Paraiškos
Slavistica Vilnensis
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Pateikiami mokslo žurnalui Slavistica Vilnensis rankraščiai turi atitikti žurnalo kryptį ir tokius reikalavimus:

 • Rankraščiai turi būti parengti viena iš slavų, anglų, vokiečių ar lietuvių kalba. Jei straipsnio kalba autoriui nėra gimtoji, toks tekstas pateikiamas suredaguotas gimtakalbio specialisto.
 • Straipsnio ir publikacijos apimtis – ne daugiau kaip vienas autorinis lankas (apie 40 000 ženklųsu tarpais), apžvalgos, recenzijos – 0,5 autorinio lanko. Didesnės apimties straipsniai priimami redaktorių kolegijos sutikimu.
 • Pateikiami straipsniai ir recenzijos neturi būti publikuoti anksčiau ar atiduoti publikuoti kituose leidiniuose. Autorius(-iai) privalo garantuoti, kad darbe nėra pažeistos trečiųjų asmenų autorinės teisės. Su autoriais bus pasirašoma Licencinė sutartis ir Sąžiningumo deklaracija.
 • Straipsnyje nurodomas tyrimų tikslas, objektas, apžvelgti ankstesni tiriamos srities darbai, apibūdinti duomenys ir metodai, pateikti rezultatai ir argumentuotos išvados bei nurodyti duomenų šaltiniai ir naudota literatūra.
 • Žurnalui Slavistika Vilnensis teikiami mokslo straipsniai yra vertinami dviejų redaktorių kolegijos paskirtų anoniminių recenzentų (redaktorių kolegijos narių ir / ar išorės ekspertų). Jų nuomonėms išsiskyrus, ieškoma trečio recenzento. Rengdamas galutinį straipsnio variantą autorius privalo atsižvelgti į recenzentų pastabas. Straipsnio pabaigoje redakcija nurodo rankraščio gavimo datą.
 • Straipsniai į žurnalo Slavistica Vilnensis eilinį numerį priimami kasmet iki balandžio 25 d. Rankraščiai siunčiami žurnalo elektroniniu paštu slavisticavilnensis@gmail.com dviem formatais: Word (*.doc, ne žemesne nei Word 2003 arba 2007 versija) ir PDF (angl. Portable Document Format, *.pdf). Apie straipsnio gavimą ir recenzavimo pradžią autorius informuojamas elektroniniu paštu.
 • Publikacijos žurnalui įteikiamos Microsoft Word formatu Windows operacinės sistemos *.doc arba *.rtf byloje. Tekstas rašomas tarp eilučių paliekant 1,5 intervalą, 12 pt Times New Roman šriftu. Jei panaudojami kiti šriftai, privaloma pateikti šių šriftų kartu su straipsniu.
 • Visos iliustracijos (lentelės, schemos, grafikai, paveikslai ir kt.) turi būti pritaikitos kompiuterinei spaudai ir pateiktos atskiru failu. Taškinių iliustracijų (pvz., nuotraukų) skyra ne mažesnė kaip 300 dpi.
 • Straipsnio pradžioje pateikiama: (1) pilnas autoriaus (autorių) vardas (vardai) ir pavardė (pavardės), (2) institucijos pavarinimas, (3) straipsnio pavadinimas, (4) trumpa anotacija straipsnio kalba (300–500 ženklų), (5) keletas raktažodžių (5-7). Straipsnio pabaigoje pateikiama: (1) sutrumpinimų sąrašas, (2) pastabos, (3) abėcėliniai tekste cituotų ar nurodytų šaltinių ir literatūros sąrašai, (4) autoriaus (autorių) adresas (adreasai) ir elektroninio pašto adresas (adresai), (5) santrauka anglų kalba (600-1000 ženklų).
 • Straipsnio puslapiai nenumeruojami. Pastraipos pradedamos be įtraukos, tekstas išlygintas pagal abu kraštus.
 • Brukšnelis[-] naudojamas tarp dviejų savarankiškų to paties asmens pavardžių arba tarp pavardės ir slapyvardžio, dvigubame geografinio objekto pavadinime, jungiant prie arabiškų skaitmenų antrąjį sudurtinio žodžio dėmenį, taip pat morfologiniam skaidymui žymėti. Brūkšnys [–] (еn-dash) rašomas be tarpų tarp intervalo ribas nusakančių skaičių. Kituose atvejuose rašomas ilgas brūkšnys [—] (en-dash).
 • Trumpos citatos tekste rašomos išskiriant jas dvigubomis kabutėmis “štai taip”. Citatos citatose įrašomos kabutėse «štai taip». Ilgesnės nei trijų eilučių citatos (apie 250 ženklų) rašomos atskiroje įtrauktoje pastraipoje (įtrauka – 5 pt).
 • Pavyzdžiai (žodžiai, sakiniai ir t.t.) teikiami kursyvu (Italic), nurodant pavyzdžių šaltinius (galima naudoti santrumpas). Vertimas (rašomas ne kursyvu) žymimas viengubomis kabutėmis, pvz.:evidently ‘matyt’.
 • Tai, kas norima pabrėžti, rašoma kursyvu (Italic) arba paryškintai (Bold).
 • Nuorodos tekste pateikiamos laužtiniuose skliaustuose (autoriaus / redaktoriaus pavardė ar publikacijos pavadinimas/santrumpa, metai ir/ar tomas, puslapis(-iai)), pvz.: [Щерба 1958, 153]; [Mardosa 2009, 13–23]; [SłStp II, 174]. Skirtingi veikalai vienas nuo kito atskiriami kabliataškiais, pvz.: [Цонев 1923, 48; Garzaniti 2001, 521]. Autoriaus pavardės galima neminėti, jei iš konteksto visiškai aišku, kuriam autoriui priklauso nurodomas darbas [ibid., 54]. Jeigu šaltinis turi daugiau negu du autorius, nurodoma tik pirmojo autoriaus pavardė.
 • Pastabos numeruojamos ištisai ir pateikiamos po straipsnio. Išnašos (10 pt) galimos tik išskirtiniais atvejais, norint trumpai paaiškinti (iki 4 eilučių ilgio), jos žymimos žvaigždute*.
 • Straipsnyje cituojama literatūra turi būti nurodyta vadovaujantis toliau pateikiamais pavyzdžiais:

