ἦ μάλα θαῦμα κύων ὅδε κεῖτ᾽ ἐνὶ κόπρῳ: Odisėjo ir jo šuns Argo anagnorisis (Hom. Od. 17, 290–327)
Straipsniai
Magnus Frisch
Marburg University
Publikuota 2018-10-26
https://doi.org/10.15388/Litera.2017.3.11830
PDF

Reikšminiai žodžiai

Greek epic, Homer, Odyssey, anagnorisis, animals in literature, dogs in literature

Kaip cituoti

Frisch M. (2018) „ἦ μάλα θαῦμα κύων ὅδε κεῖτ᾽ ἐνὶ κόπρῳ: Odisėjo ir jo šuns Argo anagnorisis (Hom. Od. 17, 290–327)“, Literatūra, 59(3), p. 7-18. doi: 10.15388/Litera.2017.3.11830.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Odisėjoje aprašoma, kaip Odisėją atpažįsta susenęs ir apleistas šuo Argas, kurį Odisėjas pats augino ir auklėjo prieš išvykdamas į Troją. Vadinamasis Argo epizodas (Od. 17, 290–327), nuo senovės iki šių dienų ne kartą tyrinėtas mokslininkų, įkvėpęs daugelį poetų, rašytojų, dailininkų, reikšmingas ir šiandien.
Straipsnyje aptariama vadinamosios Argo scenos paskirtis ir numatytas poveikis. Glaustai aptarus šios scenos reikšmę, taip pat apžvelgus jos turinį ir struktūrą, įvertinta šuns svarba Iliadoje ir Odisėjoje. Straipsnio dėmesio centre – tyrėjų pasiūlytos Argo scenos interpretacijos ir šių interpretacijų įtikimumo verifikavimas atidžiu teksto skaitymu.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.