Žurnalo politika

Literatūra
Žurnalo politika

Šis leidinys yra grynosios atvirosios prieigos žurnalas. Turinys yra nemokamai pasiekiamas ir suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Netaikomas embargo periodas. Žurnalas yra laisvai prieinamas visiems. Nėra jokių straipsnių publikavimo mokesčių (angl. article processing charge). Prieiga prie žurnale skelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0). 

Mes vadovaujamės Leidybos etikos komiteto (angl. Committee on Publication Ethics: COPE) skelbiamomis gairėmis ir remiame etiškos leidybos principus. Gairės taikomos žurnalo redaktoriams, autoriams ir recenzentams. Spręsdamas galimus nusižengimus, žurnalas vadovaujasi COPE struktūrinėmis schemomis.

Autoriai privalo laikytis aukštų, Leidybos etikos komiteto (COPE) įtvirtintų, etikos standartų žurnalo autoriams. Bet kokie nusižengimai etikai vertinami labai rimtai ir sprendžiami, vadovaujantis COPE pateiktomis gairėmis.

Autoriai privalo pateikti tikslų atlikto darbo vertinimą (objektyvų jo reikšmės vertinimą). Informacija ir nuorodos turi būti pakankamai išsamios, kad kiti tyrėjai galėtų pakartoti atliktą darbą. Tyrimo rezultatai turi būti interpretuojami teisingai, tokiu būdu išvengiant žalos žurnalo patikimumui.

Autoriai atsako už tai, kad jų rankraštyje pateikti duomenys, rezultatai, citatos, nuorodos, vaizdinė ir (arba) kita medžiaga nebūtų sufabrikuota ar suklastota, būtų pateiktos reikiamos nuorodos. Kitų darbas visada turi būti tinkamai pripažįstamas.

Žurnale spausdinami tik originalūs darbai, kurie kitur nebuvo nei spausdinti, nei recenzuoti. Išimtys daromos tik tiems straipsniams, kurie papildo ankstesnes publikacijas. Autorių prašoma pateikti informaciją apie pakartotinį medžiagos naudojimą. Neetišku laikomas elgesys, kai vienas tyrimas padalinamas į keletą dalių, taip siekiant padidinti publikacijų skaičių.

Pateiktų rankraščių informacijos dubliavimosi tikrinimas ir autorystės nustatymas atliekamas, naudojant Crossref Similarity Check powered by iThenticate. Rankraščiai, kurie, kaip nustatyta, buvo naudojami kituose kūriniuose be reikiamų nuorodų, nedelsiant atmetami.

Visi autorių sąraše nurodyti tyrėjai privalo būti reikšmingai prisidėję rengiant rankraštį ir dalytis kolektyvinę atsakomybę už tyrimo rezultatus. Visi asmenys, reikšmingai prisidėję rengiant straipsnį, privalo būti įtraukti į autorių sąrašą. Kai rankraštis yra priimtas, autorystės ar autorių eilės tvarkos keisti nebegalima.

Turi būti atskleisti bet kokie finansiniai ar kiti reikšmingi interesų konfliktai, galintys turėti įtakos rezultatams ar jų interpretavimui. Taip pat turi būti atskleisti visi šaltiniai, teikę finansinę paramą projektui.

Įtariamo ar įrodyto mokslinio nusižengimo, nesąžiningos publikacijos ar plagiato atveju leidėjas, glaudžiai bendradarbiaudamas su redaktoriais, imasi visų reikiamų priemonių, kad išsiaiškintų situaciją ir pataisytų tą straipsnį. Tai gali būti greitas pranešimas apie įsivėlusią spaudos klaidą arba, rimtesniais atvejais, visiškas atsiribojimas nuo nesąžiningai pateikto straipsnio taikant straipsnio atšaukimą (angl. retraction).

Interesų konfliktai kyla tuomet, kai galima pagrįstai manyti, kad su tyrimų nesusiję klausimai gali turėti įtakos darbo ar jo vertinimo neutralumui bei objektyvumui. Apie galimus interesų konfliktus, nepriklausomai nuo to, ar jie turėjo įtakos tyrimui, ar ne, turi būti pranešta iš anksto, kad būtų galima priimti pagrįstą sprendimą. Daugeliu atveju toks pranešimas neužkerta kelio straipsnio spausdinimui ar dalyvavimui recenzavimo procese.

Jei kyla abejonių, praneškite apie galimą interesų konfliktą arba aptarkite tai su redakcija. Nepranešus apie su pateikta publikacija susijusį interesų konfliktą ir jam vėliau išaiškėjus, straipsnis gali būti atmestas. Išspausdintus straipsnius gali tekti pakartotinai įvertinti arba, rimtesniais atvejais, nuo jų gali būti atsiribota.

Interesų konfliktai apima

 • Finansiniai – autoriai gauna ar tikisi gauti finansavimą ar kitas išmokas, prekes ar paslaugas, susijusias su tyrimu arba teikiamas organizacijos, suinteresuotos tyrimo rezultatais. 
 • Susiję su priklausomybe – autorius priklauso tyrimo rezultatais suinteresuotai organizacijai, yra jos darbuotojas ar patariamosios tarybos narys. 
 • Susiję su intelektine nuosavybe – autoriui ar jo organizacijai priklausantys patentai ar prekių ženklai.
 • Asmeniniai – draugai, šeimos nariai, giminės ir kiti artimi asmeniniai ryšiai.
 • Ideologiniai – su tyrimu susiję įsitikinimai ar agitacija, pvz., politinė ar religinė.
 • Akademiniai – konkurentai arba asmuo, kurio darbas yra analizuojamas.