- monografijos:
Гальченко М. Г., 2001: Книжная культура. Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси. Избранные работы. Москва.
Борисова Е. Г., Мартемьянов Ю. С. (ред.), 1999: Имплицитность в языке и речи. Москва.

- kolektyvinės monografijos:
Reykowski J., Obuchowski K., Owczynnikow O. (red.), 1985: Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości. Wrocław.
Andriulis V., Mockevičius R., Valeckaitė V. (parengė), 1996: Lietuvos valstybės teisės aktai (1918 02 16 – 1940 06 12). Vilnius.

- Straipsniai iš periodinių mokslo leidinių:
Тасева Л., 2006: Параллельные южнославянские переводы Стишного Пролога и триодных синаксарей, Byzantinoslavica, vol. 64. 169–184.
Blese E., 1935–1936: Alcuni rapporti fra il bianco russo e le lingue baltiche, Studi Baltici, 5. Roma, 1–29.
Чистякова М. Ю., 2011: Aрхаические черты в прологах Великого княжества Литовского,Slavistica Vilnensis 2011 (Kalbotyra 56 (2)). Vilnius, 23–34.

- Straipsniai iš knygų, mokslo darbų rinkinių ir konferencijų medžiagos:
Верхоланцева Ю. В., 2009: Чешские и хорватские глаголяши-бенедиктинцы среди православных Литвы и Польши и латинские тексты, записанные кириллицей, in Temčinas S. et al. (red.), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos. Vilnius (Bibliotheca Archivi Lithuanici, vol. 7), 81‒95.
Zakrevska, Falińska 1979 = Закревская Я., Фалинская Б., 1979: К вопросу о комментировании лексических и словообразовательных карт ОЛА, in Аванесов Р.И. (отв. ред.), Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования за 1977 г.Москва, 8–16.
Kenda-Jež K., 2006: Strukturalizem v slovenski dialektologiji, in Vidovič-Muha A. (ur.), Slovensko jezikoslovje danes (= Slavistična revija 54 (2006), pos. št.). Ljubljana, 115–124.

- Straipsniai iš elektroninio leidinio (nurodant, kada buvo žiūrėtas puslapis):
Сырцова Е.Л., 2007: Развитие автономности личности в образовании: проблемы и перспективы, Фундаментальные исследования. № 3, 9093, http://www.rae.ru/fs/pdf/2007/3/45.pdf (19.12.2012).
Kliukienė Regina 2007, Vietovardžių apibendrintų skiemens modelių statistinė analizė, 11 p., http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=70 (2007 06 20). 
Weiss P., 1998: Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim gradom in Nazarjami: Poskusni zvezek (A–H). Ljubljana, http://bos.zrc-sazu.si/c/Dial/M/Weiss_1998_Govori_zadrecke_doline_A_H.pdf (29.11.2012).

- Rankraštiniai dokumentai:
Дело о приписании к Сурдецкому монастырю вольных людей. [Ковно], 1843, октябрь. Kauno apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 614, lap. 1–4.

Straipsniai, parengti nesilaikant šių reikalavimų, redakcijos nesvarstomi. Redakcija pasilieka sau teisę, esant reikalui, redaguoti tekstą nekeičiant jo esmės. Redakcija neprisiima atsakomybės už pateikto teksto, iliustracijų ar skelbimų teisingumą. Straipsniuose išreikštos nuomonės nebūtinai atitinka redakcijos ar leidyklos nuomonę.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikti šiam tinklapiui, bus naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį - žurnalų leidybai ir publikavimui. Šie duomenys niekada nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).