«Самый выдающийся и в то же время вредный»: Д. Д. Бохан в Вильно (1921–1923)
Straipsniai
Pavel Lavrinec
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2019-12-15
https://doi.org/10.15388/10.15388/Litera.2019.2.1
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Дорофей Бохан
русская периодика
Вильно
Виленский край
русское зарубежье
русско-польские литературные связи

Kaip cituoti

Lavrinec P. (2019) „«Самый выдающийся и в то же время вредный»: Д. Д. Бохан в Вильно (1921–1923)“, Literatūra, 61(2), p. 10-22. doi: 10.15388/10.15388/Litera.2019.2.1.

Santrauka

Публицист, редактор периодических изданий, переводчик, критик, автор стихотворных и прозаических текстов Дорофей Дорофеевич Бохан – выдающийся общественный деятель, участник русской и отчасти польской литературной жизни Вильно в период между двумя мировыми войнами. Его биография в минский период достаточно хорошо известна. Но ее виленский период (1921–1939) изучен недостаточно. Цель исследования заключается в реконструкции важнейших обстоятельств жизни и деятельности Бохана в Вильно в первые годы после бегства из занятого большевиками Минска. Материалом для детализации биографии журналиста и литератора служат архивные документы и свидетельства газет на русском языке «Виленское слово», «Виленская речь», «Виленское утро». Привлеченные документы администрации и политической полиции содержат среди прочего оценки роли Бохана. Они отражают недоверие польских властей к русским общественным деятелям, подозреваемым в нелояльности. Исследованные материалы позволяют утверждать, что первые годы Бохана в Вильно образуют особый период, в течение которого он занял важные позиции в здешней русской печати и начал играть ключевую роль в виленской русской литературной жизни.

„Žymiausias ir kartu žalingiausias“: D. D. Bochanas Vilniuje (1921–1923)

Publicistas, periodinių leidinių redaktorius, lenkų poezijos vertėjas, literatūros kritikas Dorotėjus Bochanas – žymus Minsko ir Vilniaus rusų literatūrinio gyvenimo dalyvis. Jo Minsko periodo biografija iki 1919 ir 1920 m. sandūros bendrais bruožais pakankamai gerai žinoma. Tačiau jo biografijos Vilniaus periodas (1921–1939) ištirtas nepakankamai. Tyrimo tikslas – rekonstruoti Bochano veiklą Vilniuje pirmaisiais metais po pabėgimo iš bolševikų užimto Minsko. Tyrimui naudojama medžiaga paimta iš dienraščių rusų kalba ir Vyriausybės komisaro Vilniaus miestui įstaigos, Vilniaus seniūnijos bei kitų įstaigų dokumentų, saugomų Lietuvos centriniame valstybės archyve. Dokumentuose aptikta painiava su Bochano gimimo data: vienuose dokumentuose nurodyti 1872 m., kituose – 1878 m. Tačiau išaiškinta Bochano atvykimo data: jis buvo priregistruotas Vilniaus adresu 1921 m. sausio 7 d. Tą pačią dieną išėjo dienraščio „Vilenskoje slovo“ numeris su pirmąja Bochano publikacija. Šiame laikraštyje Bochanas publikavo straipsnius, recenzijas, lenkų poezijos vertimus. Jis išvertė taip pat jaunos baltarusių poetės Natalijos Arsenevos eilėraštį, Maironio poemos „Jaunoji Lietuva“ ištraukas, Mato Grigonio eilėraštį. Lietuvių poeziją į rusų kalbą Bochanas vertė iš lenkiškų vertimų. Dalis jo straipsnių pasirašyta inicialais Д. Б., atskirais atvejais Н. Серебрянский. Feljetonai ir eiliuoti feljetonai pasirašyti slapyvardžiais Додо ir Вова Крутиков. Dienraštis „Vilenskoje slovo“ nebebuvo leidžiamas 1921 m. rugpjūtį. Tų pačių metų spalį pasirodė laikraštis „Vilenskoe utro“. Bochano vaidmuo šiame dienraštyje buvo toks svarbus, kad valdžia faktiniu redaktoriumi laikė jį, o ne nominalų redaktorių Anatolijų Romaševą. 1921 m. Bochanas tapo vienu iš Vilniaus rusų draugijos vadovu ir vadovavo jos Literatūros ir meno sekcijai. Sekcija surengė daugybę literatūrinių vakarų. Dėl jų patriotinio pobūdžio valdžiai šie vakarai atrodė įtartini. Pranešimai apie rusų kultūrą buvo traktuojami kaip nelojalumo Lenkijos valstybei apraiška. Valdžia traktavo Bochaną kaip „žymiausią ir kartu žalingiausią“ rusų spaudos ir Vilniaus rusų draugijos veikėją. Taigi, pirmaisiais gyvenimo Vilniuje metais Bochanas užėmė svarbią vietą čionykštėje rusų spaudoje ir ėmė vaidinti pagrindinį vaidmenį rusų literatūriniame gyvenime. Bet konfliktai Vilniaus rusų draugijoje privertė jį 1923 m. išeiti iš draugijos valdybos ir nusišalinti nuo dalyvavimo Literatūrios ir meno sekcijos veikloje.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.