Autoriai

Straipsnio pateikimo etape autoriai turi pranešti apie bet kokius galimus interesus ir paaiškinti, kodėl gali kilti interesų konfliktas. Jei interesų konfliktų nėra, autoriai turi nurodyti: „Autorius (-iai) pareiškia, kad nėra su šio straipsnio publikavimu susijusių interesų konfliktų“. Straipsnį teikiantys autoriai yra atsakingi už tai, kad jų bendraautoriai nurodytų savo interesus.
Autoriai turi nurodyti gaunamą ar pastaruoju metu gautą finansavimą (įskaitant straipsnio publikavimo mokesčio kompensavimą) ir kitas išmokas, prekes ar paslaugas, galinčias turėti įtakos tyrimui. Bet koks finansavimas, nepriklausomai nuo to, ar sukeliantis interesų konfliktą, ar ne, turi būti nurodytas skiltyje „Padėkos“.

Bet kokio asmens, kuris nėra straipsnio autorius, tačiau 1) yra suinteresuotas tyrimo rezultatais; 2) yra susijęs su tokių interesų turinčia organizacija; arba 3) dirba finansuojančiam asmeniui arba gauna iš jo atlygį, dalyvavimas užsakant, apmąstant, planuojant, kuriant, įgyvendinant ar analizuojant tyrimą, rengiant ar redaguojant rankraštį ar priimant sprendimą jį spausdinti turi būti deklaruotas. Deklaruoti interesų konfliktai bus apsvarstyti redaktoriaus ir recenzentų bei nurodyti išspausdintame straipsnyje.

Redaktoriai ir recenzentai

Redaktoriai ir recenzentai privalo nusišalinti nuo teikiamo straipsnio, kai jie:

 • su bet kuriuo iš straipsnio autorių yra neseniai paskelbę publikaciją arba yra skelbiamo straipsnio bendraautoriai;
 • yra ar neseniai buvo susiję su bet kuriuo iš straipsnio autorių;
 • bendradarbiauja ar neseniai bendradarbiavo su bet kuriuo iš straipsnio autorių;
 • turi artimų asmeninių ryšių su bet kuriuo iš straipsnio autorių;
 • turi finansinių interesų, susijusių su straipsnio tema;
 • jaučiasi negalį išlikti objektyvūs.

Žurnalas stengiasi nepriskirti straipsnių interesų konfliktų turintiems redaktoriams ar recenzentams; tokiais atvejais redaktoriai ir recenzentai privalo nusišalinti ir pranešti žurnalui apie bet kokius interesų konfliktus.

Recenzentai savo interesus turi deklaruoti recenzijos formos skiltyje „Konfidenciali informacija“, kurią peržiūrės redaktorius. Glaudžiai susiję konkurentai turėtų apsvarstyti galimybę nusišalinti.

Redaktoriai ir recenzentai turi pranešti, jei anksčiau yra aptarinėję rankraštį su jo autoriais.

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.

Pateikdamas mokslinio darbo rankraštį (Vilniaus universiteto leidyklos leidžiamam žurnalui) autorius patvirtina, kad yra bendraautorių įgaliotas sudaryti šiuos susitarimus ir savo bei bendraautorių vardu garantuoja ir užtikrina, kad: :

 1. Jis (ji) turi pilną teisę sudaryti šį susitarimą ir suteikti jame numatytas teises. Jis (ji) yra vienintelis (-ė) straipsnio autorius (-ė) ir turi pilną teisę sudaryti šį susitarimą bei suteikti teises Vilniaus universiteto leidyklai, nepažeisdamas (-a) jokių kitų įsipareigojimų.
 2. Straipsnis yra originalus, nepažeidžia jokių autorių ar jokių kitų trečiųjų šalių teisių.
 3. Straipsnyje nėra jokios neteisėtos informacijos, dezinformacijos ar duomenų, kuriuos paskelbus, būtų pažeista sutartis, konfidencialumo ar slaptumo įsipareigojimas.
 4. Autoriai sutinka su „Creative Commons“ priskyrimo licencijos 4.0 sutarties sąlygomis, kuriomis vadovaujantis žurnale spausdinamas straipsnis yra licencijuojamas, ir suteikia Vilniaus universiteto leidyklai leidimą spausdinti iki šiol nepublikuotą originalų rankraštį ir jo neatsiejamą dalį sudarančią santrauką, visą susijusią papildomą medžiagą ir vėlesnius klaidų taisymus, jei tokie būtų reikalingi, žurnale, vadovaujantis „Creative Commons“ priskyrimo licencija (CC-BY-4.0). Autorius išlaiko visas turtines autorių/gretutines teises.
 5. Platinant straipsnį turi būti nuoroda į jo autorių (-ius) ir išspausdinto straipsnio pavadinimą, žurnalą ir DOI (skaitmeninį objekto identifikatorių).
 6. Visi gali laisvai bet kokiais tikslais, įskaitant ir komercinius, dalintis (bet kokiose laikmenose ir bet kokiu formatu kopijuoti ir toliau platinti straipsnyje pateiktą medžiagą) ir adaptuoti (pergrupuoti, transformuoti ir remtis straipsnyje pateikta medžiaga).

Redakcinė kolegija aktyviai siekia užkirsti kelią moksliniam bei profesiniam plagiatui, todėl prieš recenzavimą atliekama sutapties tikrinimo procedūra.

 Šis žurnalas yra sudaręs archyvavimo sutartį su tinklu PKP Preservation Network.