Imiesłowy funkcjonujące w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców mieszkających na Suwalszczyźnie
Языковые контакты и контрасты: история и современность
Dorota Paśko - Koneczniak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Publikuota 2018-10-26
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2017.62.11689
PDF

Reikšminiai žodžiai

staroobrzędowcy, imiesłów przymiotnikowy, imiesłów przysłówkowy, bilingwizm, zapożyczenie językowe, gwara rosyjska, perfectum

Kaip cituoti

Paśko - Koneczniak D. (2018) „Imiesłowy funkcjonujące w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców mieszkających na Suwalszczyźnie“, Slavistica Vilnensis, 620, p. 173-188. doi: 10.15388/SlavViln.2017.62.11689.

Santrauka

[статья и аннотация на польском, аннотации на английском и литовском языках]

Rosyjska gwara staroobrzędowców mieszkających w Polsce jest gwarą wyspową. Stan słownictwa gwary uzależniony jest od wielu czynników językowych i pozajęzykowych. Istotnymi czynnikami wpływającymi na zmiany językowe i zasób leksykalny gwary są przede wszystkim zmiany historyczno-cywilizacyjne, kulturowe i administracyjne. Badana gwara określana jest jako najbardziej zbliżona do grupy zachodniej środkowowielkoruskich gwar akających, tzw. grupy pskowskiej. Wpływ polszczyzny na gwarę jest szczególnie widoczny w sferze słownictwa. W gwarze staroobrzędowców, podobnie jak w pozostałych gwarach rosyjskich, przeważają imiesłowy przymiotnikowe bierne czasu przeszłego i imiesłowy przysłówkowe czasu przeszłego (formy na -fšy). W badanej gwarze formy imiesłowowe występują w roli orzeczenia. Imiesłowy przysłówkowe uprzednie w funkcji orzeczenia nie są spotykane w rosyjskim języku literackim. Formy na -(f)šy w roli predykatu funkcjonują w północno-zachodnich gwarach rosyjskich (np. gwary pskowskie, nowogrodzkie), a także w gwarach białoruskich na pograniczu białorusko-litewskim, w gwarach suwalsko-podlaskich w okolicach Sejn i polszczyźnie północnokresowej.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.