucijos pavadinimas, įskaitant katedrą.
(3) Anotacija
Ji turi būti iki 150 žodžių publikacijos kalba.
(4) Raktažodžiai: 5–7 žodžiai publikacijos kalba, atskirti kableliais. Jei straipsnis parašytas ne anglų kalba, raktažodžiai pateikiami publikacijos kalba ir anglų kalba.
Pavyzdžiui:
Ciceronas apie vertimą. Ką mums atskleidžia žodžių reikšmės
Audronė Kučinskienė
Klasikinės filologijos katedra
Vilniaus universitetas

Po straipsnio rašoma 400 žodžių santrauka anglų kalba. Be angliškosios būtina pateikti santrauką ir lietuvių kalba, jei straipsnis parašytas nelietuviškai. Prieš santrauką nurodomas straipsnio pavadinimas paryškintai 14 pt (žr. straipsnio pavadinimo pavyzdį), po juo – autoriaus(-ių) vardas(-ai) ir pavardė(-s), žodis Santrauka / Summary / Résumé / Zusammenfassung (12 pt) – kitoje eilutėje. Po visu straipsniu nurodoma  autoriaus adresas ir elektroninis paštas, tai pat straipsnio įteikimo redaktorių kolegijai data.

2 Tekstas
Tekstas gali būti skirstomas į skyrius ir poskyrius, nurodant numerį (1, 1.1, 1.1.1) ir pavadinimą. Numeris ir pavadinimas rašomi paryškintai, bet ne didžiosiomis raidėmis.

Paveikslai ir lentelės (tekstas rašomas 12 pt) numeruojami atskirai, jų numeriai ir pavadinimai pateikiami apačioje (po pavadinimo taškas nededamas). Iliustracijos turi būti pritaikytos nespalvotai spaudai, jų rezoliucija turi būti ne mažesnė nei 300 dpi. Tekste kursyvu rašomi svetimos kalbos žodžiai. Tai, kas norima pabrėžti, rašoma paryškintai. Laužtiniuose skliaustuose [taip] rašomi autoriaus(-ių) papildymai.

Citatos. Trumpos citatos tekste rašomos išskiriant jas dvigubomis kabutėmis „štai taip“ (citata originalo kalba pateikiama skliausteliuose). Citatos citatose arba perfrazuoti svetimos kalbos žodžiai ir pateikti vertimai rašomi viengubose kabutėse. Ilgesnės nei trijų eilučių citatos (apie 40 žodžių) rašomos kursyvu atskiroje įtrauktoje pastraipoje (įtrauka – 5 pt).

Išnašos (10 pt) pateikiamos puslapio apačioje ir numeruojamos ištisai.

Santrumpų sąrašas pateikiamas prieš Literatūros sąrašą.

3 Literatūros nuorodos tekste
Visos nuorodos tekste pateikiamos reikiamoje vietoje skliaustuose (autoriaus pavardė ar publikacijos pavadinimas, metai, kablelis, puslapis(-iai), jei reikia), pavyzdžiui, (Leach 2004, 4–5; Hill 1999, 4). Skirtingų autorių nuorodos skiriamos kabliataškiais, pavyzdžiui, (Lindley 1992, 1997; Shohat, Stam 1997). Nelotyniška abėcėle (kirilica ir kt.) parašytos autorių pavardės ir publikacijų pavadinimai turi būti transliteruojami, galima naudotis transliteravimo tinklapiu 
http://www.lexilogos.com/keyboard/russian_conversion.htm 

4 Duomenų šaltiniai ir naudotos literatūros sąrašas
Straipsnio pabaigoje abėcėlės tvarka turi būti pateikiami darbe analizuojamų duomenų šaltiniai ir tik darbe naudotos literatūros šaltinių sąrašas. Kiekvienas šaltinis pateikiamas atskira pastraipa; antroji pastraipos eilutė įtraukiama 10 pt. Straipsnių ir knygų pavadinimuose didžiąja raide rašomas tik pirmasis pavadinimo žodis ir tikriniai žodžiai. Jei straipsnis rašomas ne lietuvių kalba, literatūros sąraše teikiamus knygų ir straipsnių pavadinimus lietuvių, latvių, rusų, lenkų kalba būtina išversti į straipsnio kalbą ir pateikti juos laužtiniuose skliaustuose, pavyzdžiui:
Ivanauskaitė, Jurga. 1997. Kelionė į Šambalą. [A journey to Shambhala]. Vilnius: Tyto alba.
Literatūros sąraše nelietuviškos pavardės, prasidedančios raidėmis Q, W, X, Y, teikiamos pagal lotynų abėcėlę.

Prašome rašyti pagal pateiktus pavyzdžius:
Literatūros sąrašas
Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths & Helen Tiffin, eds. 1995. Post-colonial studies reader. London: Routledge.
Bale, John, Mike Cronin. 2003: Introduction. Sport and Postcolonialism. Sport and Postcolonialism. John Bale & Mike Cronin, eds. Oxford: Berg. 1–14. 
Dostoevskij, Fëdor. 1972–1990. Polnoe sobranie sočinenij: V 30-ti tomah. Leningrad: Nauka.
Gill, Rosalind, Elena Herdieckerhoff. 2005. Rewriting the romance? Chick lit after Bridget Jones. Available at: http://www.uel. ac.uk/cnr/documents/rewritingromanceGill.doc. Accessed: 8 September 8 2008.
Green, Jeremy. 2005. Late Postmodernism. American fiction at the millennium. New York: Palgrave.
Monaghan, David. 1978. Mansfield Park and Evangelicalism: A reassessment. Nineteenth-Century Fiction 33, 215–230 .
Paunksnis, Šarūnas. 2012. Heaven or freedom: Nationalist discourse as politics of imagination in India. Humanitarinių mokslų daktaro disertacija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.
Reilly, Charlie. 2006. An interview with John Updike. Contemporary Literature 43(2), 217–248.

***

Kiekvienais metais straipsniai Literatūrai priimami iki birželio 01 d.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikti šiam tinklapiui, bus naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį - žurnalų leidybai ir publikavimui. Šie duomenys niekada nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).